Търговски регистри в държавите от ЕС

Австрия

Този раздел ви предоставя обща информация за търговския регистър на Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия

История на създаването на националния регистър

Кога е основан?

До 1990 г. търговският регистър на Австрия (Handelsregister) се води на хартиен носител. През 1991 г. той е заменен от Firmenbuch (регистър на дружествата), който се управлява като електронна база данни.

Кога е цифровизиран?

Когато през 1991 г. Handelsregister е заменен с Firmenbuch, данните, съхранявани в основния регистър (Hauptbuch), са прехвърлени в електронна база данни. Оттогава всички актуални и исторически (датиращи от 1991 г.) данни са достъпни в електронна форма. От 2005 г. насам документният архив (Urkundensammlung) на търговския регистър също се поддържа в електронна форма.

Какво е актуалното приложимо законодателство?

Основното законодателство е установено в Закона за търговския регистър (Firmenbuchgesetz — FBG) и в Търговския закон (Unternehmensgesetzbuch – UGB).

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър?

Кой има достъп до регистъра?

Всеки има право на достъп до търговския регистър, за да получи информация относно вписванията в регистъра. Има достъп както до основния регистър, така и до документния архив.

Каква информация се съхранява в регистъра?

Основният регистър на търговския регистър съдържа информация за всички регистрирани дружества в Австрия. Документите, въз основа на които са направени вписванията, се съхраняват в документния архив.

Целта на търговския регистър е да бъдат вписвани и оповестявани обстоятелствата, които трябва да бъдат регистрирани в съответствие с разпоредбите на дружественото право. Тези обстоятелства включват номер на дружеството в търговския регистър, наименование на дружеството, правна форма, седалище и адрес на мястото на стопанска дейност, както и лицата, упълномощени да го представляват. По принцип промените в обстоятелствата, вписани в търговския регистър, трябва да бъдат незабавно съобщавани на съда (задължение за уведомяване).

Какви типове данни се съхраняват? (Кои субекти се вписват в публичния регистър? Информация за неплатежоспособност, финансови отчети и т.н.)

В съответствие с член 2 от Закона за търговския регистър в основния регистър трябва да бъдат вписани по-специално следните субекти: всички търговски дружества с ограничена отговорност (дружества с ограничена отговорност — Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH, акционерни дружества — Aktiengesellschaft, AG, европейски дружества — SE), регистрирани партньорства (събирателни дружества — offene Gesellschaft, OG и командитни дружества — Kommanditgesellschaft, KG) и кооперации (в това число европейски кооперативни дружества — SCE), които имат седалище в Австрия. Гражданските дружества (Gesellschaften bürgerlichen Rechts — GesbR) не се вписват в търговския регистър, тъй като не притежават юридическа правосубектност. Чуждестранните юридически лица трябва да бъдат вписани в търговския регистър, ако осъществяват дейност чрез клон в Австрия.

По принцип едноличните търговци могат да бъдат вписвани в търговския регистър на доброволен принцип. Вписването в търговския регистър е задължително единствено ако едноличният търговец реализира оборот над 700 000 EUR през две последователни финансови години или оборот над 1 000 000 EUR през която и да е година.

Какви документи се подават/съхраняват (досиета, книга с актове, устави, протоколи от общи събрания и т.н.)?

В допълнение към вписванията в основния регистър на търговския регистър, в документния архив се съхраняват множество документи. Сред тях са по-специално уставите на търговските дружества с ограничена отговорност, финансовите отчети на дружествата, които са задължен да изготвят отчети, и спесимени на подписите на упълномощените представители.

Как мога да направя справка (и по какви критерии може да се прави справка)?

Лично / на уебсайта на регистъра

По какви критерии може да се прави справка?

Извлечение от търговския регистър може да бъде получено от базата данни чрез въвеждане на номера в търговския регистър (Firmenbuchnummer). По принцип такова извлечение съдържа данните, които са вписани в регистъра към момента. Вече е възможно обаче изтрити (исторически) данни да бъдат предоставяни при поискване.

Ако номерът в търговския регистър не е известен, е възможно да се направи справка с помощта на наименованието на юридическото лице (Firma) или името на лице, което заема определена длъжност в съответното юридическо лице (напр. управител).

Всички документи, свързани с дадено юридическо лице, които се съхраняват в електронен формат, може да бъдат получени и чрез списъка с документи (Urkundenliste).

Вижте също информацията във въпрос „Как мога да получа извлечение от регистъра, заверено копие или препис на документи?“

Как мога да получа документи?

Безплатно ли е или се заплаща такса?

Вижте информацията във въпрос „Как мога да получа извлечение от регистъра, заверено копие или препис на документи?“

Как мога да получа извлечение от регистъра, заверено копие или препис на документи?

От базата данни на търговския регистър е възможно да се получат както извлечения от търговския регистър (от главния регистър), така и документи (от документния архив). Документите, които са на разположение за дадено юридическо лице, може да се видят в списъка с документи. За искане на данни от базата данни на търговския регистър, с изключение на безплатната обобщена информация, съдържаща основните данни за юридическото лице, се заплаща такса.

Ако наименованието на дружеството или номерът на юридическото лице в търговския регистър са известни, извлеченията от търговския регистър и документите могат да бъдат получени чрез „JustizOnline“, цифровата платформа за информация и услуги на съдебната система на Австрия. За продукти, за които се заплаща такса, трябва да се регистрирате, като използвате генериран от мобилен телефон подпис, и трябва да можете да извършите плащане онлайн. От друга страна, обобщената информация, спомената по-горе, е достъпна, без да е необходимо да са изпълнени допълнителни условия.

Постоянен онлайн достъп до търговския регистър на Австрия с всички възможности за справка може да бъде получен чрез „точки за достъп“ Verrechnungsstelle. Това са дружества, с които Министерството на правосъдието е сключило договор за обработване на запитвания във връзка с търговския регистър. Всички нотариуси, адвокати, одитори и данъчни съветници (Wirtschaftstreuhänder) също имат такъв онлайн достъп. Искания за предоставяне на информация от базата данни на търговския регистър може да се представят и пред съдилищата.

Процедура по вписване в регистъра

Как мога да започна процедурата по вписване в регистъра (начин на подаване на заявления до регистъра, заверка на документи, вид на документите, които трябва да бъдат приложени)?

Лично / онлайн

По принцип заявленията до търговския регистър трябва да бъдат подадени в писмен вид, като подписите на заявителите обикновено трябва да бъдат заверени от нотариус или съд.

В заявлението трябва да бъде посочено точно вписването, което се иска. В много случаи към заявлението трябва да бъдат приложени и съответните документи, по отношение на някои от които има специфични формални изисквания. Уставът на AG или GmbH, например, винаги трябва да бъде под формата на нотариален акт.

Заявленията могат да се подават до търговския регистър на хартиен носител или в електронна форма. Съществуват специфични формуляри за определени заявления. Вж.:

https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

На настоящата страница не е възможно да се предостави подробна информация за всички изисквания за форма и съдържание, на които трябва да отговарят заявленията до търговския регистър, в допълнение към посочената по-горе основна информация. Ако имате нужда от съвет в тази област, моля обърнете се към нотариус или адвокат.

Как се разглеждат подадените заявления?

Заявленията подлежат на официално разглеждане по същество от компетентния за търговския регистър съд. Това са първоинстанционните съдилища, които отговарят за разглеждането на търговски дела (районни съдилища — Landesgerichte). Териториалната компетентност се определя по местонахождението на главното управление или седалището на юридическото лице, което е или предстои да бъде вписано в търговския регистър.

В компетентните за търговския регистър съдилища решенията се вземат от съдии или съдебни служители. Ако заявлението не може да бъде одобрено поради недостатъци, съдът може да поиска от заявителя да го коригира.

Правни последици от вписването в регистъра

Действие на вписванията спрямо трети страни съгласно член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132

Действието на вписванията в търговския регистър спрямо трети лица е уредено в член 15 от Търговския закон. Съгласно този член обстоятелство, което е трябвало да бъде вписано в търговския регистър, но не е било вписано, не може да бъде противопоставено от съответното дружество на трето лице, освен ако това лице вече е знаело за съответното обстоятелство (параграф 1). Дадено обстоятелство става противопоставимо на трети лица от момента на вписването му. Това правило обаче не се прилага за правни действия, извършени до изтичането на 15 дни от вписването, ако третото лице докаже, че нито е можело, нито е трябвало да знае за обстоятелството (параграф 2). В търговския обмен неточните вписвания също са противопоставими от трети лица на дружества, ако дружествата сами са причинили неточното вписване или не са поискали заличаването му, въпреки че са знаели или е трябвало знаят, че вписването е неточно. Неточното вписване обаче не е противопоставимо на дружеството, ако то докаже, че третото лице не е действало с презумпцията, че вписването е точно, или че е знаело, че то е неточно, или че не е знаело за неточността поради груба небрежност (параграф 3).

Обвързващата версия на устава на AG или GmbH винаги е тази, която се вижда в търговския регистър, тъй като измененията на устава нямат правно действие, докато не бъдат вписани в търговския регистър (член 148, параграф 3 от Закона за акционерните дружества (Aktiengesetz — AktG), член 49, параграф 2 от Закона за дружествата с ограничена отговорност (GmbH-Gesetz — GmbHG)).

Несъответствия между вписването в регистъра и неговото публикуване

Тъй като вписванията в търговския регистър се препращат от базата данни на търговския регистър към допълнителните средства за масово осведомяване за публикуване (база данни с правни забележки (Ediktsdatei) и официалния вестник Wiener Zeitung) директно с помощта на поддържан от ИТ процес, несъответствия между съдържанието на вписването в търговския регистър и съдържанието на допълнителната публикация може да бъдат практически изключени. Ако въпреки това възникне несъответствие, предимство има вписването в търговския регистър.

Кой носи отговорност за точността на записите?

По принцип всеки предприемач е длъжен да осигури точността и актуалността на обстоятелствата, които са вписани по отношение на него в търговския регистър. При промяна в тези обстоятелства търговският регистър се уведомява незабавно. Ако лице, което е задължено да уведоми търговския регистър за дадено обстоятелство, не подаде заявление, то може да бъде принудено да направи това, като му бъдат наложени глоби.

Процедури за защита на личните данни

Процедури, свързани с правата на субекта на данни във връзка с публикуването и съхраняването на личните му данни

Всички права на защита на личните данните са уредени основно в разпоредбите относно съдебното производство във връзка с търговския регистър (вж. член 84 от Закона за организацията на съдилищата — Gerichtsorganisationsgesetz).

Информация за връзка

Компетентният за търговския регистър съд с териториална компетентност по отношение на конкретно юридическо лице (вж. информацията във въпрос „Как се разглеждат подадените заявления?“) може да бъде определен с помощта на функцията за търсене на съд (Gerichtssuche) в платформата „JustizOnline“. Вж.:

https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Полезни връзки

https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html

https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Последна актуализация: 21/11/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.