Europeisk straffrättslig atlas

Det europeiska straffrättsliga nätverket har skapat en europeisk rättslig atlas för att underlätta arbetet för rättstillämpare vid verkställandet av begäranden om ömsesidig rättslig hjälp mellan medlemstaterna.  Genom atlasen kan man finna den lokala behöriga myndighet som kan ta emot en begäran om ömsesidig rättslig hjälp, och den är ett snabbt och effektivt verktyg för direkt översändning av begäranden.

Den europeiska rättsliga atlasen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, även kallad atlasen, är ett dynamiskt IT-verktyg som innehåller uppgifter om de behöriga myndigheter som ansvarar för att verkställa begäranden om rättsligt samarbete och som hanterar olika typer av uppgifter samtidigt: geografiskt område, juridiskt organ, typ av brott, typ av åtgärd som krävs och tillämpliga internationella rättsliga instrument.

Atlasen utgör en del av det europeiska rättsliga nätverkets webbplats och sköts av nätverkets sekretariat. Det faktiska innehållet förs in av så kallade kontaktpersoner för det europeiska rättsliga nätverkets verktyg (EJN Tools Correspondents), särskilda kontaktpunkter inom det europeiska rättsliga nätverket som har ansvar för att hålla den information aktuell som avser deras medlemsstat på det europeiska rättsliga nätverkets webbplats. Ett flexibelt back office-system (ett IT-hanteringsverktyg) gör atlasen användbar för presentation av uppgifter om medlemsstaternas mycket olikartade rättssystem.

Atlasen görs tillgänglig för rättsliga myndigheter som behöver hjälp från en rättslig myndighet i en annan medlemsstat. Trots att atlasen finns på det europeiska rättsliga nätverkets webbplats och hålls aktuell av nätverkets sekretariat är nätverket inte inblandat i begäran utan sköter endast verktyget som möjliggör direktkontakten mellan två eller fler rättsliga myndigheter. Det användarvänliga gränssnittet gör att en ansökande myndighet enkelt kan leta rätt på den behöriga myndigheten i den anmodade medlemsstaten utan detaljkunskaper om rättssystemet i den medlemsstaten.

Länkar

Europeisk straffrättsatlas

Senaste uppdatering: 07/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.