Търговски регистри в държавите от ЕС

Дания

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания

Датски Орган по въпросите на предприятията (Erhvervsstyrelsen)

История на търговския регистър на Дания

Датският Орган по въпросите на предприятията е създаден на 1 януари 2012 г.

В него работят приблизително 500 служители. Възложени са му широк кръг задачи и отговорности, които като цяло следва да опростят и да направят по-привлекателно извършването на стопанска дейност в Дания. Органът по въпросите на предприятията работи в редица области — от планиране на законодателството и развитие на селските райони до цифровизация, ефективно упражняване на контрол и надзор върху фондовете, дружествата, изпирането на пари, счетоводството, одита, износа и проверките на ЕС. Той отговаря за Централния търговски регистър (CVR), който е основният държавен регистър за информация относно всички датски дружества.

Органът по въпросите на предприятията е част от датското Министерство на промишлеността и търговията (Erhvervsministeriet).

Какво предлага търговският регистър на Дания?

На уебсайта https://erhvervsstyrelsen.dk/ можете да намерите информация за всички сфери на дейност на Органа, включително и за Централния търговски регистър (на уебстраницата CVR.dk).

Уебстраницата CVR.dk, достъпна на портала Virk, представлява централизиран вход към информацията и данните за всички предприятия в Дания. Може да се намери информация както за самото предприятие (наричано също „юридическо лице“), така и за неговите производствени звена, независимо за какъв тип предприятие става въпрос. Регистърът съдържа и информация за учредителите, собствениците и управителите.

За някои видове предприятия, по-специално акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност, се публикува по-подробна информация: счетоводни отчети, обстоятелства и доклади за предприятието и лицата, които управляват дружеството.

Каква информация съдържа Централният търговски регистър?

 • регистрационният номер на дружеството (номер в CVR)
 • наименование и адрес
 • дата на учредяване и на прекратяване, когато е приложимо
 • вид на дружеството
 • посочване на защитата при реклама, когато е приложимо
 • кредитна информация
 • сектор и подсектори, когато е приложимо
 • данни за контакт, когато е целесъобразно
 • брой на служителите, когато е целесъобразно
 • за неограничено отговорните съдружници, учредителите, собствениците и управителите:
  • имена и адрес
  • регистрационен номер в CPR (Централен регистър на физическите лица) или CVR (номерата в CPR не може да се прехвърлят на физически лица)
 • свързани производствени единици
  • номер на производствената единица
  • наименование и адрес
  • дата на учредяване и на прекратяване, когато е приложимо
  • посочване на защитата при реклама, когато е приложимо
  • сектор и подсектори, когато е приложимо
  • данни за контакт, когато е целесъобразно
  • брой на служителите, когато е целесъобразно

Как да търсим в датския търговски регистър?

В Централния търговски регистър CVR на портала Virk може да се извършва търсене на отделно дружество и търсене въз основа на редица параметри, като фирмено наименование, име на лице, регистрационен номер на дружеството, номер на производствената единица, адрес на дружество, производствена единица или лице. Можете да намерите основни данни за всички дружества, регистрирани в Централния търговски регистър.

Страницата „Sådan søger du“ под „CVR — Data“ Ви предлага помощ за търсене на информация за дружествата в Централния търговски регистър.

За по-големи обеми от данни от Централния търговски регистър има редица решения, като например „междусистемен достъп“ и „уеб услуги на CVR“. За повече информация: щракнете тук

Безплатен ли е достъпът до датския търговски регистър?

Документите и услугите от Централния търговски регистър, за които не се изисква ръчна обработка, са безплатни. Това са:

 • различните видове показване
 • отчетите
 • междусистемният достъп и уеб услугите на CVR

За редица документи се изисква ръчно обработване и съответно се начислява такса. Продуктите обаче са освободени от ДДС:

 • Добавен подпис: 120 DKK
 • По-стари отчети на микрофилм или от отдалечени архиви: 300 DKK
 • Удостоверение за регистрация: 300 DKK
 • Удостоверение за промяна на наименование: 500 DKK
 • План за сливане: 150 DKK
 • Протокол от годишното общо събрание: 150 DKK
 • Документация за капитала: 150 DKK
 • Копие от формуляра за регистрация: 150 DKK
 • Декларация на управителния орган: 150 DKK
 • Доклад за последващи придобивания: 150 DKK
 • Доклад за самофинансиране: 150 DKK
 • План за разделяне: 150 DKK
 • Учредителен договор: 150 DKK

Тези цени са валидни от 5 декември 2014 г.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

В член 14 от Закона за дружествата, с който в датското дружествено право се транспонира член 3 от Първата директива в областта на дружественото право, е описано до каква степен може да се разчита на записите в регистъра. Член 14 от Закона за дружествата гласи:

„Приема се, че публикуваните в ИТ системата на Датския орган по въпросите на предприятията обстоятелства стават известни на третите лица. Първото изречение обаче не се отнася до сделки, извършени преди изтичане на 16 дни от оповестяването, ако се докаже, че третото лице не е можело да знае за оповестените обстоятелства.

Обстоятелствата, които подлежат на регистриране и оповестяване, не могат да породят действие спрямо трети лица преди да бъдат публикувани в ИТ системата на Датския орган по въпросите на предприятията, освен ако се докаже, че третите лица са знаели за тях. Не съществуват пречки трети лица да се позовават на обстоятелства, които все още не са публикувани.“

Отговорност за точността на записите

Заявителят носи отговорност за точността на представената информация. Вж. в този смисъл член 8 от Наредбата за уведомленията (anmeldelsesbekendtgørelsen) и член 15, параграф 2 от Закона за дружествата. Заявителят може да носи наказателна отговорност, ако заявлението не е направено законосъобразно или представената информация е неточна.

Датският Орган по въпросите на предприятията не проверява истинността на предоставената информация, а регистрира информацията, както му е предоставена. Това е така, независимо дали става въпрос за ръчно регистриране или за саморегистриране посредством уебсайта Virk.dk.

Датският Орган по въпросите на предприятията може да носи отговорност за вреди, причинени от използване на предоставена информация или документи, съдържащи неточности, дължащи се на организацията на работа, като например грешка при обработването.

Връзки по темата

Датски Орган по въпросите на предприятията

Централен търговски регистър

Министерство на промишлеността и търговията на Дания

Европейски търговски регистър (ЕТР)

Последна актуализация: 28/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.