Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици датскиестонскигръцкианглийскифренскихърватскииталианскилитовскиунгарскималтийскифински вече са преведени.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Германия

Настоящият раздел на портала предоставя обща информация за Регистъра на предприятията (Unternehmensregister) на Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в германския Регистър на предприятията?

Порталът на германския Търговски регистър (Handelsregister) се поддържа от Министерството на правосъдието на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия от името на другите германски федерални провинции (Länder). Порталът предоставя централизиран достъп до всички местни германски регистри на търговските дружества, на кооперациите и на сдруженията и до обявленията, които се публикуват в регистрите.

Повече информация на английски, френски, италиански, нидерландски, полски, испански и турски език може да се намери на портала на Търговския регистър, въпреки че същинската информация в регистъра е основно на немски език.

Допълнителна информация за несъстоятелността, счетоводните/финансовите отчети и капиталовите пазари може да се намери на уебсайта на германския Регистър на предприятията. Тази платформа е преведена на английски, френски, италиански и испански език, въпреки че същинската информация в регистъра е основно на немски език (част от информацията за капиталовите пазари е достъпна на английски и на други езици). Освен това германският Регистър на предприятията е свързан с Портала на Търговския регистър, като е възможно да се извършва търсене на данни и в двата регистъра.

Достъпът до германския Регистър на предприятията безплатен ли е?

Вписването в германския Регистър на предприятията е безплатно. Търсенето на фирми и извършването на справки в обявленията и данните за собствениците на предприятията също са безплатни. За всяка заявка на информация, свързана с конкретно дело в регистъра (напр. актуално извлечение, хронологическо извлечение, историческо извлечение или документната структура на фирмено дело), се събира такса от 4,50 EUR (за разпечатка на извлечение) или 1,50 EUR (за документната структура на фирмено дело).

Как да направя справка в германския Регистър на предприятията?

В зависимост от наличната информация, на портала на Търговския регистър има две функции за търсене (обикновено търсене и разширено търсене). Уебсайтът на германския Регистър на предприятията също има функция за търсене.

Колко достоверни са документите, които се съдържат в регистъра?

В член 15 от германския Търговски кодекс (Handelsgesetzbuch) се съдържат националните разпоредби, които предвиждат, че третите лица могат да се позовават на актовете и данните, изброени в член 2 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11), в съответствие с член 3, параграфи 5, 6 и 7 от тази директива.

Съгласно член 15: Дружеството може да противопостави на трето лице само фактите, които са били предварително вписани и обявени, или тези, които вече са били известни на третото лице (член 15, параграф 1 от германския Търговски кодекс). Фактите, които са били правилно вписани и обявени, са противопоставими на трети лица. Това не се отнася за правните действия, които са извършени в срок от петнадесет дни от обявяването на фактите, доколкото третото лице може да докаже, че фактите не са му били известни и не е трябвало да му бъдат известни (член 15, параграф 2 от германския Търговски кодекс).

Ако факт, който е трябвало да бъде вписан, е бил неправилно обявен, третото лице може да противопостави обявения факт на лицето, от чието име е трябвало да бъде вписан фактът, освен ако третото лице е знаело за грешката (член 15, параграф 3 от германския Търговски кодекс).

История на германския Регистър на предприятията

Цялата информация от регистъра от 2007 г. насам е достъпна в електронен формат.

Връзки по темата

Портал на германския Търговски регистър

Разширено търсене

Обикновено търсене

Германски Регистър на предприятията

Европейски търговски регистър

Последна актуализация: 10/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.