Euroopa tasandi äriregistrid

Käesolevas rubriigis tutvustatakse lühidalt Euroopa tasandi äriregistrite koostööd.

ELi äriregistrite ühendamine

Alates 2017. aasta juunist on kõikide ELi riikide äriregistrid ühendatud.

See tähendab, et:

  • neist saab otsida teavet äriühingute kohta, mis on registreeritud ELi riikides, Islandil, Liechtensteinis või Norras;
  • registrid saavad jagada omavahel teavet välisfiliaalide ja äriühingute piiriülese ühinemise kohta.

Äriregistrite omavahelise ühendamise süsteem (Business Registers Interconnection System - BRIS) on loodud ELi valitsuste ja Euroopa Komisjoni ühiste jõupingutuste tulemusena.

Õiguslik alus

Direktiiv 2017/1132/EL

Määrus (EL) 2015/884

Viimati uuendatud: 06/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.