Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Какво предлага гръцкият търговски регистър?

Гръцкият търговски регистър се нарича Общ търговски регистър (G.E.MI. — съкращение на гръцки език) съгласно Закон № 3419/2005 (Държавен вестник, серия I, № 297, 6.12.2005 г.) и член 116 от Закон № 4635/2019 (Държавен вестник, серия I, № 167, 30.10.2019 г.). В него се вписват всички оповестявания на търговски документи и данни за дружества с ограничена отговорност и за едноличните дружества. Уебсайтът на Общия търговски регистър (G.E.MI) служи за „«Държавен вестник за оповестяване на търговска информация»“. Физическите или юридическите лица, а също и обединения на такива лица, както е определено в член 1, параграф 1 от Закон № 3419/2005, са длъжни да се регистрират в Общия търговски регистър.

На уебсайта на регистъра може да търсите информация, оповестена от следните видове предприятия:

а. Физически лица, които са търговци и мястото им на стопанска дейност или установяване е в Гърция или които търгуват чрез основно или вторично място на установяване в тази държава.

б. Обединения на лица, които търгуват чрез основно или вторично място на установяване в Гърция, и всички търговски дружества, при условие че са създадена съгласно гръцкото законодателство, били те събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност (със или без публични акционери), кооперативи, действащи съгласно гражданското право (което включва взаимозастрахователни сдружения и кредитни кооперативи), и частни и публични акционерни дружества — и физически и юридически лица, задължени да докладват съгласно член 39 от Президентски указ от 27.11/14.12.1926

в. Европейски обединения по икономически интереси, както е предвидено от Регламент (ЕИО) № 2137/1985 на Съвета (ОВ L 199, поправка L 247), чието седалище е в Гърция.

г. Европейски дружества, както е предвидено от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета (ОВ L 294), чието седалище е в Гърция.

д. Европейски кооперативни дружества, както е предвидено от Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета (ОВ L 207), чието седалище е в Гърция.

е. Посочените по-горе страни, чието основно място на стопанска дейност или седалище е в Гърция, трябва да регистрират също и всички клонове, които имат в Гърция.

ж. Чуждестранните дружества, посочени в член 1 от Директива 68/151/ЕИО (ОВ L 65), изменен с член 1 от Директива 2003/58/EC (ОВ L 221), чието седалище е в държава — членка на ЕС, трябва да регистрират всички клонове или представителства, които имат в Гърция.

з. Чуждестранните дружества, чието седалище е в трета държава и чиято правна форма е подобна на някое от чуждестранните дружества, посочени в буква ж), трябва да регистрират всички клонове или представителства, които имат в Гърция.

и. Други физически или юридически лица или обединения на такива лица, чието основно място на стопанска дейност или седалище са в чужбина и които не попадат в категориите на буква ж) или з), трябва да регистрират всички клонове или представителства, чрез които търгуват в Гърция.

й. Консорциуми.

к. Дружества, учредени съгласно гражданското право в съответствие с член 784 от Гражданския кодекс, и

л. Физически или юридически лица или обединения на такива лица, които извършват или възнамеряват да извършват икономическа или професионална дейност, без все още да са регистрирани като търговци по силата на тази дейност.

Какви документи и данни се вписват в гръцкия търговски регистър?

Вписването за предприятие, за което се изисква регистрация, трябва да включва следната информация:

а. Регистрационен номер на дружеството, клона или представителството.

б. Служба по вписванията или отдел, извършили първоначалната или последващата регистрация, и име на длъжностното лице.

в. Номер на заявлението за регистрация и регистрационен код.

г. Когато съгласно действащото законодателство от търговеца се изисква лиценз, професионално разрешение или разрешително за създаване и работа, ако иска да създаде предприятие или да започне да търгува — данни за взетото от компетентния орган или служба решение за предоставянето на такъв документ.

д. Съдебни решения, с които дружеството се обявява в несъстоятелност или се започва помирителна или друга колективна процедура за изпълнение на исковете на неговите кредитори. Вписването включва също пълното име, имена на родителите, номер на лична карта или паспорт, място и дата на раждане, националност и домашен адрес на ликвидаторите на дружеството, администраторите по принудително изпълнение, попечителите и синдиците.

е. Данни за съдебното решение, с което се прекратява, преустановява или възстановява правното положение, посочено в буква д).

ж. Данните, които трябва да се публикуват съгласно закона за несъстоятелността.

з. Данни за очакващи решение заявления за несъстоятелност или за помирителни или други колективни процедури.

и. Брой на клоновете или представителствата, които дружеството има в Гърция, както и адрес и номер на регистрация не всеки от тях.

й. Брой, адрес и данни за клоновете и представителства, които дружеството има в чужбина.

к. За установените в Гърция дружества се регистрира и публикува следната информация:

а) устав и учредителен акт;

б) изменения на учредителните актове или на устава, включително удължаване на срока на съществуване на дружеството, и след всяко изменение на учредителните актове или на устава — пълният текст на новата версия на изменения акт или устав;

в) назначаването, освобождаването и данни за лицата, които било като създаден по закон орган или като членове на такъв орган:

аа) са упълномощени да представляват дружеството при отношенията с трети страни (ако това се отнася за повече от едно лице, в съответното вписване трябва да е посочено дали лицата могат да действат поотделно или трябва да действат заедно);

бб) представляват дружеството пред съда;

вв) участват в управлението, надзора или контрола на дружеството;

г) поне веднъж годишно, размер на записания капитал, когато в учредителния акт или в устава се посочва уставен капитал, освен ако всяко увеличение на записания капитал не изисква изменение на устава;

д) счетоводните документи за всяка финансова година, които са задължителни съгласно директиви 78/660/ЕИО (ОВ L 222,14.8.1978 г.), 83/349/ЕИО (ОВ L 193, 18.7.1983 г.), 86/635/ЕИО (ОВ L 372, 31.12.1986 г.) и 91/674/ЕИО (ОВ L 374, 31.12.1991 г.) на Съвета;

е) всяка промяна на седалището;

ж) ликвидация на дружеството;

з) всяко деклариране от съда на недействителност на дружеството;

и) назначаване на и данни за ликвидаторите;

й) приключване на ликвидацията и заличаване от регистъра.

II. По отношение на чуждестранните дружества, посочени в член 1 от Директива 68/151/ЕИО (ОВ L 65), изменен с член 1 от Директива 2003/58/ЕО (ОВ L 221), чието основно седалище е в държава — членка на ЕС, се регистрира и публикува следната информация:

a) пощенски или друг адрес на клона;

б) посочване на областта на операциите на клона;

в) регистър на държавата членка, в който се поддържа досието на дружеството, и номер на регистрация на дружеството в този регистър;

г) име и правна форма на дружеството, както и име на клона, ако е различно от името на дружеството;

д) назначаване, освобождаване и данни за лицата, които са упълномощени да представляват дружеството при отношенията с трети страни и в съдебни производства:

аa) ако са предвидени по закон като управляващи органи на дружеството или като членове на такъв орган съгласно изискванията за оповестяване от дружеството по член 2, параграф 1 от Директива 2009/101/ЕО (ОВ L 258/1.10.2009 г.);

бб) като постоянни представители на дружеството за дейностите на клона, като се посочва обхватът на техните правомощия;

е) ликвидация на дружеството, назначаване и данни за ликвидаторите и техните правомощия, както и приключване на ликвидацията, включително препратка към регистъра на държавата членка, процедура по несъстоятелност, споразумения, конкордати или всяко аналогично производство, по което дружеството е страна;

ж) изготвените, проверени и публикувани счетоводни документи на дружеството съгласно закона на държавата членка, с който се урежда дружеството, и в съответствие с директиви 78/660/ЕИО (ОВ L 222, 14.8.1978 г.), 83/349/ЕИО (ОВ L 193, 18.7.1983 г.) и 84/253/ЕИО (ОВ L 126/20, 12.5.1984 г.);

з) закриване на клона.

Как да направите търсене в гръцкия търговски регистър?

Може да потърсите всички търговски оповестявания на уебсайта на Общия търговски регистър, като използвате един от следните елементи от информацията за дружеството:

  1. Данъчен номер (A.F.M. — съкращение на гръцки език),
  2. Номер в Общия търговски регистър (Γ.Ε.ΜI.) или
  3. Наименование на дружеството, или
  4. Кратко име.

Безплатен ли е достъпът до гръцкия търговски регистър?

Всички граждани могат да получат безплатен достъп до вписването на дадено дружество в Общия търговски регистър. Също така може да съхраните в цифров формат на Ваше собствено електронно устройство и да отпечатате или възпроизведете по друг начин всеки документ, информация или уведомление, въведени на уебсайта на регистъра за публично ползване, било от регистъра или от лицата, които трябва да го направят. Ако желаете да получите официални (автентични) удостоверения или копия на документи или на данни, вписани по партидата на дружеството в регистъра, може да се регистрирате безплатно в отдела за информация на Общия търговски регистър.

Можете да получите официални удостоверения или копия на документи и данни след предварително плащане на такса чрез съответното електронно приложение. Удостоверенията или копията на съответните документи или данни се издават по два различни начина: цифрово чрез информационното приложение на регистъра или по пощата до получателя навсякъде по света.

Как се проверява автентичността на официалните удостоверения или копия, издадени от гръцкия търговски регистър?

Автентичността на съответните официални удостоверения или копия се проверява чрез Общия търговски регистър на Гърция.

Ако въведете номера на удостоверението или копието, регистрационния номер на дружеството и отдела на регистъра, който е издал документа, ще се появи текстът на документа.

Колко достоверни са документите в регистъра?

Включените във вписванията в търговския регистър документи може да се считат за достоверни, тъй като регистърът е единственото съществуващо място за търговско оповестяване и представлява „държавният вестник за оповестяване на търговска информация“ по смисъл на член 3, параграф 5 от Директива 2009/101/ЕО. Общият търговски регистър е свързан с посочените в това законодателство регистри (национални регистри) на другите държави членки чрез централизиран набор от ИТ инструменти („европейската централна платформа“) като част от системата за взаимно свързване на регистрите съгласно Директива 2012/17/ЕС. Документите и данните се регистрират в Общия търговски регистър след направена от служителите на регистъра проверка на тяхната законосъобразност, точност, яснота и пълнота, както и дали са били платени всички съответни предвидени от действащото законодателство такси. При условие, че при проверката не се открие нищо, което да възпрепятства регистрацията, компетентният отдел на регистъра ще въведе съответната информация за предприятието. Ако заявлението, представените документи или другите подкрепящи документи не отговарят на изискванията на закона или не са точни и пълни, от компетентния отдел ще поискат от Вас с писмо, по факс или по електронна поща да направите необходимите пояснения, корекции или допълнения към заявлението, подкрепящите и придружаващите документи в срок от пет (5) работни дни след получаване на искането. Срокът може да бъде удължен до един месец, ако това се изисква поради обстоятелствата и вида на данните, които да се впишат. Такъв срок води до удължаване на всеки друг законов срок за вписване на информация в регистъра. Ако в рамките на петдневния срок или на предоставеното удължаване няма отговор или ако се счете, че предоставената информация не отговаря на изискванията на закона или не е точна и пълна, заявлението за регистрация ще бъде отхвърлено с мотивирано решение, а таксите за регистрация ще бъдат възстановени. За събирателни дружества, командитни дружества, публични и частни дружества с ограничена отговорност, кооперативи, действащи съгласно гражданското право, за установени в Гърция европейски обединения по икономически интереси, както е предвидено от Регламент 2137/1985/ЕИО (ОВ L 199, поправка L 247), установени в Гърция европейски дружества, както е предвидено от Регламент 2157/2001/ЕО (ОВ L 294), установени в Гърция европейски кооперативни дружества, както е предвидено в Регламент 1435/2003/ЕО (ОВ L 207), и за дружества, учредени съгласно гражданското право, посочени в член 784 от Гражданския кодекс, регистрацията в Общия търговски регистър на факти, декларации, документи и друга информация ще доведе до следното:

а. Юридическите лица от посочените видове, които са в процес на учредяване, ще получат юридическа правосубектност.

б. В зависимост от специфичните разпоредби на действащото законодателство, с което се урежда преобразуването на дружества, предприятията, които регистрират преобразуване, ще бъдат съответно преобразувани в публични акционерни дружества, частни дружества с ограничена отговорност, кооперативи, действащи съгласно гражданското право, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества или европейски кооперативи, според случая.

в. Ще бъде изменен актът за учредяване или уставът на предприятието.

г. Ще бъде направено сливане или разделяне, само при условие че е направена регистрация и преди заличаването от регистъра на дружеството, което се придобива или разделя.

д. Предприятието ще бъде ликвидирано след решение на съдружниците или след издаване на съответния административен акт.

е. Предприятието ще бъде възстановено.

И последно, съгласно изричната разпоредба на параграф 4 от Закон № 3419/2005 съответните вписвания в регистъра се считат за законни и коректни.

Има ли нещо конкретно, което трябва да знам за Общия търговски регистър на Гърция?

Уебсайтът на Общия търговски регистър (G.E.MI.) служи като гръцкия електронен „държавен вестник за оповестяване на търговска информация“ съгласно член 3, параграф 5 от Директива 2009/101/ЕО от 16.9.2009 г. (ОВ L 258). Общият справочник с имена на дружествата, вписването и цялата друга информация, необходима за публичното използване на регистъра, се публикуват на неговия уебсайт. Всяко физическо или юридическо лице има право на безплатен достъп до регистъра. Също така може да съхраните в цифров формат на Ваше собствено електронно устройство и да отпечатате или възпроизведете по друг начин всеки документ, информация или уведомление, въведени на уебсайта на G.E.MI. за публично ползване, било от отдела на регистъра или от лицата, които трябва да го направят.

Като част от системата за взаимно свързване на регистрите Общият търговски регистър: а) контактува по електронна поща с другите национални регистри и аа) получава информация за данни, съхранявани в друг национален регистър, които се отнасят за дружества, чието седалище е в една от държавите — членки на ЕС, и има клонове в друга, и бб) предоставя информация във връзка с данните, посочени в член 6, параграфи 2а и 2б от Закон № 3419/2005, за дружества, чието седалище или клонове се намират в Гърция, както е посочено в параграф 1, буква ж) от същия закон; и б) отговаря на въпроси, зададени от индивидуални потребители на единната европейска електронна точка за достъп на системата за взаимно свързване на регистрите („порталът“) по отношение на информацията съгласно буква а), подточка бб).

Отделът за търговските дружества и регистрацията към Генерална дирекция „Пазари“ (Генерален секретариат за търговия и защита на потребителите, Министерство на икономиката, развитието и туризма) е натоварен да отговаря на въпроси, подадени чрез европейския електронен портал във връзка с документите и информацията, посочени в член 6, параграфи 2а и 2б от Закон № 3419/2005, за дружества, чиито акции се котират на Атинската фондова борса, за банки и клонове на банки в държавите — членки на ЕС, и в трети държави, за публични акционерни застрахователни дружества и клонове на застрахователни дружества в държавите — членки на ЕС, и в трети държави, публични акционерни инвестиционни фондове, публични акционерни дружества за управление на взаимни фондове, публични акционерни дружества за управление на взаимни фондове за недвижима собственост, публични акционерни инвестиционни фондове за недвижима собственост, публични акционерни дружества за управление на активи и пасиви, публични акционерни инвестиционни фирми и публични акционерни спортни (футболни и баскетболни) дружества.

Допълнително към всяка търговска камара в Гърция работи отдел на регистъра и е натоварен, наред с другото, да отговаря на въпроси, подадени чрез европейския електронен портал във връзка с документите и информацията, посочени в член 6, параграфи 2а и 2б от Закон № 3419/2005, за всички правни форми на дружества, различни от горепосочените.

N.B.: Посочената по-горе информация е само общ преглед, предназначен да информира заинтересованите лица за взаимното свързване на гръцкия регистър, т.е. Общия търговски регистър (G.E.MI.), и националните регистри на другите държави членки. По-подробна информация за правната рамка може да се намери на уебсайта на Общия търговски регистър (G.E.MI.).

Връзки по темата

Електронна публикация от Общия търговски регистър

Регистрация на граждани за онлайн услугите на Общия търговски регистър (G.E.MI.)

Регистрация на предприятия в Общия търговски регистър (G.E.MI.)

Проверка на автентичността на удостоверения и копия, издадени от Общия търговски регистър (G.E.MI.)

Законодателство за Общия търговски регистър (G.E.MI.)

Последна актуализация: 21/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.