Register

Människor flyttar och företag expanderar allt oftare över nationsgränserna och utnyttjar de möjligheter som öppna gränser och EU:s inre marknad erbjuder. Att underlätta tillgången till officiella och tillförlitliga dokument samt information till leverantörer, kreditgivare, kompanjoner och konsumenter är därför nödvändigt för att skapa större insyn och rättssäkerhet i hela EU.

I Europa finns

som erbjuder en rad tjänster som varierar från land till land. I det här avsnittet finns länkar till dem med information på EU-nivå och nationell nivå.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.