Търговски регистри в държавите от ЕС

Франция

На тази страница ще намерите информация за възможностите да направите справка в търговските регистри на Франция.

Съдържание, предоставено от
Франция

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Франция?

Местните търговски и дружествени регистри (registres du commerce et des sociétés, RCS) се водят от секретарите (greffiers) на търговските съдилища (tribunaux de commerce) в континентална Франция, от смесените търговски съдилища (tribunaux mixtes de commerce) в отвъдморските департаменти и региони и от секретарите на гражданските съдилища с търговска компетентност (tribunaux judiciaires à compétence commerciale) в департаментите Долен Рейн, Горен Рейн и Мозел. Подадените от предприятията декларации за регистрации, промени и заличавания в търговските и дружествени регистри се проверяват от секретарите, за да се гарантира, че изявленията са съобразени със законовите и подзаконовите разпоредби и съответстват на придружаващите документи и приложенията. Тези проверки на материалноправните и формалните изисквания се извършват под контрола на председателя или на съдия, на когото е възложена тази задача, като съответният председател или съдия е компетентен да разрешава спорове между данъчно задълженото лице и секретаря.

Kbis, което е извлечение от търговския и дружествен регистър, представлява „карта за самоличност“ на дадено предприятие и съдържа цялата информация, която предприятието е длъжно да декларира. Целта на извлечението Kbis е да се гарантира правна сигурност по отношение на търговските сделки, като на всяко заинтересовано лице се предоставя информация относно правната структура на предприятието, неговите директори, дейност, мястото, където се извършва дейността, и начина, по който предприятието я осъществява. В него се посочва и дали срещу дружеството е образувано колективно производство по несъстоятелност. Този официален документ (acte authentique), издаден и подписан от съдебния секретар, се счита за автентичен, освен ако не бъде предявен иск за установяване на неистинността му.

На национално равнище националният търговски и дружествен регистър (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) се води от Националния институт за индустриална собственост (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI). Този национален регистър централизира цялата информация и всички документи, които са били проверени и заверени от секретарите и вписани в търговските и дружествени регистри, поддържани към всеки съдебен секретариат. Националният институт за индустриална собственост отговаря за безплатното оповестяване и предоставяне на достъп на обществеността до техническата, търговската и финансовата информация, съдържаща се в Националния търговски и дружествен регистър, за целите на по-нататъшното използване.

Уебсайтът Infogreffe е платформата за оповестяване за всички търговски и дружествени регистри (на континентална Франция, включително Елзас-Мозел, и отвъдморските департаменти и региони). Уебсайтът Infogreffe.nc предоставя достъп до правната информация за предприятията в Нова Каледония. Уебсайтът Infogreffe също така предоставя възможност за онлайн извършване на различни формалности (регистрация, вписване на промени, заличаване и подаване на годишни счетоводни отчети). Тази услуга се предлага на френски и на английски език.

Уебсайтът на Националния институт за индустриална собственост дава възможност за свободен достъп, чрез портала DATA INPI, до данните на регистрациите, промените, заличаванията и годишните счетоводни отчети на дружествата.

Официален бюлетин за граждански и търговски обявления (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

BODACC е официалният бюлетин за оповестяване на вписаните в Търговския и дружествен регистър актове от учредяването до заличаването на дружеството, по-специално по отношение на продажбите и прехвърлянията, колективните производства по несъстоятелност и подаването на счетоводни отчети. Предаването на документите към BODACC се извършва, без да е необходимо заинтересованите страни да предприемат каквото и да било действие или инициатива. Отговорност за изготвянето на обявленията в BODACC носи секретарят, който получава информацията.

Публикуването в Официалния бюлетин за граждански и търговски обявления, което осигурява възможно най-широко оповестяване на вписванията в Търговския и дружествен регистър, е от компетентността на Дирекция „Правна и административна информация“ Direction de l’information légale et administrative, Dila).

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Уебсайтът Infogreffe предоставя безплатен достъп до определена информация относно регистрираните в него предприятия. Извлечения от Търговския и дружествен регистър и приложените към него документи могат да бъдат получени срещу такса, определена от държавата.

Достъпът до данните на Националния институт за индустриална собственост за Националния търговски и дружествен регистър чрез портала DATA INPI е безплатен. За по-нататъшното използване на такива данни е нужна лицензия.

От 1 юли 2015 г. Официалният бюлетин за граждански и търговски обявления се разпространява само по електронен път. Съдържанието на уебсайта (т.е. обявленията в Бюлетина) е безплатно от юли 2011 г.

И накрая, през юни 2016 г. беше създаден нов портал за цифров достъп, наречен « Portail de la Publicité Légale des Entreprises» (публичен портал за достъп до публикуваната правна информация на предприятията). Той предоставя на потребителите възможност чрез единен интерфейс да получат достъп до правните обявления и информацията, публикувани на следните три уебсайта:

https://www.infogreffe.fr/

https://actulegales.fr/

https://www.bodacc.fr/.

Как да направя справка в търговския регистър на Франция?

На уебсайта Infogreffe можете да търсите дружество по:

  • неговото наименование,
  • имената на неговите директори и управители,
  • града или департамента, в който се намират неговото седалище, адрес на управление или клонове,
  • SIREN номера му (Система за идентификация към Регистъра на предприятията — Système d’Identification du Répertoire des Entreprises),
  • регистрационния номер в Търговския и дружествен регистър.

На уебсайта DATA INPI можете да търсите предприятие, като използвате неговия SIREN номер, наименованието на дружеството, търговското наименование, директора или името на общината, в която се намира адресът на управление на предприятието, или като използвате думи, съдържащи се в описанието на дейността му.

На уебсайта на Официалния бюлетин за граждански и търговски обявления можете да търсите обявление за дадено предприятие по неговия SIREN номер или по наименованието на дружеството.

Връзки по темата

Registre de Commerce européen (Европейски търговски регистър)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Официален бюлетин за граждански и търговски обявления (BODACC)

PPLE

Последна актуализация: 22/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.