Euroopa justiitsatlas kriminaalasjades

Kriminaalasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö võrgustik koostas Euroopa justiitsatlase eesmärgiga hõlbustada õigusalatöötajate tööd liikmesriikidevaheliste vastastikuse õigusabi taotluste täitmisel.  Atlas võimaldab määrata kindlaks kohaliku pädeva asutuse, kellele saata vastastikuse õigusabi taotlus, ning on taotluste otsese edastamise kiire ja tõhus kanal.

Euroopa justiitsatlas (ehk atlas), mis käsitleb vastastikust õigusabi kriminaalasjades, on dünaamiline infotehnoloogiavahend, kus on esitatud õigusalase koostöö taotluste täitmise eest vastutavate pädevate asutuste andmed. Esitatud on eri liiki andmeid: geograafiline piirkond, õiguslik korraldus, kuriteoliik, vajatava meetme liik ja kohaldatavad rahvusvahelised õigusaktid.

Atlas on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku osa ja seda haldab võrgustiku sekretariaat. Tegeliku sisu sisestavad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tehniliste küsimuste kontaktisikud, kelle ülesanne on hallata kõnealusel veebisaidil oma liikmesriiki puudutavat teavet. Tänu paindlikkusele on atlas kasulik vahend liikmesriikide väga erinevate õigussüsteemide kohta andmete esitamiseks.

Atlast saavad kasutada need õigusasutused, kes vajavad teise liikmesriigi õigusasutuse abi. Ehkki atlase hostiks on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisait ja seda haldab nimetatud võrgustiku sekretariaat, ei osale võrgustik taotluse töötlemisel, vaid lihtsalt pakub vahendi otsekontakti loomiseks kahe või enama õigusasutuse vahel. Kasutajasõbralik liides tagab selle, et taotluse esitanud asutus saab kergesti leida taotluse saanud liikmesriigi pädeva asutuse üksikasjalike teadmisteta viimatinimetatud liikmesriigi õigussüsteemist.

Seonduvad lingid

Kriminaalasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik:

Viimati uuendatud: 07/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.