Međunarodno pravo

Međunarodno pravo skup je pravila koja države ili narodi prihvaćaju kao obvezujuća u svojim međusobnim odnosima, uključujući odnose s međunarodnim organizacijama. Međunarodno pravo obično je uključeno u sporazume između suverenih država i/ili proizlazi iz takvih sporazuma.

Područja

Termin „međunarodno pravo” može se odnositi na dvije pravne discipline:

  • međunarodno javno pravo: uređuje odnose među državama i međunarodnim organizacijama i odnosi se na područja kao što su ljudska prava, ugovorno pravo, pravo mora, međunarodno kazneno pravo i međunarodno humanitarno pravo.
  • međunarodno privatno pravo – ili sukob zakona – skup pravila postupovnog prava kojima se određuje koji je pravni sustav nadležan i čiji se zakoni primjenjuju u određenom pravnom sporu. Ta se pravila primjenjuju kad pravni spor ima prekogranični element, kao što je ugovor između stranaka iz različitih država ili kad prekogranični element postoji u državi s više jurisdikcija.

Odnos s pravom Europske unije (EU)

Iako se pravo EU-a može smatrati posebnim oblikom međunarodnog prava, glavnina prava EU-a ima određene značajke koje međunarodno pravo obično nema, konkretno činjenicu da se građani mogu pozivati na prava koja im se jamče pravom EU-a na sudovima u državama članicama EU-a, dok se međunarodno pravo obično mora prenijeti u nacionalno pravo da bi se građani mogli na njega pozivati. Pravo EU-a također često ima prednost nad pravom država članica EU-a. Zato ovaj portal ima odvojene stranice za pravo EU-a i za međunarodno pravo.

Izvori i baze podataka

Međunarodno pravo uglavnom se nalazi u međunarodnim sporazumima ili konvencijama uz niz općeprihvaćenih vrijednosti, standarda i načela, koji se ne moraju nužno izričito spomenuti u nekom sporazumu. Međunarodni sporazumi mogu biti dvostrani (tj. između dviju suverenih država) ili višestrani (tj. između više od dvije države). Često se pripremaju i o njima se pregovara unutar neke međunarodne organizacije, kao što su Ujedinjeni narodi (UN), Vijeće Europe i mnoge druge. Važan izvor međunarodnog prava je i sudska praksa međunarodnih sudova.

Postoje razni javno dostupni izvori informacija o međunarodnom pravu, primjerice:

Ujedinjeni narodi osnovali su i Komisiju za međunarodno pravo. Njezina je zadaća promicanje stalnog razvoja međunarodnog prava i njegove kodifikacije. S tim ciljem Komisija objavljuje studije i istraživanja, prikuplja presedane i razrađuje prijedloge novih ugovora. Rad Komisije za međunarodno pravo rezultirao je mnogim važnim ugovorima i drugim ključnim elementima međunarodnog prava.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.