Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Австрия

Този раздел от портала ви предоставя кратка информация относно търговския регистър в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Австрия?

Търговският регистър (Firmenbuch, известен още като „основен регистър“ (Hauptbuch)) съдържа информация за всички регистрирани дружества в Австрия (вж. член 2 от Закона за търговския регистър (Firmenbuchgesetz — FBG). Документите, въз основа на които са направени вписванията, се съхраняват в електронен документен архив, поддържан от Министерството на правосъдието (документен архив — Urkundensammlung). Информацията за дружествата и документният архив са достъпни за обществеността онлайн, но достъпът до тях е платен.

Данните за дружествата са достъпни и за австрийските органи чрез портала на Федералния център за обработка на данни (Bundesrechenzentrum — BRZ). Държавите — членки на ЕС, имат достъп до данните посредством Европейския търговски регистър (ЕТР).

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Австрия?

Достъпът до австрийския търговски регистър е платен.

Как да направя справка в търговския регистър на Австрия

Всеки има право на достъп до търговския регистър, за да получи информация относно вписванията в регистъра.

Копие от актуалните данни може да бъде получено чрез въвеждане на номера, под който дружеството е вписано в търговския регистър (Firmenbuchnummer). Освен това данните, които са били заличени, могат да бъдат получени при поискване (при условие че са на разположение в електронен формат). Заявките могат да се отнасят също и за извършени наскоро вписвания, промени или заличавания.

Публичният достъп до базата данни на търговския регистър се осигурява от дружества, така наречените „точки за достъп“ (Verrechnungsstellen), които са сключили договор с Министерството на правосъдието за обслужването на запитванията. Те предоставят платени услуги, като например отговаряне на запитвания, свързани с търговския регистър, или предоставяне на заверени копия на вписванията в регистъра, които са равностойни на официално представените удостоверения.

Само окръжните съдилища (Landesgericht) (отдел по въпросите на търговския регистър — Firmenbuchabteilung) обаче са оправомощени да издават официален документ, предназначен за представяне пред публичен орган и удостоверяващ актуалното състояние на дадено дружеството съгласно търговския регистър.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Съгласно член 3а от Директива 2009/101/ЕО (изменена с Директива 2012/17/EС) държавите членки трябва да осигурят информация за разпоредбите от националното право, въз основа на които трети лица могат да се позовават на данните и актовете по член 2, отнасящи се до дружествата (напр. представителни правомощия на органи, устави). В този раздел се предоставя информация относно правното положение в Австрия.

В Австрия предвидените в член 2 от Директива 2009/101/ЕО данни и актове относно акционерните дружества (AktiengesellschaftenAG) и дружествата с ограничена отговорност (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) се намират в търговския регистър, законово уреден в Търговския закон (UnternehmensgesetzbuchUGB) и Закона за търговския регистър (FirmenbuchgesetzFBG). Търговският регистър се води от съдилищата под формата на електронен регистър. Той се състои от основния регистър, в който се извършват вписванията и заличаванията на юридическите факти (напр. представителни правомощия на органи), и документния архив, в който се съдържат съответните документи (напр. устави).

Съгласно член 10, параграф 1 от Търговския закон вписванията следва да бъдат оповестени от една страна в базата данни на публичните обявления (Ediktsdatei), която е безплатно достъпна в интернет, а от друга — в официалния бюлетин към Wiener Zeitung. Оповестяването се счита за извършено от момента на регистрация на съответната информация в базата данни на публичните обявления.

Действието на вписванията в търговския регистър спрямо трети лица е уредено в член 15 от Търговския закон. Съгласно този член обстоятелството, което е трябвало да бъде вписано в търговския регистър, но не е било вписано, не може да бъде противопоставено от съответното дружество на трето лице, освен ако това лице вече е знаело за съответното обстоятелство (параграф 1). Дадено обстоятелство става противопоставимо на трети лица от момента на вписването му. Това правило обаче не се прилага за правни действия, извършени до изтичането на 15 дни от оповестяването, ако третото лице докаже, че нито е можело, нито е трябвало да знае за обстоятелството (параграф 2). В търговския обмен неточните вписвания също са противопоставими от трети лица на дружества, ако дружествата сами са причинили неточното вписване или не са поискали заличаването му, въпреки че са знаели или е трябвало знаят, че вписването е неточно. Неточното вписване обаче не е противопоставимо на дружеството, ако то докаже, че третото лице не е действало с презумпцията, че вписването е точно, или че е знаело, че то е неточно, или че не е знаело за неточността поради груба небрежност (параграф 3).

Уставът на едно акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност е обвързващ винаги във версията, която е предоставена в търговския регистър, тъй като едно изменение на устава или на дружествения договор няма правно обвързващо действие, преди то да бъде вписано в търговския регистър (член 148, параграф 3 от Закона за акционерните дружества (AktiengesetzAktG), член 49, параграф 2 от Закона за дружествата с ограничена отговорност (GmbH-GesetzGmbHG).

История на търговски регистър на Австрия

Вписванията на данни в търговския регистър на Австрия първоначално са били извършвани върху хартиен носител. Когато през 1991 г. търговският регистър е бил автоматизиран, данните на хартиен носител са били прехвърлени в електронна база данни. От тогава насам всички актуални и исторически данни са достъпни по електронен път.

Връзки по темата

Европейски търговски регистър

Обща информация за австрийския търговски регистър

База данни на австрийската съдебна система за публичните обявления

Пълен текст на Търговския кодекс

Пълен текст на Закона за търговския регистър

Пълен текст на Закона за акционерните дружества

Пълен текст на Закона за дружествата с ограничена отговорност

Последна актуализация: 21/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.