Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Франция

Тази страница предоставя информация за възможностите да направите справка в търговските регистри на Франция.

Съдържание, предоставено от
Франция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Франция?

Местните търговски и дружествени регистри се водят от секретарите на търговските съдилища и на гражданските съдилища с търговска компетентност (районните съдилища в департаментите Долен Рейн, Горен Рейн и Мозел и смесените търговски съдилища в отвъдморските региони и департаменти). Вписаната в тези регистри информация се контролира. Секретарите трябва да проверяват дали обявените обстоятелства съответстват на законовите и подзаконовите разпоредби и на приложените удостоверителни документи и актове и дали са под контрола на председателя на съда или на определен за тази цел съдия, като съответният председател или съдия е компетентен по всички възражения между съответния субект и секретаря, които в случай на молба за изменение или заличаване, са съвместими с актуалното състояние на фирменото дело.

Извлечението Kbis, което се издава от секретаря на съда, представлява истинска „лична карта“ и отразява гражданското състояние на всяко дружество, регистрирано в Търговския и дружествен регистър. Този документ обединява всички сведения, които дружеството трябва да декларира, и при необходимост съдържа всички вписвания, направени от секретаря, отговарящ за воденето на този регистър. Това извлечение Kbis удостоверява правосубектността на дружеството и предоставя достоверна информация. Това е официален документ, доказващ самоличността и адреса на регистрираното лице (физическо или юридическо), неговата дейност, неговите ръководни, административни, управленски или надзорни органи, както и дали срещу него е образувано колективно производство. Този официален документ, издаден и подписан от секретаря на съда, удостоверява, до установяване на неистинността му, достоверността на информацията, вписана от дружеството в Търговския и дружествен регистър.

Националният търговски и дружествен регистър се води от Националния институт по индустриална собственост (INPI), който централизира документите, представляващи оригинали от търговските и дружествените регистри, водени във всеки съдебен секретариат. Следователно Националният институт по индустриална собственост отговаря за безплатното разпространение и предоставяне на достъп на обществеността за целите на повторното използване на техническата, търговската и финансовата информация, съдържаща се в Националния търговски и дружествен регистър.

Тези регистри съдържат цялата информация, свързана с търговците и дружествата. Те дават достъп до всички вписвания и документи, съдържащи се в търговските и дружествените регистри.

Уебсайтът Infogreffe предоставя централизиран достъп до информацията, съдържаща се в Търговския и дружествен регистър, и предоставя възможност за извършване онлайн на определени формалности (регистрация, вписване на промени, заличаване, подаване на годишни счетоводни отчети). Тази услуга се предлага на френски и на английски език.

Уебсайтът на Националния институт по индустриална собственост дава възможност за свободен достъп до данните на регистрациите, промените, заличаванията и годишните счетоводни отчети на дружествата.

Официален бюлетин за граждански и търговски обявления

Чрез Официалния бюлетин за граждански и търговски обявления (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales — BODACC) се осигурява оповестяването на регистрираните в Търговския и дружествен регистър актове от създаването до заличаването на дружеството, и по-специално на продажбите и цесиите, колективните искове и подаването на счетоводните отчети. Предаването на информацията към BODACC се извършва без участието на заинтересованите страни, без да е необходимо те да предприемат каквито и да било действия. Обявленията се изготвят от секретаря, който получава информацията, и той носи отговорност за тях.

Публикуването в Официалния бюлетин за граждански и търговски обявления, което осигурява възможно най-широко оповестяване на вписванията в Търговския и дружествен регистър, е от компетентността на Дирекция „Правна и административна информация“ (Dila).

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Потребителите на уебсайта Infogreffe разполагат с безплатен достъп до определени данни относно регистрираните в него предприятия, но по-голямата част от информацията, съдържаща се в базата данни, може да се получи само срещу заплащане.

Разпространяването на данните от Националния търговски и дружествен регистър от страна на Националния институт по индустриална собственост, което може да стане по пощата или електронно на уебсайта на Националния институт по индустриална собственост, повече не се заплаща. Повторното използване на данни обаче зависи от приемането на лицензия.

От 1 юли 2015 г. Официалният бюлетин за граждански и търговски обявления се разпространява само по електронен път. Съдържанието на уебсайта (самите обявления в Бюлетина) стана безплатно през юли 2011 г.

Накрая, през юни 2016 г. беше създаден нов портал за цифров достъп, наречен «„Portail de la Publicité Légale des Entreprises“» (портал за достъп до публикуваната правна информация на предприятията). Той предоставя на потребителите възможност чрез един интерфейс да получат достъп до обявленията и правната информация, публикувани на трите уебсайта https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Как да направя справка в търговския регистър на Франция?

Уебсайтът Infogreffe позволява да търсите дружество по:

  • неговото наименование,
  • имената на неговите управители и директори,
  • града или департамента, в който се намират неговото седалище, мястото му на стопанска дейност или негови клонове,
  • номера му SIREN (Система за идентификация към Регистъра на предприятията),
  • регистрационния номер в Търговския и дружествен регистър.

Уебсайтът на Официалния бюлетин за граждански и търговски обявления дава възможност да се търси обявление за дадено предприятие по неговия номер SIREN или по търговската му фирма.

Връзки по темата

Европейски бизнес регистър

Infogreffe

Национален институт по индустриална собственост (INPI)

Национален съвет на секретарите в търговските съдилища (CNGTC)

Официален бюлетин за граждански и търговски обявления (BODACC)

Портал за достъп до публикуваната правна информация на предприятията (PPLE)

Последна актуализация: 28/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.