Äriregistrid

Tänu ELi ühtsele turule on rida äriühinguid laienenud üle riigipiiride. Alates 2017. aasta juunist on kõigi ELi liikmesriikide äriregistrid omavahel ühendatud ja võimaldavad otsingut.

Lisaks sellele on Euroopa Kohus viimasel aastakümnel andnud ettevõtjatele võimaluse asutada ettevõte ühes liikmesriigis ja tegeleda äritegevusega kas osaliselt või täielikult teises liikmesriigis.

Mõiste „äriregister” hõlmab riikide äriregistreid, äriühingute registreid ja mis tahes muid registreid, millesse on kogutud ettevõtjate andmed ja millest tehakse need andmed avalikkusele kättesaadavaks direktiivi 2009/101/EÜ tähenduses.

Lisateavet Euroopa tasandi äriregistrite ja liikmesriikide äriregistrite kohta leiate asjaomastelt lehekülgedelt.

Viimati uuendatud: 22/01/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.