Търговски регистри в държавите от ЕС

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Основна информация за създаването на националния регистър

Кога е създаден?

Общият търговски регистър(Geniko Emporiko Mitroo — G.E.MI.) е създаден съгласно Закон 3419/2005 и започва да функционира на 4 април 2011 г. Впоследствие Закон 3419/05 е отменен и е заменен с новия Закон 4919/2022.

Кога е цифровизиран?

Регистърът е създаден като цифров електронен регистър и в него се съхраняват в цифров формат всички документи и данни, предоставени от дружествата.

Какво е действащото приложимо законодателство?

По отношение на регистъра се прилага Закон 4919/2022, който е разделен на две части: Част А (членове 1—14), която включва разпоредбите относно учредяването на дружества във всякаква правно-организационна форма в Гърция, и част Б (членове 15—59), която включва разпоредбите относно документите и данните, подавани от юридически лица във всякаква правно-организационна форма, клонове в ЕС и трети държави, както и въпросите, свързани с достъпа, издаването на документи и данни, съответните санкции и др. https://www.businessportal.gr/backOffice/backOfficeFiles/2022-04-21-115740s02218f074dd98ef8bc23788fcfdb4d6.pdf

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър?

В регистъра се вписват всички оповестявания на търговски документи и данни за дружества с ограничена отговорност и за едноличните дружества, клонове в държави от ЕС, както и клонове в трети държави. Тези оповестявания са предвидени в съответното дружествено законодателство и в Директива (ЕС) 2017/1132. Уебсайтът на Общия търговски регистър (G.E.MI) служи за „Държавен вестник за оповестяване на търговска информация“. Физическите или юридическите лица, а също и обединения на такива лица, както е предвидено в член 16, параграф 1 от Закон № 4919/22, са длъжни да се регистрират в Общия търговски регистър.

На уебсайта на регистъра може да търсите информация, оповестена от следните видове предприятия:

а) Акционерни дружества(anonymes etaireies — A.E.), както е предвидено от Закон 4548/2018 (Държавен вестник, серия I, № 104).

б) Дружества с ограничена отговорност(etaireies periorismenis efthynis — EPE), както е предвидено от Закон 3190/1955 (Държавен вестник, серия I, № 91).

в) Частни капиталови дружества(idiotikes kefalaiouchikes etaireiesIKE), както е предвидено от Закон 4072/2012 (Държавен вестник, серия I, № 86).

г) Събирателни дружества(omorrythmes etaireies) или командитни дружества(eterrorythmes etaireies)(обикновени или с акционерен капитал), както е предвидено от Закон 4072/2012.

д) Кооперации, действащи съгласно гражданското право (astikoi synetairismoi), както е предвидено от Закон 1667/1986 (Държавен вестник, серия I, № 196), които включват взаимозастрахователни сдружения, кредитни кооперации, строителни кооперации и енергийни общности.

е) Социални кооперативни предприятия(koinonikes synetairistikes epicheiriseis) и кооперации на работници (synetairismoi ergazomenon), както е предвидено от Закон 4430/2016 (Държавен вестник, серия I, № 205).

ж) Социални кооперации с ограничена отговорност (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), както е предвидено в член 12 от Закон 2716/1999 (Държавен вестник, серия I, № 96).

з) Дружества по гражданско право с икономически интерес (astikes etaireies me oikonomikou skopou), както е предвидено в член 784 от Гражданския кодекс и член 270 от Закон 4072/2012.

и) Европейски обединения по икономически интереси, както е предвидено от Регламент (ЕИО) № 2137/1985 на Съвета (ОВ L 199, поправка L 247), които имат седалища в Гърция.

й) Европейски дружества, както е предвидено от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета (ОВ L 294), които имат седалища в Гърция.

к) Европейски кооперативни дружества, както е предвидено от Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета (ОВ L 207), които имат седалища в Гърция.

л) Клонове или представителства в Гърция на чуждестранни акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност и командитни дружества с акции, които имат седалища в държава — членка на ЕС.

м) Клонове или представителства в Гърция на чуждестранни дружества, чиито седалища са в трета държава и чиято правна форма е подобна на някое от чуждестранните дружества, посочени в буква л) по-горе.

н) Клонове или представителства, чрез които физически или юридически лица или обединения на такива лица, чиито основни места на стопанска дейност или седалища са в чужбина и които не попадат в категориите на буква л) или м), осъществяват търговски сделки в Гърция.

о) Консорциуми, както е предвидено в член 293 от Закон 4072/2012, (п) еднолични търговски дружества със стопанска цел, които имат място на стопанска дейност в Гърция и които: i) редовно осъществяват търговски сделки от тяхно име; или ii) разпространяват стоки или услуги или действат като посредници за тяхното разпространение, като поемат стопански риск чрез организирана инфраструктура или чрез наемане на трети лица.

Кой има право на достъп до регистъра?

1. Документите и данните, които дадено дружество или клон подава във връзка с учредяването на дружеството, регистрацията на клон или предоставянето на информация, се съхраняват от Регистъра в машинночитаем формат, с възможност за търсене или като структурирани данни.

2. Всяко заинтересовано лице може да получи, изключително в електронен формат, удостоверения, копия или извлечения от документи и данни от досиетата на задължените да се регистрират лица след подаване, изключително в електронен формат, на заявление до компетентния отдел на регистъра, в съответствие с член 11 от Закон 2690/1999 (Държавен вестник, серия I, № 45). Гореописаните удостоверения, копия или извлечения се издават изключително в електронен формат. По същия начин всяко заинтересовано лице може да поиска копия, извлечения или удостоверения от документите и данните, които се съхраняват в досието и които не са публикувани на уебсайта на регистъра. Регистърът няма задължение да издава копия на документи и данни от досиетата на задължените да се регистрират лица, ако тези документи и данни са били представени на хартиен носител преди 31 декември 2006 г.

Каква информация се вписва в гръцкия търговски регистър?

Какви видове данни се съхраняват (кои субекти са регистрирани в публичния регистър, информация за производства по несъстоятелност, финансови отчети...)?

Документите и данните, които се публикуват и които могат да бъдат разкрити на всяко заинтересовано трето лице, са най-малко следните:

1. Следните документи и данни се публикуват в регистъра по отношение на дружествата, посочени в член 16, параграф 1, букви а) — в), д) — ж) и букви и) — к) от Закон 4919/22, чието седалище е в Гърция:

а) учредителен акт, устав и когато е необходимо, решение на управителния орган за одобрение;

б) изменения на устава и пълен консолидиран текст на устава;

в) назначаването, освобождаването и данни за лицата, както е предвидено в член 33, параграф 2, които в качеството на орган, създаден по силата на закон или на членове на такъв орган:

i) са упълномощени да представляват дружеството в отношенията с трети страни. В случай че това се отнася за повече от едно лице, съответното вписване трябва да посочи дали тези лица могат да действат самостоятелно или трябва да действат съвместно;

ii) представляват дружеството пред съда; и

iii) участват в управлението, надзора или контрола на дружеството;

г) поне веднъж годишно — размерът на записания капитал, когато в учредителния акт или в устава се посочва уставен капитал, освен ако всяко увеличение на записания капитал не изисква изменение на устава;

д) счетоводните документи за всяка финансова година, които са задължителни съгласно Директива 86/635/ЕИО (ОВ L 372) на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банките и другите финансови институции, Директива 91/674/ЕИО (ОВ L 374) на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия и Директива 2013/34/ЕС (ОВ L 182) относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета;

е) всяка промяна на седалището на дружеството;

ж) ликвидация и възстановяване на дружеството;

з) всяко деклариране от съда на недействителност на дружеството;

i) назначаването на ликвидаторите и данни за тях в съответствие с член 33, параграфи 2 и 3;

й) финансовите отчети за откриването и приключването на ликвидацията и заличаването от регистъра;

к) броя на дяловете на съдружниците, както и пълните данни за горепосочените лица.

2. Следните документи и данни се публикуват в регистъра по отношение на едноличните дружествата, посочени в член 16, параграф 1, букви г), з) и о) от Закон 4919/22, чието седалище е в Гърция:

а) учредителен акт и измененията в него, в консолидирана форма;

б) предмет на дейност;

в) наименование на дружеството и кратко наименование;

г) пълен адрес на седалището;

д) данните за съдружниците в съответствие с член 33, параграфи 2 и 3, назначаването на управител и обхвата на правомощията на управителя. Ако лицата, посочени в първия параграф на настоящия документ, са юридически лица, публикуваните данни са регистрационният номер, ако има такъв, основните идентификационни данни, като наименование на дружеството, правна форма и седалище, и данните на физическото лице, което представлява юридическото лице;

е) напускане или изключване на съдружник;

ж) всяка промяна в размера на участието на съдружниците в печалбите и загубите на дружеството;

з) прекратяване и възстановяване на дружеството;

и) всяко деклариране от съда на недействителност на дружеството;

к) назначаването на ликвидаторите и данни за тях в съответствие с член 33, параграфи 2 и 3;

л) годишните финансови отчети, ако възникнат обстоятелствата, описани в член 1, параграф 2, букви б) и в) от Закон 4308/2014 (Държавен вестник, серия I, № 251) относно прилагането на гръцките счетоводни стандарти;

м) финансовите отчети за откриването и приключването на ликвидацията и заличаването от регистъра.

3. Следните документи и данни се публикуват в регистъра по отношение на клоновете в ЕС, както е посочено в член 16, параграф 1, букви л) и н) от Закон 4919/22:

а) учредителният акт и уставът, ако се съдържат в отделни документи, заедно с измененията им;

б) удостоверение от регистъра, в който е регистрирано дружеството (удостоверение за актуално състояние от компетентния орган или от търговския регистър на държавата на произход);

в) пощенският адрес на клона;

г) посочване на дейностите на клона;

д) регистърът, в който е открито досието на дружеството, посочено в член 21, параграф 2, както и единният европейски идентификационен код (EUID);

е) наименованието и правната форма на дружеството, както и наименованието на клона, ако е различно от наименованието на дружеството;

ж) назначаването, освобождаването и данни на лицата, както е предвидено в член 33, параграфи 2 и 3, които са упълномощени да представляват дружеството в отношенията с трети страни и в съдебни производства, като:

i) органи на дружеството, създадени по силата на закона, или членове на такъв орган, в съответствие с изискванията за оповестяване на дружеството съгласно член 14, буква г) от Директива (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 169) относно някои аспекти на дружественото право;

ii) постоянни представители на дружеството за дейностите на клона, като се посочва обхватът на техните правомощия;

з) ликвидацията на дружеството, назначаването на ликвидатори, данни за тях и техните правомощия и прекратяването на ликвидацията в съответствие с оповестяването от страна на дружеството, както е предвидено в член 35, букви з), й) и к), производствата по несъстоятелност, споразумения, спогодби или други аналогични производства, които се водят по отношение на дружеството;

i) счетоводните документи (финансовите отчети) на дружеството, така както са изготвени, проверени и публикувани в съответствие със законодателството на държавата членка, от която се управлява дружеството, в съответствие с директиви 2013/34/ЕС (ОВ L 182) и 2006/43/ЕО (ОВ L 157) относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети и за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета;

и) закриването на клона.

3. Следните документи и данни се публикуват в G.E.MI. по отношение на клоновете в ЕС, както е предвидено в член 16, параграф 1, букви м) и н) от Закон 4919/22:

а) учредителният акт и уставът, ако се съдържат в отделни документи, заедно с измененията им;

б) пощенският адрес на клона;

в) посочване на дейностите на клона;

г) правото на държавата, което се прилага по отношение на дружеството;

д) регистрационният номер на дружеството във всеки регистър, чието водене е предвидено от законодателството на държавата членка, което се прилага по отношение на дружеството;

е) правната форма на дружеството, основното му място на стопанска дейност и предметът му на дейност и поне веднъж годишно — размерът на записания капитал, ако тези данни не са посочени в учредителния акт или устава;

ж) наименованието и правната форма на дружеството, както и името на клона, ако е различно от наименованието на дружеството;

з) назначаването, освобождаването и данни на лицата, които са упълномощени да представляват дружеството при отношенията с трети страни и в съдебни производства:

i) като органи на дружества, създадени съгласно закона, или като членове на такива органи,

ii) като постоянни представители на дружеството за дейностите на клона, като се посочва обхватът на техните правомощия и дали те могат да упражняват тези правомощия самостоятелно;

и) ликвидацията на дружеството, назначаването на ликвидатори, данни за тях и техните правомощия и прекратяването на ликвидацията в съответствие с оповестяването от страна на дружеството, както е предвидено в член 35, букви з), й) и к), производствата по несъстоятелност, споразумения, спогодби или други аналогични производства, които се водят по отношение на дружеството;

ѝ) счетоводните документи на дружеството, като например финансовите отчети, както са изготвени, проверени и публикувани в съответствие със законодателството на държавата членка, което се прилага по отношение на дружеството. В случай че законодателството на държавата членка не предвижда изготвянето на счетоводни документи по начин, еквивалентен на гръцкото законодателство и на законодателството на ЕС, се изискват счетоводни документи за дейностите на клона, като например финансови отчети;

к) закриването на клона.

Какви документи се представят/съхраняват (досиета, комплекти от документи, устави, протоколи от общи събрания и др.)?

Представят се следните документи:

 • Финансови отчети в ESEF формат
 • Финансови отчети в XBRL и xHTML формат
 • Протоколи от общи събрания или събрания на съдружници или решения на едноличния съдружник в pdf формат
 • Протоколи от заседанията на Съвета на директорите или на изпълнителните директори и/или управителите в pdf формат
 • Електронни декларации на законните представители без документи на хартиен носител
 • Планове за национални или трансгранични преобразувания на дружества (сливания, разделяния и преобразувания)
 • Доклади на експерти (задължителни одитори) за всякакви правни цели

Как мога да направя справка (и какви са наличните критерии за търсене)?

Лично

Документите, данните и сведенията се съхраняват в цифров вид и поради това не е необходимо да се явявате лично в отделите на регистъра.

На уебсайта на регистъра

Можете да потърсите всички търговски оповестявания на уебсайта на Общия търговски регистър.

Какви са наличните критерии за търсене?

Можете да извършите търсене, като използвате само една от следните части от информацията, свързана с дружеството:

 • Данъчен идентификационен номер (A.F.M. — съкращение на гръцки език) или
 • Номер в Общия търговски регистър (Γ.Ε.ΜI.) или
 • Наименование на дружеството, или
 • Съкратено наименование

Как мога да получа документи?

Безплатно ли е?

Следната информация, свързана с дружеството, е достъпна безплатно на уебсайта на регистъра и чрез Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS):

а) наименованието, съкратеното наименование(я) и правната форма на дружеството;

б) неговият адрес на управление и държавата членка, в която е регистрирано;

в) неговият регистрационен номер и единният европейски идентификационен код (EUID);

г) данни за уебсайта, статутът на дружеството, а именно дали то е активно, дали е с прекратени регистрации, дали е в ликвидация, дали е заличено от регистъра или дали е прекратило дейността си;

д) предметът на дейност на дружеството;

е) данните за неговите директори;

ж) данните, свързани с клоновете му в държавите—членки на ЕС.

Освен това всяка заинтересовано лице може да получи безплатен достъп, да изтегли, да съхрани в цифров вид на собствените си електронни устройства и да разпечата или да възпроизведе по друг начин всеки документ, информация или уведомление, публикувани за обществено обсъждане на уебсайта на регистъра от отдел на регистъра или автоматично от задължените лица.

Заплаща ли се такса?

Всяко заинтересовано лице може да получи заверени копия, извлечения и удостоверения от регистъра след предварително заплащане на такса за всеки документ, данни, копие, извлечение или удостоверение.

Как мога да получа извлечение от регистъра, заверено копие или препис от документи?

Ако някое заинтересовано лице желае да получи официални (автентични) удостоверения, копия или извлечения от документи или данни, вписани по партидата на дружеството в регистъра, то може да се регистрира безплатно в отдела за връзки с обществеността на Общия търговски регистър.

Можете да се регистрирате чрез следните хипервръзки:

Α) Като физическо лице https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Б) Като юридическо лице https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Можете да получите официални удостоверения или копия на документи и данни след предварително плащане на такса в размер на 5,00 евро чрез съответното електронно приложение, посочено по-горе. Удостоверения или копия на съответните документи или данни се издават по два различни начина: цифрово — чрез информационното приложение на регистъра, или по пощата — до получателя навсякъде по света.

Процедура по регистрация

Как мога да започна процедурата по регистрация (начин за подаване на заявления в регистъра, заверка на документи, видове документи, които трябва да бъдат приложени)?

Лично

Процедурата по вписване на документи или данни в регистъра се осъществява дистанционно и изцяло по електронен път. Поради това не е възможно да се явите лично.

Онлайн

Процедурата за подаване на документи и данни се осъществява изцяло по електронен път.

Всеки субект се удостоверява в системата на регистъра за подаване на документи и данни. Субектът (неговият законен или упълномощен представител) влиза в информационната система на регистъра и избира съответното електронно заявление. Всяко заявление е стандартизирано и изисква (изброява) редица документи и данни, които трябва да бъдат представени.

Как се разглеждат подадените заявления?

Заявленията за регистрация се разделят на две основни категории:

а) заявления, които подлежат на преглед за законосъобразност, и

б) заявления, които подлежат на преглед за пълнота.

Заявленията, които подлежат на преглед за пълнота, се насочват към компетентен служител от съответния отдел на регистъра, който извършва преглед за законосъобразност на представения документ и ако няма пречки, одобрява и регистрира заявлението. Системата регистрира документа, създава единен запис, издава регистрационен код и автоматично изготвя стандартизиран образец на уведомление.

Заявленията, които подлежат на преглед за пълнота, се регистрират в регистъра автоматично, без човешка намеса, веднага след подаването им от субекта. Чрез информационната система се извършват серия от проверки, за да се провери пълнотата на документа в съответствие със закона.

Правни последици от вписването в регистъра

Последици от вписванията по отношение на трети лица съгласно член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132

За юридическите лица, посочени в член 16, параграф 1 от Закон 4919/22, в случаите, различни от предвидените в букви л), м), н) и п), е задължително да регистрират и публикуват в регистъра юридически факти, декларации, документи и друга информация, за да предизвикат следните правни последици:

а) придобиване на правосубектност, ако са в процес на учредяване;

б) изменения на устава;

в) приключване на сливане, разделяне или преобразуване, в което участват;

г) ликвидация след решение на съдружниците им или издаване на съответния административен акт;

д) тяхното възстановяване, ако са в ликвидация, както и в случаите, когато производството по несъстоятелност е прекратено поради удовлетворяване на вземанията на кредиторите им, освобождаване от отговорност или във всеки друг случай, когато е предвидено възстановяване на юридическото лице;

е) загуба на правосубектност при вписване на заличаването на юридическото лице от регистъра;

ж) пререгистрация в регистъра и откриване на ново производство по ликвидация в съответствие с член 28, параграф 4.

Физическите или юридическите лица или сдруженията на такива лица, посочени в член 16 от Закон 4919/22, не могат да се позовават по отношение на трети лица на документи и данни, за които не са спазени формалните изисквания за оповестяване, посочени в член 17, освен ако не докажат, че посочените трети лица са знаели за тези документи и данни.

Несъответствия между вписването в регистъра и неговото публикуване

Ако оповестеният текст не съответства на документа или данните, подадени в регистъра, лицата, посочени в член 16, параграфи 1—4, не могат да се позовават на него по отношение на трети лица. Трети лица могат да се позовават на оповестените данни, освен ако гореспоменатите лица не докажат, че посочените трети лица са били запознати с текста, подаден в регистъра.

Трети лица могат да се позовават, в съответствие с горното, на документи или данни, по отношение на които формалните изисквания за оповестяване все още не са изцяло изпълнени, освен ако липсата на оповестяване не прави тези документи невалидни.

Ако има разминаване между датата на подаване и датата на оповестяване, датата на оповестяване се смята за дата на подаване за целите на изчисляване на давностните срокове за реализиране на законни права и средства за защита.

Кой носи отговорност за точността на вписванията?

Компетентният отдел на регистъра отговаря за точността на вписванията. По-конкретно, в съответствие с член 20 от Закон 4919/22 компетентният отдел на регистъра отговаря за следното:

а) вписване в регистъра на лицата, задължени да се регистрират съгласно член 16;

б) всяко подаване на документи и оповестяване, свързано със задължените да се регистрират лица;

в) получаване, регистриране, ако не се извършва по електронен път, преглед на пълнотата и когато е необходимо, на законосъобразността на съответните заявления, придружаващи документи, информация или декларации, както и проверка на заявленията за одобрение на име и кратко име и за запазване на тези имена в съответствие с член 55, параграф 3;

г) отговаряне на въпроси, подадени чрез BRIS, относно документите и информацията, посочени в членове 33, 35 и 39;

д) издаване на удостоверения, копия и извлечения в съответствие с член 46, параграф 3;

е) извършване на проверки на формуляри за учредяване на дружества чрез електронната услуга за обслужване на едно гише (e-YMS) и автоматичните вписвания в регистъра, които се извършват в съответствие с член 26, параграф 4.

Процедури за защита на данните

Процедури, свързани с правата на субекта на данни относно оповестяването и съхраняването на личните му данни

Ако регистърът обработва лични данни, Отделът за поддръжка и развитие на информационните системи на Общия търговски регистър (G.E.MI.) и Службата за обслужване на едно гише на Съюза на гръцките търговски камари е администратор на данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119) и на Закон 4624/2019 (Държавен вестник, серия I, № 137) във връзка с член 47 от Закон 4623/2019 (Държавен вестник, серия I, № 134) относно данните в публичния сектор.

Информация за контакт

Министерство на развитието и инвестициите

Генерален секретариат за търговията

Генерална дирекция „Вътрешна търговия и защита на потребителите“

Адрес на дружеството:

Pl. Kaningos, 10181 ATHENS

Електронна поща: companylaw@mindev.gov.gr

Полезни уеб адреси

Електронна публикация от Общия търговски регистър (G.E.MI)

Регистрация на граждани за онлайн услугите на Общия търговски регистър (G.E.MI.)

Регистрация на предприятия в Общия търговски регистър (G.E.MI.)

Проверка на автентичността на удостоверения и копия, издадени от Общия търговски регистър (G.E.MI.)

Законодателство относно Общия търговски регистър (G.E.MI)

Последна актуализация: 12/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.