Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Чешка република

Настоящият раздел съдържа обща информация за Публичния регистър на Чешката република. Регистърът на сдруженията, Търговският регистър, Регистърът на фондациите, Регистърът на институциите, Регистърът на сдруженията на съсобственици и Регистърът на сдруженията с общественополезна цел са част от Публичния регистър.

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Каква информация може да бъде намерена в чешкия Публичен регистър?

В Публичния регистър се вписва установената по закон информация, свързана с частноправните юридически лица. Общите разпоредби, които уреждат публичните регистри, се съдържат в член 120 от Закон № 89/2012 (Гражданския кодекс). По-подробните разпоредби, които уреждат Публичния регистър, воден от съдилища, се съдържат в Закон № 304/2013 за публичните регистри на юридическите и физическите лица. Част от Публичния регистър е документното хранилище (в което се съхраняват установените по закон документи, напр. дружествените договори, уставите, счетоводните отчети и т.н.).

Публичният регистър се води от регистърния съд. Публичният регистър се поддържа от Министерството на правосъдието.

В Публичния регистър се вписват следните субекти:

 • сдруженията,
 • синдикалните организации,
 • международните синдикални организации,
 • организациите на работодателите,
 • международните организации на работодателите,
 • браншовите сдружения,
 • браншовите синдикални организации,
 • международните браншови синдикални организации,
 • браншовите организации на работодателите,
 • международните браншови организации на работодателите,
 • едноличните търговци, вписани в Търговския регистър,
 • събирателните дружества,
 • командитните дружества,
 • дружествата с ограничена отговорност,
 • акционерните дружества,
 • кооперациите,
 • държавните предприятия,
 • клоновете на предприятия,
 • сдруженията с общественополезна цел,
 • фондациите,
 • даренията,
 • институтите,
 • държавно финансираните организации,
 • сдруженията на съсобственици,
 • европейските обединения по икономически интереси,
 • предприятията, собственост на чуждестранни лица,
 • европейските кооперативни дружества,
 • европейските дружества.

В Закон № 304/2013 за публичните регистри на юридическите и физическите лица е предвидено каква информация се вписва в Публичния регистър. Основната информация, която се вписва, е главно: наименованието или търговското наименование, адресът на седалището, стопанската дейност, правната форма, идентификационният номер, имената и адресът или търговското наименование и адресът на седалището на лицето, което е представителният орган по устав.

Достъпът до чешкия Публичен регистър безплатен ли е?

Публичния регистър се води електронно. Публичният достъп до него е безплатен чрез уебпортала https://www.justice.cz/ и/или направо на страницата за търсене на Публичния регистър https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Публичният регистър е с отворен достъп за всички. Всеки може да прави справка в него и да получи копия или извлечения от него.

Как да направя справка в чешкия Публичен регистър?

Чешкият Публичен регистър разполага с модерен инструмент за търсене на информация онлайн. В Регистъра може да се търси по наименование на субекта или по идентификационен номер.

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Оповестяване на документите

Регистърният съд оповестява вписванията, измененията и заличаванията в Публичния регистър, както и подадените документи, включително тези, които са в електронна форма, във възможно най-кратък срок след вписването или подаването им. Данните, вписани в Публичния регистър, и документите, подадени в документното хранилище се оповестяват по начин, позволяващ достъп от разстояние. Регистърният съд оповестява въпросните данни и дава възможност за получаване на официално заверен електронен препис. Така полученият документ е подписан по електронен път чрез система за квалифицирано удостоверение от съответния регистърен съд и се предлага безплатно на уебсайта на Министерството на правосъдието: Министерство на правосъдието на Чешката република. При поискване, регистърният съд издава заверен, пълен или частичен препис от вписването или от документите, подадени в документното хранилище, или удостоверение, потвърждаващо, че определени данни не са в Публичния регистър, освен ако заявителят изрично поиска незаверен препис. Регистърният съд издава само хартиени копия от данните, вписани в Публичния регистър, и от документите, подадени в документното хранилище, преди 1 януари 1997 г., освен ако записите на тези факти или документи вече се съхранява електронно.

Противопоставимост на документите и данните

Лицето, за което се отнася вписването, няма право да възрази, че вписването не отговаря на действителността, за да го противопостави на лице, което действа законно и добросъвестно въз основа на вписването.

Когато публикуването на данни и съдържание на документ се изисква по закон, регистрирано лице може да противопостави тези данни или съдържание на документ на трети лица само от датата на първоначалното публикуване, освен ако регистрираното лице може да докаже, че тези данни или съдържание на документ са били предварително известни на третите лица. Регистрираното лице обаче не може да се позовава на такива данни и съдържание на документ в случай на действия, извършени преди шестнадесетия ден след публикуването, ако третото лице докаже, че не е могло да знае за тях.

Третите лица винаги могат да се позовават на неоповестени данни и съдържание на документи, освен ако фактът на неоповестяването им не ги прави нищожни.

Незаконосъобразност на регистрираната информация

Ако съдържанието на вписването в Публичния регистър е в нарушение на повелителна законова разпоредба и ако не съществува друга възможност за получаване на обезщетение, регистърният съд приканва регистрираното лице да получи обезщетение. В случай на юридическо лице, което не е получило обезщетение в определения срок, съдът може служебно да издаде решение за ликвидация, ако подобна мярка е в интерес на защитата на третите лица.

Ако съществува несъответствие между текста на вписване в Публичния регистър на чешки и на чужд език или между документите, съхранявани в хранилището на чешки език, и доброволно депозиран превод на тези документи на чужд език, съгласно член 74, алинея 1 от Закона за публичните регистри на юридическите и физическите лица текстът на документа, публикуван или депозирани в хранилището на чужд език, не е противопоставим на трети лица. Трето лице може да се позовава на текста на документ, публикуван или депозиран в хранилището на чужд език, освен ако регистрираното лице докаже, че третото лице е познавало текста на вписването или съдържанието на документа, депозиран на чешки език.

Превод на Закона за публичните регистри

Министерството на правосъдието изготви неофициален превод на английски език на Закон № 304/2013 за публичните регистри на юридическите и физическите лица и за регистрацията на доверителни фондове в редакцията му, която е в сила от 1 януари 2018 г. Преводът е само с информационна цел. Само текстът на чешки език, публикуван в Сборника със закони, е автентичен. Преводът може да бъде намерен тук.

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.