Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Кипър

Настоящият раздел от страницата съдържа обща информация относно Дружествения регистър на Кипър. Отдел „Дружества“ (Κλάδος Εταιρειών) отговаря за вписването, воденето, контрола и заличаването на местните дружества, чуждестранните дружества, кооперациите и търговските наименования и е част от дирекция „Длъжностно лице по регистрацията“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) към Министерството на енергетиката, търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού).

Съдържание, предоставено от
Кипър
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

На разположение са следните онлайн услуги:

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Кипър?

Всеки може да установи онлайн дали конкретна организация е вписана в Дружествения регистър и какво е нейното актуално състояние (заличена или действаща). Възможно е да се извърши онлайн търсене на информация за всички дружества и да се направи справка с документите в електронното фирмено дело.

Дирекция „Длъжностно лице по регистрацията“ отговаря за воденето на Дружествения регистър.

Достъпът до Дружествения регистър безплатен ли е?

Достъпът онлайн до Регистъра е безплатен, що се отнася до основната информация за дружествата.

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Надеждността на документите в Регистъра е обезпечена чрез глава 113 на Закона за дружествата (Περί Εταιρειών Νόμου), която гарантира достоверността на информацията, предоставяна на трети лица въз основа на член 3, буква а) от европейската Директива 2009/101/ЕО, съгласно следните законови разпоредби:

Член 365

Проверка, представяне и доказателства по документите, съхранявани от длъжностното лице по регистрацията.

Член 365А

Уведомяване от длъжностното лице по регистрацията за това каква информация се съхранява и за противопоставимостта на обстоятелствата, вписани в Регистъра или публикувани в Официален вестник на Република Кипър.

Член 365B, параграф 7

Длъжностното лице по регистрацията гарантира, че до актовете и документите, посочени в параграф 2, има достъп посредством електронната система за свързване на регистрите в рамките на ЕС в стандартен формат за съобщенията и по електронен път, като следи за спазването на минималните изисквания за сигурност при предаването на данни.

Член 366

Изпълнение на задължението на дружествата за подаване до длъжностното лице по регистрацията на отчети, включително на годишния отчет за дейността и годишните счетоводни отчети за всяка година (членове 118—121).

Как да направя справка в Регистъра?

Можете да търсите по наименованието и/или номера на дружеството. Повече информация за това как да бъде направена справка има на страницата за търсене.

История на Регистъра

В онлайн регистъра на длъжностното лице по регистрацията са включени всички организации, регистрирани от 1923 г. до настоящия момент, включително чуждестранни дружества, кооперации и търговски наименования.

Връзки по темата

Дирекция „Длъжностно лице по регистрацията“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Министерство на енергетиката, търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Последна актуализация: 19/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.