Μητρώα επιχειρήσεων

Χάρη στην ενιαία αγορά της ΕΕ, πολυάριθμες επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί πέραν των εθνικών συνόρων τους. Από τον Ιούνιο του 2017 όλα τα μητρώα επιχειρήσεων των χωρών της ΕΕ είναι διασυνδεδεμένα και παρέχουν δυνατότητα αναζήτησης στις βάσεις τους.

Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτούν εταιρική υπόσταση σε ένα κράτος μέλος και να αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου σε άλλο κράτος μέλος.

Ο όρος «μητρώο επιχειρήσεων» περιλαμβάνει τα εθνικά εμπορικά μητρώα, τα μητρώα εταιρειών και οιοδήποτε άλλο μητρώο στο οποίο αποθηκεύονται πληροφορίες για εταιρείες και διατίθεται στο κοινό κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ.

Ανατρέξτε, παρακαλώ, στις αντίστοιχες υποσελίδες για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μητρώα επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/01/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.