Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскичешкидатскинемскигръцкианглийскифренскихърватскииталианскилатвийскилитовскиунгарскинидерландскиполскипортугалскирумънскисловашкисловенскифинскишведски вече са преведени.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Естония

Настоящата страница ви предоставя информация за търговския регистър и регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите на Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър и в регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите на Естония?

Търговският регистър и регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите се поддържат от отдела по вписванията на Окръжния съд на Тарту. Регистрите се водят от съдилищата, за да се гарантира независимостта и юридическия експертен опит на длъжностното лице по вписванията. Регистрите имат голяма правна сила и тяхната цел е да гарантират правната сигурност. Вписването в търговския регистър е противопоставимо на трети лица, освен ако третото лице е знаело или е трябвало да знае, че вписването не е достоверно. Вписването не важи по отношение на сделки, които са сключени в петнадесетдневен срок след вписването, ако третото лице докаже, че не е знаело и не е трябвало да знае за съдържанието на вписването. Добросъвестните трети лица могат да разчитат на истинността на вписванията в регистъра, например при сключването на договор да предположат, че лицето, вписано в регистъра като член на управителния съвет, разполага с правомощия да подписва дружеството.

Някои правни обстоятелства са валидни само ако са вписани в регистъра: например правомощията да подписва дружеството на член на управителния съвет могат да бъдат ограничени в устава или в договореност, сключена с члена на управителния съвет, но само ограниченията, вписани в регистъра, са противопоставими на трети лица.

Някои важни обстоятелства пораждат действие от момента, в който бъдат вписани в регистъра: например увеличението на дружествения капитал поражда действие от момента на вписването му в търговския регистър, а не от момента на вземане на решението за увеличение на дружествения капитал, нито пък от момента на плащане на вноските. Същото се отнася и за учредяването на юридическо лице, изменението на неговия устав или сливането, разделянето и преобразуването му.

Регистрите се водят в електронен формат.

Отделът по вписванията на Окръжния съд на Тарту поддържа търговският регистър на самостоятелно заетите лица, търговските дружества (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, събирателни дружества, командитни дружества, търговски кооперации, европейски дружества (Societas Europaea), европейски кооперативни дружества (Societas Cooperativa Europaea) и европейски групи за териториално сътрудничество) и клоновете на чуждестранни търговски дружества със седалище в Естония.

В регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите се съдържа информация относно сдруженията с нестопанска цел и фондациите (счита се, че сдруженията с нестопанска цел включват и политическите партии и други сдружения с нестопанска цел, както и професионалните съюзи, църквите, конгрегациите, сдруженията на конгрегации и манастирите) със седалище в Естония. Регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите включва и регистъра на жилищните сдружения и регистъра на сдруженията за планиране на земеползването.

Търговският регистър и регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите съдържат за всяко самостоятелно заето лице, юридическо лице и клон на чуждестранно търговско дружество:

 • регистърен фиш;
 • фирмено дело (в търговския регистър) или публично дело (в регистъра на сдруженията с нестопанска цел, фондациите и жилищните сдружения);
 • регистърно дело.

Фирмените и публичните дела съдържат документите, които юридическо лице, самостоятелно заето лице или клон на чуждестранно търговско дружество е подало до длъжностното лице по вписванията по реда на закона, например учредителния акт или устава и други публично вписани документи. Съдебните решения, жалбите срещу съдебни решения, кореспонденцията и другите документи, които не се съхраняват във фирмените или публичните дела, се пазят в регистърното дело.

В регистърния фиш на юридическо лице, самостоятелно заето лице или клон на чуждестранно търговско дружество се вписва следната информация:

 • името или търговското наименование и идентификационния код;
 • местопребиваването или седалището и адреса на юридически лица, самостоятелно заети лица и клонове на чуждестранни търговски дружества, а за търговските дружества също и адреса на електронна поща;
 • данните за самостоятелно заетото лице и информация за спиране на неговата стопанска дейност и нейния сезонен или временен характер;
 • данните за упълномощените представители на юридически лица (членове на управителни съвети, неограничено отговорни съдружници, ограничено отговорни съдружници или трети лица с представителна власт, ликвидатори, синдици), както и договорите за представителната власт и нейния обхват за целите на представителството на юридическото лице;
 • данните за прокуриста;
 • правната форма на предприятието или вида на търговското дружество;
 • датата на приемане на устава;
 • стойността на капитала на търговското дружество;
 • посочване, че дружество с ограничена отговорност се създава без внасяне на дяловете;
 • отбелязване, че акциите или дяловете са били вписани в естонския Централен регистър на ценните книжа, или отбелязване на лицето, която поддържа регистъра на акционерите;
 • началото и края на финансовата година;
 • предвидената по закон информация във връзка с несъстоятелността;
 • посочване на сливането, разделянето и преобразуването на търговското дружество и неговото прекратяване и заличаване от търговския регистър;
 • справка за предвидените по закон вписвания, направени от длъжностното лице по вписванията, без искане за тяхното извършване от страна на предприятието;
 • данните за депозитаря на документите на ликвидирано търговско дружество;
 • целите на фондацията;
 • другата предвидена по закон информация.

Регистърните производства са охранителни граждански производства, които се разглеждат по писмен ред. Вписванията в регистрите се извършват въз основа на заявление за вписване или решение на съда, или на други предвидени по закон основания. Заявленията за вписване трябва да са подписани с електронен подпис или да бъдат нотариално заверени.

Вписванията в търговския регистър и в регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите са публични. Всеки има право да извършва справка в регистърните фишове и в документите във фирмените или публичните дела, както и да получава копия от тях. Справки в регистърните дела могат се извършват от компетентните държавни органи, съдилищата в рамките на съдебните производства и всяко друго лице, което има правен интерес.

Централната база данни на търговския регистър и на регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите се поддържа от Центъра за регистри и информационни системи. Центърът предлага и следните услуги:

Електронен търговски регистър

Електронният търговски регистър е услуга, предоставяна въз основа на базата данни на отдела по вписванията на Окръжния съд на Тарту, която отразява информацията в реално време за всички юридически лица, самостоятелно заети лица и клонове на чуждестранни търговски дружества, вписани в Естония. Електронният търговски регистър позволява:

 • безплатен достъп до регистърните фишове, информацията от общ характер и информацията за просрочени данъчни задължения;
 • извършването на справки по име, идентификационен код, населено място, сфера на дейност и др.;
 • платен достъп до годишните отчети, уставите, информацията за личните и търговските залози и др., съдържащи се във фирмените или публичните дела;
 • следене в реално време на процедурната информация за търговските дружества и на промените във фирмената информация;
 • безплатна проверка за съществуването на търговски забрани, наложени на естонски физически или юридически лица;
 • безплатен достъп до списъка на членовете на политическите партии;
 • проследяване на връзките между различните търговски дружества и лица.

Допълнителна информация относно Електронния търговски регистър може да се намери на уебсайта на Центъра за регистри и информационни системи.

Портал за вписване на дружествата (Ettevõtjaportaal)

Порталът за вписване на търговските дружества е виртуално пространство, което позволява на физическите и юридическите лица сами да подават документи в отделите по вписванията на окръжните съдилища. През портала могат да се подават заявления за вписване на нови търговски дружества, за изменение на вече вписаните данни, за ликвидиране на търговски дружества и за заличаването им от регистъра. През портала могат да се изготвят и подават и годишните отчети. Естонските, финландските, латвийските и белгийските граждани и електронно пребиваващите в Естония могат да влизат в портала, като удостоверят своята самоличност с помощта на лична карта. Естонските и литовските граждани могат да влизат в портала, като използват услугата „Mobile-ID“. Порталът за вписване на търговските дружества се намира на уебсайта на Центъра за регистри и информационни системи.

Европейски търговски регистър (EBR):

Европейският търговски регистър (EBR) е уеб-базирана система за справки, която предоставя официална информация за европейските търговски дружества. Справки могат да се правят на следния уебсайт.

 • На него може да намерите информация от търговските регистри на общо 20 държави.
 • Могат да се правят справки относно търговски дружества и физически лица.
 • Списъкът с налична информация е различен за всяка държава.
 • Данните от регистъра имат различни правни последици в различните държави.
 • Функцията за търсене може да се използва както от частни лица, така и от търговски дружества.
 • За услугата се плаща такса.

Достъпът то търговския регистър на Естония безплатен ли е?

Данните от регистъра могат да се получат онлайн и в нотариалните кантори.

Не се събират такси за онлайн справки за юридически лица, самостоятелно заети лица и клонове на чуждестранни търговски дружества, нито за информация относно съдебни производства или достъп до данните от регистърните фишове. Лица, които извършват самостоятелно търсене онлайн, не заплащат такса. Събират се обаче такси за всички други справки, в това число за достъп до хронологическите данни от регистърните фишове и до годишните отчети, уставите и други документи. Когато за дадена информация се събира такса, плащането се извършва веднага с банков превод по интернет. Абонатите, които могат да ползват разширени параметри за търсене, плащат въз основа на месечни фактури. Размерът на таксите за използване на компютърните данни от търговския регистър се определят с наредба на министъра на правосъдието.

За справки във вписаните в търговския регистър данни и документите във фирмените дела в нотариалните кантори се събира такса. Таксите са уредени в Закона за нотариалните такси.

Как да направя справка в търговския регистър на Естония?

Справки в търговския регистър и в регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите могат да се правят чрез Електронния търговски регистър на уебсайта на Центъра за регистри и информационни системи.

Колко достоверни са документите, които се съдържат в регистъра?

На настоящата страница е обяснено как е уредено в Естония използването на данните и документите, съдържащи се в търговския регистър.

Отделът по вписванията на Окръжния съд на Тарту поддържа търговския регистър. В търговския регистър се вписват самостоятелно заетите лица, клоновете на чуждестранни търговски дружества и търговските дружества (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, събирателни дружества, командитни дружества, търговски кооперации, европейски дружества (Societas Europaea), европейски кооперативни дружества (Societas Cooperativa Europaea) и европейски групи за териториално сътрудничество). Електронният регистър има голяма правна сила и неговата цел е да гарантира правната сигурност. Търговският регистър се води на естонски език.

Вписването в търговския регистър е противопоставимо на трети лица, освен ако третото лице е знаело или е трябвало да знае, че вписването не е достоверно. Вписването не важи по отношение на сделки, които са сключени в петнадесетдневен срок след вписването, ако третото лице докаже, че не е знаело и не е трябвало да знае за съдържанието на вписването. Добросъвестните трети лица могат да разчитат на истинността на вписванията в регистъра, например при сключването на договор да предположат, че лицето, вписано в регистъра като член на управителния съвет, разполага с правомощия да подписва дружеството.

Някои правни обстоятелства са валидни само ако са вписани в регистъра: например правомощията да подписва дружеството на член на управителния съвет могат да бъдат ограничени в устава или в договореност, сключена с члена на управителния съвет, но само ограниченията, вписани в регистъра, са противопоставими на трети лица.

Някои важни обстоятелства пораждат действие от момента, в който бъдат вписани в регистъра: например увеличението на дружествения капитал поражда действие от момента на вписването му в търговския регистър, а не от момента на вземане на решението за увеличение на дружествения капитал, нито пък от момента на плащане на вноските. Същото се отнася и за учредяването на юридическо лице, изменението на неговия устав или сливането, разделянето и преобразуването му.

Търговският регистър съдържа за всяко самостоятелно заето лице, юридическо лице и клон на чуждестранно търговско дружество:

 • регистърен фиш;
 • фирмено дело;
 • регистърно дело.

Фирменото дело съдържа документите, които търговско дружество, самостоятелно заето лице или клон на чуждестранно търговско дружество е подало до длъжностното лице по вписванията по реда на закона, например учредителния акт или устава и други публично вписани документи. Съдебните решения, жалбите срещу съдебни решения, кореспонденцията и другите документи, които не се съхраняват във фирменото дело, се пазят в регистърното дело.

Документите на чужд език се подават до длъжностното лице по вписванията, заедно с превода им на естонски език от заклет преводач. Предприятията не могат да се позовават на превод, който се различава от оригиналния документ. Трето лице може да се позове на превода на документ, подаден до длъжностното лице по вписванията, освен ако предприятието докаже, че третото лице е знаело за неточността на превода.

Вписванията в търговския регистър са публични. Всеки има право на достъп до информацията, съдържаща се в картотеката на регистрите, и до документите във фирмените дела, както и да получава копия от тях. Справки в регистърните дела могат се извършват от компетентните държавни органи, съдилищата в рамките на съдебните производства и всяко друго лице, което има правен интерес.

Извършването на справки в документите на делото и получаването на копия от тях може да стане чрез електронния търговски регистър или нотариус.

История на търговския регистър на Естония

Търговският регистър на Естония съдържа информация от 1 септември 1995 г. досега. Всички данни редовно се актуализират.

Връзки по темата

Европейски търговски регистър (EBR)

Справка в търговския регистър

Портал за вписване на дружествата (Ettevõtjaportaal)

Електронен търговски регистър

Отдел по вписванията

Нотариуси

Последна актуализация: 21/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.