Företagsregister

EU:s inre marknad har hjälpt flera företag har expanderat utanför sina nationella gränser. Sedan juni 2017 har företagsregistren i samtliga EU-länder varit sammankopplade och blivit sökbara.

EG-domstolens rättspraxis under det senaste årtiondet har dessutom öppnat för möjligheten att bilda bolag i en medlemsstat och driva verksamheten helt eller delvis i en annan medlemsstat.

Termen "företagsregister" omfattar de nationella handelsregistren, bolagsregistren och alla andra register där företagsinformation görs tillgänglig för allmänheten enligt rådets första direktiv på bolagsrättens område.

Klicka på länkarna för mer information om företagsregister på EU-nivå och företagsregister i medlemsstaterna.

Senaste uppdatering: 22/01/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.