Търговски регистри в държавите от ЕС

Германия

На настоящата страница е предоставена обща информация за регистъра на предприятията (Unternehmensregister) на Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия

История на националния регистър

Кога е основан? Кога е цифровизиран?

Търговският регистър в сегашния му вид е създаден през 1861 г. и е напълно цифровизиран от 1 януари 2007 г. На портала на регистъра на адрес http://www.handelsregister.de/ се предоставя централизиран достъп до локално управлявани търговски регистри, регистри на кооперации, регистри на партньорства и регистри на сдружения, както и до официалните уведомления в регистрите.

На 1 януари 2007 г. беше създаден регистърът на предприятията (https://www.unternehmensregister.de) като единен портал за цифрова информация, чрез който, наред с вписванията в гореспоменатите регистри, се предоставя достъп до допълнителна информация за дружествата, като например счетоводна отчетност и финансови отчети, официални уведомления по дружественото право и покани за доброволно изпълнение от съдилища по несъстоятелност, както и информация за капиталовия пазар.

Какво е актуалното приложимо законодателство?

Разпоредбите относно търговския регистър и регистъра на предприятията са изложени в членове 8—16 от Търговския закон (Handelsgesetzbuch, HGB), в Наредбата за търговския регистър (Handelsregisterverordnung, HRV) и в Наредбата за регистъра на предприятията (Unternehmensregisterverordnung, URV) и са допълнени от членове 1 и сл. и 376 и сл. от Закона за производството по семейни дела и охранителното производство (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Освен това в голям брой отделни закони, по-специално в HGB, в Закона за акционерните дружества (Aktiengesetz, AktG) и в Закона за преобразуването (Umwandlungsgesetz, UmwG), се урежда информацията, която може и трябва да бъде вписана в търговския регистър.

Каква информация се вписва в регистъра на предприятията?

Кой има право на достъп до регистъра?

Всеки може да направи справка в търговския регистър и в регистъра на предприятията, без да е необходимо да доказва особен интерес.

Каква информация се вписва в регистъра?

Какви категории данни се съхраняват (кои дружества се вписват в публичния регистър, информация за несъстоятелност, финансови отчети)?

В зависимост от правната им форма дружествата се вписват в различни регистри. В търговския регистър се вписват по-специално едноличните търговци, търговските партньорства (събирателните дружества — Offene Handelsgesellschaften, OHG, командитните дружества — Kommanditgesellschaften, KG) и капиталовите дружества (дружествата с ограничена отговорност — Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH, акционерните дружества — Aktiengesellschaften, AG, командитните акционерни дружества — Kommanditgesellschaften auf Aktien, KGaA и европейските дружества — Europäische Gesellschaften, SE). Кооперациите (Genossenschaften, eG) и европейските кооперации (Europäische Genossenschaften, SCE) се вписват в регистъра на кооперативните дружества (Genossenschaftsregister), а регистрираните партньорства (Partnerschaftsgesellschaften, PartG) — в регистъра на партньорствата (Partnerschaftsregister). За тези регистри се прилагат с необходимите изменения разпоредбите, отнасящи се до търговския регистър.

В регистрите се вписват важни обстоятелства и правоотношения, свързани с дружествата. Те се отнасят по-специално до съществуването на дружеството, т.е. неговото създаване и прекратяване (напр. чрез прекратяване, ликвидация или ликвидация и заличаване), неговото представителство, т.е. лицата, които имат право да го представляват, като управители (GmbH), членове на съвета на директорите (AG) и прокуристи, включително тяхното назначаване и прекратяването на мандата им, степента на представителната власт (напр. дали представителството е самостоятелно или само съвместно с друг упълномощен представител), отговорността на дружеството (по-специално размера и промените в размера на отговорността, освен ако отговорността е неограничена) и промените в партньорите в GmbH. Информацията, която трябва да бъде вписана, е различна в зависимост от правната форма на дружеството.

Счетоводните документи, например годишните отчети и други официални уведомления на дружеството, обаче, не се вписват в търговския регистър, а се публикуват във Федералния вестник (Bundesanzeiger — вестник за официалните съобщения на федералното правителство). Достъп до тези документи, както и до информацията за капиталовия пазар и друга информация, по-специално уведомленията за несъстоятелност, има и в регистъра на предприятията. От 1 август 2022 г. счетоводните документи вече няма да се публикуват във Федералния вестник, а по-скоро в регистъра на предприятията.

Какви документи се подават/съхраняват (досиета, отчети на дружеството, устави, протоколи от събрания)?

В търговския регистър се записват документите, на които се основават вписванията, като молби за вписване в регистъра, договори за партньорство и преобразуване и устав на капиталови дружества, протоколи от общи събрания на акционерни дружества и списъци на акционерите в дружества с ограничена отговорност.

Как мога да направя справка (и по какви критерии може да се прави справка)?

Справка може да се направи на уебсайта на портала на търговския регистър в рубриката „Обикновено търсене“ по наименованието на дружеството или ключови думи, както и по местонахождение или седалище на дружеството. Търсенето може да бъде допълнително прецизирано с помощта на информация като вид на регистъра, регистрационен номер и съд по регистрация. В полето „Разширено търсене“ може да се прави справка и по адрес.

Бърза справка по наименованието на дружеството може да се направи и на уебсайта на регистъра на предприятията, като е възможно търсенето да се ограничи до информация или публикации в регистъра. Освен това чрез портала на търговския регистър може да се направи разширено търсене по сравними критерии.

Справка в търговския регистър, регистъра на кооперациите и регистъра на партньорствата може да се направи и лично в канцеларията на съответния съд по регистрация.

Как мога да получа извлечение от регистъра, заверено копие или препис на документи?

Извлечение от регистъра може да бъде получено в електронен вид на портала на регистъра срещу заплащане на такса в размер на 4,50 EUR. Документите, съхранявани в търговския регистър, като устав, дружествени договори и т.н., може да бъдат получени и в електронна форма на портала на регистъра. За всеки документ, до който е осъществен достъп, се заплаща такса в размер на 1,50 EUR. Тези такси обаче ще престанат да се прилагат на 1 август 2022 г.

Обикновено или заверено копие от извлечение от регистъра може да бъде поискано срещу заплащане на такса и от компетентния съд по регистрация, който може да изпрати копието на заявителя на хартиен или електронен носител, с квалифициран електронен подпис, ако е поискано заверено копие.

Извлеченията от регистрите и съхраняваните в търговския регистър документи са достъпни и на уебсайта на търговския регистър, като таксите са същите като за директен достъп до портала на регистъра. Достъпът до счетоводните документи в регистъра на предприятията е безплатен, а за достъп до счетоводните баланси на микропредприятията се заплаща такса в размер на 1,00 EUR за всеки счетоводен баланс.

Процедура по вписване в регистъра

Как мога да подам заявление за вписване в регистъра (подаване на заявления до регистъра, заверка на документи, вид на документите, които трябва да бъдат приложени)?

Заявленията за вписване в регистъра се подават в електронна форма, като се използва официално заверен образец. Заявленията се заверяват нотариално с обикновен електронен сертификат. От 1 август 2022 г. при вписвания в търговския регистър, извършвани от дружества с ограничена отговорност и еднолични търговци, нотариусите могат също така да удостоверяват квалифициран електронен подпис онлайн чрез видеокомуникация.

Документите също се подават в електронна форма, като сканирани документи. Нотариално заверените или заверените документи се придружават от обикновено електронно удостоверение, съставено от нотариус.

Как се разглеждат подадените заявления?

Преди да бъде подадено заявлението за вписване в регистъра, нотариусът, който го заверява, проверява дали то подлежи на вписване. След като заявлението бъде подадено, съдът по регистрацията също така проверява, въз основа на принципа на „четирите очи“, дали представеното обстоятелство подлежи на вписване и дали са изпълнени формалните условия за вписване в регистъра, по-специално дали е подадено заявление за тази цел, дали заявителят е допустим, дали са предоставени документите, необходими за подаване на заявлението, и дали сезираният съд е компетентен. За сметка на това фактическата достоверност на представените обстоятелства, напр. дали действително е настъпило влизане или напускане на акционер, обикновено не се проверява.

Правни последици от вписването в регистъра

Действие на вписването в регистъра спрямо трети страни съгласно член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132

По отношение на трети лица дружеството може да се позовава само на обстоятелства, вписани и публикувани в търговския регистър (член 15, параграф 2 от HGB).

Ако дадено обстоятелство, което е трябвало да бъде вписано в търговския регистър, не е било вписано и публикувано, третите лица могат да защитят увереността си, че въпросното обстоятелство не съществува (член 15, параграф 1 от HGB).

Несъответствия между вписването в регистъра и публикувания му вариант

Ако вписването в търговския регистър се различава от съдържанието на публикувания му вариант, актуално е второто. Трети страни могат да се позовават на неточност на публикуването, освен ако не са знаели за неточността (член 15, параграф 3 от HGB). Това обаче важи само ако съответното предприятие също е инициирало, т.е. подало, заявление за вписване в регистъра.

В резултат на транспонирането на Директивата за цифровизацията, от 1 август 2022 г. вписванията в регистъра ще бъдат оповестявани на портала на търговския регистър веднага щом станат достъпни. От тази дата няма да има по-нататъшно (отделно) публикуване. Тогава вече няма да са възможни несъответствия между вписването в регистъра и публикувания му вариант. Следователно от този момент нататък единственият решаващ фактор за разпоредбата на член 15, параграф 3 от HGB относно добросъвестността ще бъде дали вписването в регистъра е неточно.

Кой отговаря за точността на вписванията?

Тъй като по правило съдилищата по регистрацията не проверяват точността на вписванията по същество, подлежащите на вписване предприятия носят отговорност за точността на вписаните обстоятелства.

Процедури за защита на личните данни

Процедури, свързани с правата на субекта на данни относно публикуването и съхраняването на личните му данни

При достъп през портала на търговския регистър се регистрират данни за съда по регистрация, страницата на регистъра и лицето или органа, които получават достъп до тази страница. Регистрираните данни могат да се използват само за целите на осигуряването на правилно обработване на данните и уреждане на разходите и трябва да бъдат защитени с подходящи средства срещу неправомерна употреба или друг вид злоупотреба. Регистрираните данни се унищожават не по-късно от 5 години след плащането на разходите.

Достъпът чрез регистъра на предприятията може да бъде документиран единствено за целите на уреждането и с цел да се предотврати неправомерен достъп. Регистрираните данни трябва да бъдат изтрити след не повече от 6 месеца, освен когато е необходимо да се съхраняват за по-дълъг период за счетоводни цели.

По отношение на публикуването и съхраняването на лични данни се прилагат и разпоредбите за защита на личните данни, по-специално Общият регламент относно защитата на данните.

Информация за връзка

Портал на търговския регистър

Районен съд на Хаген
-Център за предоставяне на услуги за портала за регистрация-
Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Телефон +49 2331985112
Факс +49 21187565114100

Електронна поща: service@handelsregister.de

Регистър на предприятията

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Телефон: +49 221976680

Електронна поща: service@bundesanzeiger.de

Полезни връзки

Портал на германския Търговски регистър

Разширено търсене

Обикновено търсене

Германски Регистър на предприятията

Последна актуализация: 12/12/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.