Medzinárodné právo

Medzinárodné právo je súbor pravidiel uznávaných štátmi alebo národmi za záväzné pre ich vzájomné vzťahy vrátane ich vzťahov s medzinárodnými organizáciami. Medzinárodné právo je obvykle zahrnuté v dohodách medzi zvrchovanými štátmi a/alebo vyplýva z týchto dohôd.

Oblasti

Pojem „medzinárodné právo“ sa môže vzťahovať na dve právne disciplíny:

  • Medzinárodné právo verejné: riadi vzťahy medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú oblasťami, ako sú ľudské práva, zmluvné právo, morské právo, medzinárodné trestné právo a medzinárodné humanitárne právo.
  • Medzinárodné právo súkromné – alebo stret právnych poriadkov – je súbor pravidiel procesného práva, ktoré určujú, ktorým právnym systémom sa riadi určitý právny spor a právo ktorej jurisdikcie sa uplatní na určitý právny spor. Tieto pravidlá sa uplatňujú, keď má právny spor cezhraničný prvok, ako napríklad zmluva dohodnutá medzi zmluvnými stranami so sídlom v rozličných štátoch alebo keď v krajine s viacerými jurisdikciami existuje cezhraničný prvok.

Vzťah k právu Európskej únie (EÚ)

Hoci právo EÚ sa môže považovať za osobitnú formu medzinárodného práva, hlavný súbor právnych predpisov EÚ má určité osobitné črty, ktoré sa obvykle v medzinárodnom práve nevyskytujú. Konkrétne, občania sa môžu domáhať práv garantovaných právom EÚ na súdoch v členských štátoch EÚ, zatiaľ čo medzinárodné právo sa obvykle musí transponovať do vnútroštátneho práva skôr, ako sa ho občania môžu domáhať. Právo EÚ je často nadradené právu členských štátov EÚ. Preto sú na tomto portáli osobitné stránky venované právu EÚ a medzinárodnému právu.

Pramene a databázy

Medzinárodné právo možno nájsť najmä v medzinárodných dohodách alebo dohovoroch, okrem bežne uznávaných hodnôt, noriem a zásad, ktoré nemusia byť výslovne uvedené v dohode. Medzinárodné dohody môžu byť bilaterálne (t. j. medzi dvoma zvrchovanými štátmi) alebo multilaterálne (t. j. medzi viac ako dvoma štátmi). Veľmi často sú vypracované a dohodnuté v rámci medzinárodnej organizácie, ako je Organizácia Spojených národov (OSN), Rada Európy a mnoho ďalších. Dôležitým prameňom medzinárodného práva je aj judikatúra medzinárodných súdov.

Existujú rôzne verejne dostupné informačné zdroje medzinárodného práva. Tu je ich neúplný zoznam:

Organizácia Spojených národov zriadila aj Komisiu pre medzinárodné právo. Jej úlohou je podporovať vývoj medzinárodného práva a jeho kodifikáciu. Za týmto účelom uverejňuje štúdie a prehľady, zhromažďuje precedensy a vypracováva návrhy nových zmlúv. Práca Komisie pre medzinárodné právo viedla k celému radu dôležitých zmlúv a ďalším kľúčovým prácam v oblasti medzinárodného práva.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.