Företagsregister på EU-nivå

Det här avsnittet innehåller en kortfattad presentation av samarbetet mellan företagsregister på europeisk nivå.

Sammankoppling av företagsregister i EU

Från och med juni 2017 är alla företagsregister sammankopplade.

Detta innebär

  • att du kan söka efter information om företag som är registrerade i något av EU-länderna eller i Island, Liechtenstein eller Norge, och att
  • registren kan dela information om utländska filialer och gränsöverskridande fusioner.

Detta system - Företagsregistrens sammankopplingssystem (BRIS) - bygger på ett samarbete mellan EU-länderna och Europeiska kommissionen.

Rättslig grund

Direktiv 2017/1132/EU

Förordning (EU) 2015/884

Senaste uppdatering: 06/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.