Μητρώα

Όλο και περισσότερο οι άνθρωποι μετακινούνται και οι επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέραν των εθνικών τους συνόρων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει το άνοιγμα των συνόρων και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αναγκαία η διευκόλυνση της πρόσβασης των πωλητών, πιστωτών, εταιρικών συνεργατών και καταναλωτών σε επίσημα και αξιόπιστα έγγραφα και πληροφορίες, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου παντού στην ΕΕ.

Στην Ευρώπη

παρέχουν ένα φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη. Το παρόν κεφάλαιο τις συγκεντρώνει παρέχοντας πληροφορίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.