Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

I. Ιστορικό της σύστασης του εθνικού μητρώου

i. Πότε ιδρύθηκε;

Το Μητρώο Επιχειρήσεων - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας - αποτελεί κρατική υπηρεσία και υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το εθνικό μητρώο περιλαμβάνει όλους τους εγγεγραμμένους οργανισμούς που έχουν εγγραφεί από το 1923 μέχρι σήμερα. Το 1923 γράφτηκε η πρώτη αλλοδαπή εταιρεία στις 20/06/1923. Το 1924 δημιουργήθηκε ο κλάδος των εταιρειών με την εγγραφή της πρώτης εταιρείας στις 20/05/1924. To 1929 δημιουργήθηκε ο κλάδος των Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών με την εγγραφή του πρώτου συνεταιρισμού στις 26/04/1929 και της πρώτης Εμπορικής Επωνυμίας στις 03/05/1929.

ii. Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Το έτος 2013.

iii. Ποια νομοθεσία το διέπει;

 • Οι Ημεδαπές και Αλλοδαπές εταιρείες διέπονται από τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113
 • Οι Συνεταιρισμοί και Εμπορικές Επωνυμίες διέπονται από τον Περί Ομορρύθμων και Ετερρορύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο Κεφ.116
 • Οι Ευρωπαϊκές Εταιρείες διέπονται από τους Περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμούς 2006 (ΚΠΔ 290/2006)
 • Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού διέπονται από τον Περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού Νόμο του 2012. (161(Ι)/2012)

II. Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων;

i. Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

 1. i. Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στο μητρώο και να λάβει πληροφορίες σχετικά με Ημεδαπές και Αλλοδαπές Εταιρείες, Συνεταιρισμούς, Εμπορικές Επωνυμίες, Ευρωπαϊκές Εταιρείες και Ευρωπαϊκους Ομίλους Οικονομικού Σκοπού.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί μέσω του διαδικτύου να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένος οργανισμός εγγεγραμμένος στα μητρώα του Τμήματος και την κατάσταση αυτού.

Όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες και τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονική έρευνα αλλά έρευνα με φυσική παρουσία στα γραφεία του Τμήματος.

ii. Ποιες πληροφορίες τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων;

α. Ποια είδη δεδομένων αποθηκεύονται (ποιες οντότητες καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, πληροφορίες για διαδικασίες αφερεγγυότητας, χρηματοοικονομικές καταστάσεις ...);

Αναφορικά με το μητρώο εταιρειών αποθηκεύονται τα ακόλουθα:

 • τα στοιχεία της εταιρείας όπως η επωνυμία, η ημερομηνία σύστασης και το εγγεγραμμένο γραφείο
 • το καθεστώς της εταιρείας εάν είναι εγγεγραμμένη, διαγραμμένη, εάν έχει διαλυθεί, υπό εκκαθάριση, υπό διαχείριση.
 • το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο και εκδοθέν κεφάλαιο
 • τα στοιχεία διευθυντών, γραμματέα, μετόχων
 • ο αριθμός μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος

β. Ποια έγγραφα υποβάλλονται/αποθηκεύονται (αρχεία, συλλογές εγγράφων, καταστατικά, πρακτικά γενικών συνελεύσεων ...);

Στο μητρώο εγγραφής εταιρειών δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα έγγραφα/και ή στοιχεία που παραδίδονται ή καταχωρίζονται στον Έφορο Εταιρειών και αναφέρονται ως «στοιχεία υποχρεωτικής δημοσιότητας» :

 • το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της εταιρείας
 • οποιαδήποτε τροποποίηση στο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο
 • κατόπιν τροποποίησης του ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού, το κείμενο του τροποποιημένου εγγράφου στη νέα διατύπωση του
 • το πιστοποιητικό σύστασης και η κάθε αλλαγή ονόματος
 • ο διορισμός, αποχώρηση καθώς και τα ατομικά στοιχεία των αξιωματούχων περιλαμβανομένης οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων αυτών
 • η ετήσια έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις
 • λεπτομέρειες για το εγγεγραμμένο γραφείο και οποιασδήποτε αλλαγής αυτού
 • οποιαδήποτε μεταφορά της έδρας της εταιρείας
 • κάθε διάταγμα εκκαθάρισης, συνέχισης εκκαθάρισης υπό την εποπτεία του δικαστηρίου ή αναστολής εκκαθάρισης
 • γνωστοποιήσεις διορισμού εκκαθαριστή και τα ατομικά στοιχεία αυτού
 • η διάλυση και κάθε διάταγμα διάλυσης
 • κάθε ψήφισμα εκούσιας εκκαθάρισης
 • έκθεση εκκαθαριστή μετά από τελική συνέλευση
 • η διαγραφή εταιρείας από το μητρώο
 • οποιαδήποτε έκθεση ή πιστοποιητικό κεφαλαίου
 • οποιαδήποτε έκθεση παραχώρησης μετοχών
 • άλλες ειδοποιήσεις που απαιτούνται από τον νόμο

iii. Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

α. Αυτοπροσώπως

 • Οι πληροφορίες σχετικά με τους εγγεγραμμένους οργανισμούς διατίθενται απευθείας από τα γραφεία του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας που βρίσκονται στη διεύθυνση Μακαρίου και Καρπενησίου, Μέγαρο Ξένιος, 1427 Λευκωσία, Κύπρος

β. Στον ιστότοπο του μητρώου

 • Οι πληροφορίες διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη του Εφόρου Εταιρειών

http://www.companies.gov.cy/


γ. Ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης;

 • Κάθε ενδιαφερόμενος που πραγματοποιεί αναζήτηση, θα πρέπει αρχικά να κάνει κλικ στον σύνδεσμο της προαναφερθείσας διαδικτυακής πύλης και αφού επιλέξει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στην συνέχεια την ηλεκτρονική έρευνα στο μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων θα μεταβεί στην «αναζήτηση». Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένο οργανισμό εισάγοντας το όνομα ή τον αριθμό εγγραφής του.

iv. Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα;

α. Δωρεάν;

 • Μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονική έρευνα στο φάκελο μιας ημεδαπής εταιρείας, αλλοδαπής εταιρείας, συνεταιρισμού και εμπορικής επωνυμίας πληκτρολογώντας το όνομα ή τον αριθμό εγγραφής της.

Οι πιο κάτω πληροφορίες είναι διαθέσιμες δωρεάν:

 • όνομα οργανισμού
 • ημερομηνία εγγραφής
 • τύπος οργανισμού
 • κατάσταση οργανισμού
 • διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου/τόπου εργασίας
 • όνομα υφιστάμενων διοικητικών συμβούλων και γραμματέα/συνεταίρων/ιδιοκτήτη εμπορικής επωνυμίας
 • προεπισκόπηση των εκκρεμή υπηρεσιών προς καταχώριση στο μητρώο
 • προεπισκόπηση των καταχωρισμένων εγγράφων
 • ημερομηνία τελευταίας καταχώρισης ετήσιας έκθεσης

β. Έναντι τέλους;

 • Καταβάλλοντας το τέλος των δέκα ευρώ (€10) μπορεί να διεξαχθεί πλήρης έρευνα στον ηλεκτρονικό φάκελο του επιλεγμένου οργανισμού, όπου είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο από την ημερομηνία εγγραφής του μέχρι και την ημερομηνία της έρευνας.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει πιστοποιητικά/πιστοποιημένα αντίγραφα με την καταβολή του σχετικού τέλους.

v. Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προβεί στην καταχώριση αιτήματος έκδοσης πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών με την καταβολή του ανάλογου τέλους. Η εξασφάλιση των πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών μπορεί να γίνει είτε μέσω διαδικτύου είτε δια χειρός/ταχυδρομείου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

III. Διαδικασία καταχώρισης

i. Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο, επικύρωση εγγράφων, είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

α. Αυτοπροσώπως

 • Η διαδικασία καταχώρισης μπορεί να γίνει απευθείας μέσω των ταμείων του Εφόρου Εταιρειών με την καταβολή του ανάλογου τέλους.

β.Διαδικτυακά

 • Υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης εγγράφων εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Για την καταχώριση εγγράφων εγγεγραμμένου οργανισμού διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων απαιτείται αρχικά η εξασφάλιση κωδικών σύνδεσης της επιχειρηματικής οντότητας. Οι κωδικοί σύνδεσης μπορούν να εξασφαλιστούν με την υποβολή αίτησης για εγγραφή εγγεγραμμένου οργανισμού στο σύστημα ηλεκτρονικής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efilingcodes@drcor.meci.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.companies.gov.cy/en/21-eservices/efiling-of-documents

ii. Πώς εξετάζονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις;

 • Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις εξετάζονται από λειτουργούς του Τμήματος σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς.

IV. Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

i. Αποτελέσματα των εγγραφών έναντι των τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

 • Ο Έφορος Εταιρειών αναρτά στο μητρώο εγγραφής εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που επεξηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας , με βάση τις οποίες τρίτα μέρη μπορούν να εμπιστεύονται στοιχεία και παντός είδους πράξεις που αναφέρονται ως «στοιχεία υποχρεωτικής δημοσιότητας».

ii. Ασυμφωνίες μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσής της

 • Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της καταχωρίσεως στο Μητρώο και της δημοσιεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 365 Α(1) , το δημοσιευθέν κείμενο δεν δύναται να αντιταχθεί κατά τρίτων από την εταιρεία, οι τρίτοι ωστόσο δύνανται να το επικαλεσθούν εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείμενο που καταχωρίστηκε στο μητρώο.

iii. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των εγγραφών;

 • Υπεύθυνοι για την ακρίβεια των εγγραφών είναι οι διευθυντές/αξιωματούχοι της εταιρείας.

V. Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 άρθρο 371Α η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

VI. Στοιχεία επικοινωνίας

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής ιδιοκτησίας στα τηλέφωνα ( +357) 22404301/22404302
 • Μέσω η-ταχυδρομείου eterion@drcor.meci.gov.cy ή deptcomp@drcor.meci.gov
 • Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Γωνία Λεωφ. Μακαρίου και Καρπενησίου, Πολυκατοικία Ξένιος, 1427 Λευκωσία, Κύπρος

VII. Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.