Obchodné registre

Výsledkom jednotného trhu EÚ je expandovanie mnohých spoločností za hranice svojho štátu. Od júna 2017 sú obchodné registre všetkých krajín EÚ vzájomne prepojené a možno v nich vyhľadávať.

Okrem toho v poslednom desaťročí umožňuje judikatúra Európskeho súdneho dvora založiť podnik v jednom členskom štáte a vykonávať obchodnú činnosť sčasti alebo celkom v inom členskom štáte.

Pojem „obchodný register“ zahŕňa vnútroštátne obchodné registre, registre obchodných spoločností a akékoľvek iné registre, ktoré uchovávajú informácie o obchodných spoločnostiach a sprístupňujú ich verejnosti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES.

Viac informácií o obchodných registroch na európskej úrovni a obchodných registroch v členských štátoch nájdete na príslušných podstránkach.

Posledná aktualizácia: 22/01/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.