Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Хърватия

В Република Хърватия съдебният регистър се води от търговските съдилища (trgovački sudovi).

Съдържание, предоставено от
Хърватия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдебен регистър (Sudski registar)

Съдебният регистър е публична книга, съдържаща данни и актове за юридическите лица, които по закон подлежат на вписване в регистъра. Всеки съд, който извършва регистрация, отговаря за истинността на своите записи в регистъра. В регистъра се вписват: публичните търговски дружества (javna trgovačka društva), командитните дружества (komanditna društva), обединенията по икономически интереси (gospodarska interesna udruženja), акционерните дружества (dionička društva), дружествата с ограничена отговорност (društva s ograničenom odgovornošću), едноличните търговци (trgovci pojedinci), европейските дружества (ЕД), европейските обединения по икономически интереси (ЕОИИ), европейските кооперативни дружества (ЕКД), институциите (ustanove), институционалните общности (zajednice ustanova), кооперациите (zadruge), съюзите на кооперации (savezi zadruga), кредитните съюзи (kreditne unije), обикновени дружества с ограничена отговорност (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) и други лица, които подлежат на регистрация по закон. Дъщерните предприятия се вписват в регистъра, ако това се изисква по закон.

Регистърът не съдържа данни за занаятчии и асоциации.

Без да е необходимо да се доказва какъвто и да било законен интерес, всяко лице има право да преглежда информацията, вписана в главната книга, актовете, на които се основава вписването, и други актове и информация, които се съхраняват в делото с актовете (освен актовете, за които принципът за публично оповестяване не се отнася според закона). Всяко лице може да поиска също така извлечение, заверено копие или препис на актове и данни, които се съхраняват в делото с актове.

Регистър

Информация относно вписването в регистъра и публикуването на данни за регистрирани юридически лица

Основните законодателни актове, уреждащи учредяването на юридически лица, които подлежат на регистрация, и вписването им в регистъра, са: Законът за съдебния регистър (Zakon o sudskom registru) (наричан по-долу „ZSR“), Законът за търговските дружества (Zakon o trgovačkim društvima) (наричан по-долу „ZTD“) и Правилникът относно методиката за вписване в съдебния регистър (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Въз основа на тези закони в регистъра се вписват данните, които са предвидени от закона, както и всички промени на тези данни.

Данните относно регистрираните юридически лица са на разположение 24 часа в денонощието на уебсайта на съдебния регистър и справките са безплатни.

Откриване на процедурата по регистрация

Процедурата по вписване в регистъра се открива с писмено заявление за вписване на данни или за изменение на вписани данни, което се подава в съда по регистрация на хартиен носител или по електронен път. Заявлението трябва да бъде подадено в съда в срок до 15 дни, считано от датата, на която са изпълнени условията за вписване, освен когато в закона е предвидено друго. Съдът може да открие процедурата служебно, когато това е предвидено в закона.

Нотариусите могат по електронен път да влизат във връзка със съда, който извършва регистрацията, в съответствие с техните правомощия и с разпоредбите на Закона за съдебния регистър.

Съществува опростена процедура за регистрация на обикновено дружество с ограничена отговорност (j.d.o.o.) (дружество с най-много трима съдружници, едночленен управителен съвет и минимален дялов капитал в размер на 10,00 HRK). Съответните дружества трябва да използват формуляри, изготвени от нотариус, за да бъдат учредени по този начин.

Право да подават заявления за вписване в регистъра имат следните лица:

  • нотариуси (които имат право да подават заявления по електронен път и да издават извлечения, копия и преписи съгласно член 4, параграф 2 от Закона за съдебния регистър),
  • лица, които имат право по закон да предлагат вписвания в регистъра (лично или чрез упълномощен представител),
  • лица, които се занимават с въпроси, свързани със службите на HITRO.HR (които имат право да подават заявления за учредяване на търговски дружества през системата e-Tvrtka, в съответствие с правомощия, определени в отделни наредби).

Действие на вписването

Вписването поражда правно действие по отношение на регистрираното юридическо лице в деня, следващ вписването в регистъра (освен когато в закона е предвидено друго), а по отношение на трети лица то поражда правно действие в деня, на който бъде публикувано.

Никое лице не може да претендира, че не е запознато с данни, вписани в главната книга на регистъра, които са били публикувани по начина, предвиден в Закона за съдебния регистър.

Всяко лице може да се позовава на запис в регистъра относно законно установени данни и обстоятелства, които са вписани в регистъра в съответствие със закона, с изключение на лице, за което се докаже, че е знаело, че съответните данни, вписани в регистъра, не отговарят на действителността. Не може да се правят възражения срещу действия, предприети от трето лице преди изтичането на шестнадесет дни от датата на публикуване на записа в регистъра на основание на регистрираните данни или посочените актове в публикацията, ако третото лице може да докаже, че не е било възможно да знае за тях.

Добросъвестно лице не може да претърпи вреди за това, че се е позовало на запис в регистъра по отношение на данни и факти, установени по законов ред.

Престъпления и нарушения и санкциите, налагани от съдилищата, които извършват регистрация

Престъпленията, нарушенията и санкциите, налагани от съдилищата, които извършват регистрация, са определени в членове 624—632 от Закона за търговските дружества, а с членове 81 и 81а от Закона за съдебния регистър е уредено откриването на процедура за предупреждение и наказване на лица, които са били длъжни да изпълняват законови задължения за подаване на заявление за вписване в регистъра.

Последна актуализация: 06/09/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.