Търговски регистри в държавите от ЕС

Финландия

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Какво предлага търговският регистър на Финландия?

Националният съвет за патенти и регистрация (НСПР) притежава и поддържа търговския регистър.

Търговският регистър на Финландия е публичен регистър, който съдържа информация за търговците (дружествата). По правило всички дружества трябва да бъдат вписани в регистъра. Дружествата трябва също така да обявяват в регистъра всяка промяна в своите вписани данни. Повечето от дружествата трябва също да подават своите годишни финансови отчети в регистъра. Всяка година в регистъра се вписват:

 • около 40 000 нови дружества,
 • около 145 000 промени във вписани данни за дружествата,
 • около 230 000 годишни финансови отчета.

Търговският регистър и данъчната администрация имат съвместна процедура за уведомяване и информационно обслужване. Информационната услуга за дружествата (ИУД) представлява безплатно информационно обслужване, предлагано съвместно от НСПР и данъчната администрация, но поддържано от НСПР. Услугата включва информация за връзка с дружествата и тяхното идентифициране, като например:

 • фирмено наименование на дружеството и евентуални паралелни или допълнителни наименования на дружеството,
 • идентификационен номер, форма и седалище на дружеството,
 • адрес и друга информация за връзка,
 • основен предмет на дейност,
 • регистри на данъчната администрация и НСПР, в които дружеството е вписано,
 • информация за прекратяване, прекъсване на търговската дейност, обявяване в несъстоятелност, процедури по ликвидация или преобразуване.

Мрежата на Европейския търговски регистър (ЕТР) е информационна услуга за държавите — членки на (Асоциацията на европейските търговски регистри (АЕТР), чрез която се осигуряват официални и надеждни регистрационни данни директно от националните търговски регистри на всяка държава.

Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS), е система, която свързва помежду им търговските регистри на държавите — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Тя може да се използва за търсене на данни за търговски дружества, регистрирани в националните търговски регистри на тези държави.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Финландия?

Основните данни са достъпни безплатно, но за други данни, като отговорните лица в дадено дружество, вписания в търговския регистър предмет на дейност и информация за капитала, се заплаща такса.

Следните данни се смятат за основни:

 • наименование на дружеството,
 • идентификационен номер на дружеството,
 • седалище,
 • форма на дружеството,
 • език, ползван от дружеството (фински или шведски),
 • дата на регистрация,
 • дата на последно вписване,
 • статут на дружеството,
 • има ли дружеството ипотекирани активи,
 • данни за контакт.

Как се правят справки в търговския регистър на Финландия

Подробните данни за търговците са вписани в търговския регистър въз основа на уведомления и съобщения, получени от органа по вписване в търговския регистър. Регистърът съдържа информация, подадена както от самите търговци, така и от съдилищата и други органи.

Съгласно член 21, буква a) от Закона за търговския регистър (129/1979) Националният съвет за патенти и регистрация (НСПР) може да актуализира своите данни и, чрез използване на финландската информационна система за населението, да проверява личните данни, които клиентите са предоставили с уведомленията и приложенията към тях.

Съгласно член 21 от Закона за забрана за извършване на търговска дейност Центърът на правния регистър във Финландия предоставя на търговския регистър подробна информация за влезли в сила забрани за извършване на търговска дейност и за това кога те влизат в сила и кога се прекратява тяхното действие. След това тези подробни данни се актуализират в системата на търговския регистър.

Съдържанието на търговския регистър е определено със закон във Финландия. Подлежащите на вписване данни за различните видове дружества са определени най-общо във финландското законодателство, което регламентира търговския регистър, видовете дружества и стопанските дейности (вж. например Закона за търговския регистърЗакона за дружествата с ограничена отговорности Закона за партньорствата).

Обикновено за всеки вид дружество се вписва поне следната информация:

 • наименование на дружеството,
 • седалище и община, в която се намира адресът на управление на дружеството,
 • предмет на дейност,
 • кой представлява дружеството,
 • адрес на дружеството.

Когато в търговския регистър се извършва вписване, едновременно с това то се публикува чрез електронната информационна услуга. Това е безплатна публична услуга, която освен публикуваните вписвания включва и основната информация за всяко дружество. С помощта на услугата може да се провери например дали дадено дружество е заявило за вписване данни за своя нов управителен съвет или да се установи какви нови дружества са вписани в рамките на определен период от време.

Чрез тази услуга може да се търси информация за всяко дружество, като се въведе неговият идентификационен номер. Идентификационният номер може да бъде проверен в Информационната система на дружествата, ако е необходимо. Като критерий за търсене може да бъде използвана също конкретна дата или времеви интервал. Можете също така да ограничите търсенето по вид регистрация, по община или област. Резултатът от търсенето съдържа основните данни за дружеството, тоест наименованието, идентификационния номер и седалището на дружеството. Публикуваните данни от регистрацията включват например вида регистрация и наименованията на записите в регистъра.

В регистъра се вписват и други данни в зависимост от вида на дружеството. Извлеченията от регистъра за дружества от един и същ вид могат да изглеждат различно едно от друго. Някои дружества с ограничена отговорност например се възползват по-широко от възможностите, които Законът за дружествата предлага; те емитират права на опция и други специални права или се сливат с други дружества и след това съобщават тези данни за вписване в регистъра. Други дружества обаче избират да съобщават само такива данни, които подлежат на задължително заявяване за вписване в регистъра. Извлеченията от регистъра отразяват също изменения в закона. Вписванията в регистъра по отношение например на дружества с ограничена отговорност, могат да бъдат много различни в зависимост от това дали данните, които подлежат на вписване, се отнасят до решение, взето съгласно новия Закон за дружествата с ограничена отговорност, който влезе в сила на 1 септември 2006 г., или до решение, взето съгласно по-ранен вариант на този закон.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

В Закона за търговския регистър се съдържат разпоредби относно данните, които подлежат на вписване в регистъра, и тяхното публикуване. Законът дава право на всеки на достъп до данни, извлечения и удостоверения от търговския регистър. Добросъвестни трети лица могат да разчитат на надеждността на данните, които са вписани в регистъра.

Съгласно член 1, буква а) от закона всички данни, които са вписани в регистъра, са публични и всеки има право на достъп до данни, извлечения и удостоверения за вписвания в търговския регистър. Данните могат да бъдат оповестявани също така в електронна форма. Изключение представляват единствено личните идентификационни номера на физически лица и домашните адреси на физически лица, които живеят в чужбина; те не са публични. Данни за последните цифри от личния номер, служещи за идентификация, и за домашния адрес на физически лица, живеещи в чужбина, се оповестяват само ако това отговаря на изискванията относно служебната процедура, определени в член 16, параграф 3 от Закона за прозрачността на държавната дейност. В противен случай вместо домашния адрес се оповестява държавата по местоживеене.

В член 26 от Закона за търговския регистър е предвидено, че добросъвестни трети лица могат да разчитат на данните, вписани и публикувани в регистъра. Данните се публикуват в електронен вид непосредствено след вписването им в регистъра. Публикации може да се получат безплатно чрез информационната услуга на търговския регистър.

История на търговския регистър на Финландия

В регистъра се съхранява информация от 1896 г. насам.

Връзки

Финландска служба за патенти и регистрация

Търговски регистър на Финландия

Информационна система на дружествата

Асоциация на европейските търговски регистри (АЕТР)

Мрежа на Европейския търговски регистър (ЕТР)

Система за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS)

Закон за търговския регистър на Финландия

Закон за партньорствата

Закон за дружествата с ограничена отговорност

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.