Европейския съдебен атлас по наказателноправни въпроси

Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси създаде европейски съдебен атлас, с цел да се улесни работата на юристите при практическото изпълнение на молбите за правна взаимопомощ между държавите-членки.  Атласът дава възможност за определяне на местния компетентен орган, който е оправомощен да получава молби за правна взаимопомощ, и представлява бърз и ефективен механизъм за пряко предаване на молби.

Европейският съдебен атлас за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси, известен още и като Атласът, е динамичен ИТ инструмент, който предоставя данни относно компетентните органи, отговарящи за изпълнението на молби за съдебно сътрудничество, като едновременно с това взема под внимание различни видове данни:  географски район, съдебна организация, вид престъпление, вид необходима мярка и приложими международни инструменти.

Атласът е част от уебсайта на ЕСМ и се управлява от секретариата на ЕСМ. Самото съдържание се въвежда от т.нар. „кореспонденти на ЕСМ, отговарящи за автоматизираните инструменти“;  специални точки за контакт на ЕСМ, които отговарят за поддържането на информацията на страницата на ЕСМ, доколкото тя се отнася до техните държави-членки. С гъвкавата си поддръжка (ИТ инструмент за управление) Атласът е полезно средство при представянето на данни за силно различаващите се правни системи на държавите-членки.

Атласът е на разположение на съдебните органи, които се нуждаят от съдействието на съдебен орган в друга държава-членка. Въпреки че Атласът се намира на страницата на ЕСМ и се поддържа от секретариата на ЕСМ, тя няма отношение към молбата, а просто управлява инструмента за установяване на пряк контакт между два или повече съдебни органа. Удобният интерфейс дава възможност на молещия орган да открие лесно компетентния орган в замолената държава-членка, без да притежава задълбочени познания за правната система на тази държава-членка.

Връзки по темата

Европейски съдебен атлас по наказателноправни въпроси
Последна актуализация: 07/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.