Търговски регистри

Единният пазар на ЕС доведе до увеличаване на броя на дружествата, разгръщащи дейността си отвъд националните граници. От юни 2017 г. търговските регистри на всички държави от ЕС са свързани помежду си и до всички тях е осигурен достъп за справки.

Освен това през изминалото десетилетие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз се създаде възможност дружествата да се учредяват в една държава членка и да извършват стопанската си дейност частично или изцяло в друга държава членка.

Терминът „търговски регистър“ включва националните търговски регистри, дружествените регистри и всеки друг регистър, в който се съхранява информация относно дружествата и се предоставя публичен достъп до нея по смисъла на Директива 2009/101/ЕО.

На съответните уебстраници можете да намерите повече информация относно търговските регистри на европейско равнище и националните търговски регистри.

Последна актуализация: 22/01/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.