Ondernemingsregisters

De Europese interne markt heeft ertoe geleid dat steeds meer ondernemingen grensoverschrijdende activiteiten ontplooien. Sinds juni 2017 zijn de ondernemingsregisters van alle EU-landen met elkaar verbonden en doorzoekbaar.

Voorts heeft de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het voorbije decennium voor ondernemingen de mogelijkheid gecreëerd om de onderneming in één lidstaat op te richten en de ondernemingsactiviteiten geheel of gedeeltelijk in een andere lidstaat te verrichten.

De term "ondernemingsregister" omvat de nationale handelsregisters, registers van vennootschappen en alle andere registers waarin informatie over ondernemingen wordt opgeslagen en voor het publiek beschikbaar wordt gesteld in de zin van Richtlijn 2009/101/EG.

Raadpleeg voor meer informatie de subpagina's over ondernemingsregisters op Europees niveau en de nationale ondernemingsregisters.

Laatste update: 22/01/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.