Търговски регистри в държавите от ЕС

Белгия

Настоящият раздел предоставя кратка информация за търговския регистър на Белгия.

Съдържание, предоставено от
Белгия

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Белгия?

Белгийският регистър на дружествата — Централна база данни за дружествата (ЦБДД) (Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) / Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO) се води и поддържа от подразделение към Федералната публична служба по икономика. Той беше създаден за опростяване на административното обслужване и осигуряване на способ за единно идентифициране на предприятията. ЦБДД обхваща всички предприятия и по закон те са задължени да се регистрират. Обособените части на предприятията също се вписват в регистъра. Те представляват адресите, на които или от които предприятието осъществява дейността си. ЦБДД съдържа също така връзки към други бази данни. В нея са включени не само предприятията, но и другите юридически лица. Предприятията — физически лица (еднолични търговци), публичните предприятия, а в определени случаи и чуждите предприятия също се включват в тази база данни.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Белгия?

Всеки може да се запознае безплатно с публичните данни за предприятията чрез интернет-страницата за публично търсене („Public Search“).

Тази търсачка дава възможност за търсене на предприятия или обособени части на предприятия чрез използване на различни критерии за търсене. На разположение е и безплатен файл, наречен „Open Data“, който може да бъде използван многократно след регистриране на заинтересованото лице. Предлагат се също и уеб-услугите на функцията „Public Search“, които позволяват интегриране в приложенията на потребителя на голяма част от публично достъпните данни. Тази услуга обаче се заплаща.

Как се правят справки в търговския регистър на Белгия?

Функцията „Public Search“ дава възможност за търсене на данни за всички предприятия, независимост дали те са все още действащи или са прекратили дейността си, дали са юридически лица или еднолични търговци, както и данни за техните обособени части.

Каква информация може да бъде намерена?

За предприятията:

 1. регистрационен номер на предприятието,
 2. учредителен акт,
 3. актуално положение,
 4. дата на учредяване,
 5. фирма,
 6. седалище,
 7. телефонен номер,
 8. факс,
 9. адрес на електронна поща,‑
 10. уебсайт,
 11. правна форма,
 12. брой на обособените части на предприятието,
 13. органи на управление,
 14. професионална компетентност и основни познания в областта на управлението, за които са представени доказателства,
 15. качества,
 16. получени разрешения,
 17. видове дейност (за целите на ДДС и социалното осигуряване),
 18. финансова информация,
 19. връзки с други предприятия,
 20. връзки с външни източници на информация (Moniteur belge — белгийският Държавен вестник, Banque nationale de Belgique — Националната банка на Белгия и регистъра на работодателите към службата за социално осигуряване ONSS).

За обособените части на предприятието:

 1. регистрационен номер на предприятието,
 2. учредителен акт,
 3. номер на обособената част на предприятието,
 4. дата на учредяване,
 5. наименование на обособената част на предприятието,
 6. адрес,
 7. телефонен номер,
 8. факс,
 9. адрес на електронна поща,
 10. уебсайт,
 11. получени разрешения,
 12. извършвана дейност (за целите на социалното осигуряване) и (не)търговска дейност.

Каква е степента на достоверност на данните, съдържащи се в регистъра?

Дружествата са задължени да публикуват определена информация и определени документи. С това се цели да се гарантира противопоставимостта им спрямо трети лица. В Белгия това става чрез публикуване на съответната информация и документи в Държавен вестник (Moniteur belge), а публикуването на годишните счетоводни отчети става чрез Централната служба за счетоводните баланси към Националната банка на Белгия (Centrale des bilans/Balanscentrale). Член 76 от Кодекса за дружествата (Code des sociétés) съдържа разпоредбите относно противопоставимостта на документите и информацията след тяхното публикуване.

Съгласно член 76 от Кодекса за дружествата документите и информацията, чието оповестяване се изисква по закон, са противопоставими на трети лица едва от деня на публикуването им под формата на откъси или чрез упоменаването им в приложенията на Държавен вестник, освен ако дружеството докаже, че третото лице е знаело за тях преди тази дата.

Третите лица могат обаче да се позовават на документи, които не са били публикувани.

При сделки, извършени преди шестнадесетия ден след деня на публикацията, документите не могат да бъдат противопоставени на третите лица, които докажат, че им е било невъзможно да узнаят за тези документи.

В случай на несъответствие между внесения текст и текста, публикуван в приложенията на Държавен вестник, последният не може да бъде противопоставен на трети лица. Третите лица могат обаче да се позовават на него, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с внесения текст.

В случай на несъответствие между документите, които е трябвало да бъдат съставени на официален за държавата език, и техен превод на един или повече официални езици на ЕС, внесен доброволно, доброволно публикуваният превод е непротивопоставим на трети лица. Третите лица могат обаче да се позовават на доброволно публикуваните преводи, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с текста, посочен в член 67, алинея 1, параграф 2 от Кодекса за дружествата, който визира заверените копия на автентични документи, копията или оригиналите на документи с частна заверка на подписа и извлеченията (независимо дали са в електронна или друга форма), които трябва да бъдат внесени в деловодството на търговския съд.

На интернет страницата „Public Search“ на ЦБДД към данните на предприятията е добавена пряка връзка към публикациите в Държавен вестник (Moniteur belge) и към Централната служба за счетоводните баланси към Националната банка на Белгия.

Начин на търсене

Тази връзка ще Ви отведе до интернет страницата за публично търсене — Public Search.

Има четири различни възможности за търсене, разделени чрез табове:

 • търсене по номер (ако знаете номера на предприятието или номера на обособената му част),
 • търсене по фирма,
 • търсене по адрес,
 • търсене по дейност.

Интернет страницата е достъпна на четири езика — английски, немски, нидерландски и френски.

Обща информация за ЦБДД можете да намерите чрез уебсайта на Федералната публична служба по икономика (раздел „Предприятия и независими професии“ (Entreprises et Indépendants) — рубрика „Централна база данни за дружествата“ (Banque carrefour des Entreprises).

Връзки по темата

Европейски търговски регистър, Федерална публична служба „Правосъдие“, Федерална публична служба по икономика, МСП, средни класи и енергетика

Последна актуализация: 18/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.