Търговски регистри в държавите от ЕС

Унгария

Настоящият раздел съдържа кратка обща информация относно Търговския регистър на Унгария.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Каква информация може да бъде намерена в Търговския регистър на Унгария?

В Търговския регистър се съдържа информация относно вписаните дружества и дружествените документите, послужили за регистрирането им. Данните в Търговския регистър (по отношение на вписаните в него дружества) се поддържат от съдилищата в качеството им на съдилища на регистрация. Информацията за дружествата и дружествените документи се съхраняват електронно. Достъпът до данните на регистрираните дружества във всеки унгарски съд на регистрация е безплатен през уебсайта на Службата за информация относно дружествата и електронна регистрация на дружествата към Министерството на правосъдието (Служба за информация относно дружествата, https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Имате достъп до следната информация (съществуваща или такава, която вече не е актуална), която е вписана в Търговския регистър към момента на заявката:

 • търговски регистрационен номер,
 • наименование на дружеството,
 • адрес на седалището (székhely),
 • адрес на стопанска дейност (telephelyek),
 • адрес на клоновете (fióktelepek),
 • стопанска дейност,
 • собствен капитал,
 • данъчен номер,
 • информация дали са били образувани производства по несъстоятелност или ликвидация,
 • информация дали (предишен) изпълнителен директор или управител на търговско сдружение в съответствие с член 3:22 от Закон V от 2013 г. за Гражданския кодекс не може да бъде изпълнителен директор или управител на друго търговско сдружение.

На първия ден от всяка седмица се обновява следната информация:

 1. Всички дружествени данни в Търговския регистър (съхраняваните фирмени дела) (tárolt cégkivonat), включително данни за искания за регистрация или промени по регистрацията, които все още не са вписани в Регистъра.
 2. Информацията относно дружествата включва:
 • за юридическите лица, търговските сдружения, които не са юридически лица (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), или другите сдружения — режима на собственост (съдружници или акционери) и представителните правомощия,
 • за физическите лица — представителните правомощия и членството им в надзорни съвети.

На първия ден от всяка седмица обновената информация може да бъде намерена и с помощта на търсачка.

В Търговския регистър се съхранява дружествена информация, която се основава и на други критерии (има достъп и до данни, които вече не са актуални), а освен до дружествената информация достъп има и до дружествените документи. Достъпът до тези данни е осигурен в съдилищата на регистрация и чрез Службата за информация относно дружествата, а нотариално заверени или незаверени копия от дружествените документи могат да бъдат получени срещу плащането на административна такса.

Достъпът до Търговския регистър на Унгария безплатен ли е?

Съдържанието на унгарския Търговски регистър е достъпно безплатно с описаните по-горе условности на адрес <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. За достъп до допълнителна информация се плаща такса.

Как да направя справка в Търговския регистър на Унгария?

Информация относно дружествата може да се търси по един от следните критерии:

- наименование на дружеството,

- търговски регистрационен номер,

- данъчен номер.

До каква степен може да се разчита на информацията в регистъра?

Данните, посочени в член 2 от Директива 2009/101/ЕО, са достъпни онлайн безплатно за дружествата, регистрирани в Унгария.

В Унгария публична информация за дружествата се предоставя от съда на регистрацията, Службата за информация относно дружествата или се публикува в Дружествен вестник. Дружествен вестник е официалният вестник на Министерството на правосъдието и до него има безплатен достъп на адрес http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. При публикуването на данни от Търговския регистър, свързани с акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност, съдът на регистрация също публикува в Дружествен вестник устава на дружеството или измененията в него, като информацията се обновява ежедневно.

Данните в Търговския регистър се поддържат от съдилищата в качеството им на съдилища на регистрация. Информацията за дружествата и дружествените документи се съхраняват електронно. Достъпът до данните на регистрираните дружества във всеки унгарски съд на регистрация е безплатен през уебсайта на Службата за информация относно дружествата и електронна регистрация на дружествата към Министерството на правосъдието (Служба за информация относно дружествата, https://www.e-cegjegyzek.hu/).

История на Търговския регистър на Унгария

От юли 1993 г., когато Националната система за информация относно дружествата и регистрация на дружествата (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) започна да функционира пълноценно, данните в Търговския регистър се вписват от съдилищата в електронен вид.

Времето за реакция на системата между две произволни съдилища е няколко минути.

Последна актуализация: 19/09/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.