Търговски регистри в държавите от ЕС

Международни

Информация за търговските регистри има така също за държавите от Европейското икономическо пространство, които не са държави — членки на ЕС.

Съдържание, предоставено от
Международни

Норвегия

Исландия

Лихтенщайн
Норвегия

Центърът на регистрите, гр. Brønnøysund, е държавен орган в структурата на Министерството на търговията, промишлеността и рибарството. Регистърът на търговските предприятия е един от 14-те национални регистъра, които се водят от Центъра на регистрите, гр. Brønnøysund.

В Норвегия всички норвежки и чуждестранни търговски предприятия се регистрират в търговския регистър. Регистърът гарантира правна защита и финансов надзор. Центърът представлява важен източник на информация за всеки, който се нуждае от точни данни за участниците в норвежката промишленост.

Какво предлага норвежкият търговски регистър?

В Норвежкия регистър на търговските предприятия се предоставя информация за регистрираните предприятия. На уебсайта на Центъра на регистрите, гр. Brønnøysund, имате достъп до основната информация посредством търсачката. Информация от търговския регистър се включва в обявленията, а допълнителна информация и извлечения може да се поръчат от онлайн магазина и чрез Европейския търговски регистър (ЕТР).

В основната информация се включва:

 • идентификационен номер на дружеството,
 • наименование на дружеството, служебен адрес и други адреси,
 • дата на създаване на дружеството,
 • устав на дружеството и тип на дейността,
 • органи на дружеството,
 • информация за несъстоятелност.

Обявления:

В търговския регистър се обявяват всички значими обстоятелства за дадено дружество. В него се обявява регистрирането на ново дружество, регистрирането на важни промени в дружеството, както и прекратяването или заличаването на дружество. Съхраняването на данни за обявленията в базата данни, която позволява търсене, започва от 1 ноември 1999 г. Версията на обявленията на английски език е въведена през месец август 2006 г.

Допълнителната информация, която може да се поръча срещу заплащане, е под формата на извлечения и удостоверения като:

 • удостоверение за регистрация,
 • годишни отчети.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър?

Целият обем основна информация, до която има достъп чрез нашата търсачка, и информацията от базата данни на обявленията, е безплатна. За някои услуги като извлечения и удостоверения се заплаща такса.

Как да търсим в норвежкия търговски регистър?

Основната информация за търговските дружества, която се вписва в търговския регистър, е на разположение на уебсайта на Центъра на регистрите, гр. Brønnøysund. В базата данни на обявленията е възможно да се търси по наименование или идентификационен номер на дружество.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Трети лица могат да се позовават на информацията в регистъра на търговските дружества, тъй като тази информация за даденото дружество правно валидна. Вписаната информация се смята, че е станала известна на третите лица. Това важи както за самата информация, така и за актовете, които представляват основанието за вписване. На практика това означава, че третото лице следва да проверява вписаната информация за дадено дружество преди да развива стопанска дейност с него.

Правилата относно това до каква степен трето лице може да се позовава на информацията, вписана в регистъра на търговските предприятия на Норвегия, се съдържат в Закона за регистриране на търговските предприятия, раздел 10-1. Правилата може да бъдат обобщени накратко с това, че вписаната информация се смята, че е станала известна на третите лица.

По-подробното обяснение е че, при случаи, в които дадена законова разпоредба определя правното положение на третото лице, що се отнася до това дали е знаело или не за дадено обстоятелство, се приема, че информацията, която е вписана в регистъра на търговските дружества, е станала известна на третото лице.

Що се отнася до обстоятелства, за които до регистъра е трябвало да бъде изпратено уведомление за вписване (но такова не е било изпратено), и тези обстоятелства противоречат на вписаната информация, споменатите обстоятелства не могат да се противопоставят на трето лице. Изключение от това правило е ситуацията, в която третото лице е знаело или е трябвало да знае за обстоятелствата. В такъв случай третото лице няма основание да твърди, че може да се позовава на вписаната информация.

История на норвежкия търговски регистър

Норвежкият регистър на търговските предприятия е създаден през 1988 г. и е поел функциите на почти 100 предишни местни търговски регистъра.

Връзки по темата

Закон за регистрацията на търговските предприятия на норвежки език

 Исландия

Какво предлага исландският търговски регистър?

Регистърът на дружествата е подразделение на Дирекция „Вътрешни приходи“ от 2003 г. и управлява публична база данни, съдържаща информация за следните субекти:

 1. физически лица, дружества и други субекти, които се занимават със стопанска дейност;
 2. институции и държавни дружества;
 3. институции и дружества, притежавани от общини;
 4. асоциации, организации и субекти, различни от физически лица, които се занимават с управление на активи или изпълняват данъчни задължения;
 5. други дейности, за които от Дирекция „Вътрешни приходи“/регистъра на дружествата по някаква причина се счита, че е необходимо да бъдат регистрирани в публичната база данни.

Следната информация за горепосочените субекти е предмет на вписване в регистъра, по целесъобразност:

 1. наименование;
 2. идентификационен номер, адрес;
 3. правна форма;
 4. дата на създаване;
 5. име, адрес и идентификационен номер на директорите;
 6. код на дейността (номер по ISAT);
 7. ликвидация;
 8. други обстоятелства, които по закон трябва да бъдат вписвани.

При регистрацията от регистъра се издава единен идентификационен номер на субекта.

Съдържащата се в регистъра на предприятията информация се предоставя на публичните органи, дружествата и физическите лица в съответствие с наредба на министъра за обхвата на информацията и таксите.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър?

Данните за наименованието, адреса, правната форма, кода по ISAT и ДДС номера представляват безплатна информация, която е обществено достъпна на уебсайта на Дирекция „Вътрешни приходи“/ регистъра на дружествата.

За допълнителна информация се заплаща и да се надяваме, че услугата ще бъде на разположение чрез нашия онлайн магазин през 2016 г.

Как да търсим в исландския търговски регистър?

На уебсайта на Дирекция „Вътрешни приходи“ може да се търси информация, която е безплатна. За съжаление информацията е все още само на исландски език. До отварянето на онлайн магазина през следващата година за допълнителна информация следва да се установява връзка със службата по телефон или ел. поща.

История на исландските търговски регистри

До 1980 г. дружествата са регистрирани от местните комисари в цяла Исландия. През 1980 г. е създаден специален регистър дружествата с ограничена отговорност, като идентификационните номера на тези дружества се издават от Исландския статистически институт. Считано от 1997 г., всички търговски дружества, различни от събирателните дружества, се регистрират в Регистъра на предприятията, а от 2014 г., там се извършва регистрация на всички дружества. Така в Исландия вече има само един официален търговски регистър — регистърът на предприятията.

 Лихтенщайн

Търговският регистър (Handelsregister) на Лихтенщай се води за цялата държава. Търговският регистър се води от Службата по въпросите на правосъдието (Amt für Justiz) във Вадуц.

Търговският регистър е публичен и се приема за точен. Основната цел е с регистъра да се гарантира правната сигурност на търговията чрез оповестяване на правоотношенията, ръководени от частното право, по-специално обстоятелствата, свързани с физически и юридически лица, които се занимават със стопанска дейност, когато става дума за отговорност и пълномощие за действие.

Какво предлага търговският регистър?

Търговският регистър съдържа информация за всички регистрирани правни субекти с адрес на управление в Княжество Лихтенщайн, както и за лихтенщайнските поверителни фондове (Treuhänderschaften). Наред със съответните придружаващи документи, информацията включва данни и правоотношения, някои от които се вписват в регистъра задължително по силата на закона, а други се вписват доброволно.

В търговския регистър се подават така също документи за нерегистрирани фондове, както и данни, отнасящи се до фондации (Stiftungen), които не са регистрирани.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър?

За достъп до търговския регистър се заплаща такса.

Частична информация за всички вписани в регистъра правни субекти и друга правна информация може да се намери безплатно в индекса на дружествата в регистъра (Firmenindex) чрез връзката https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, а заверено пълно извлечение може да се поръча срещу заплащане чрез същата връзка.

Как да търсим в лихтенщайнския търговски регистър?

Търговският регистър е публичен, в това число оповестените данни и придружаващите актове.

Индексът на дружествата (Firmenindex) може да се използва за търсене на регистриран правен субект по неговото наименование или търговско име, както и по неговия регистрационен номер.

До каква степен може да се разчита на информацията в регистрите?

Съгласно член 3а от Директива 2009/101/ЕО, изменена от Директива 2012/17/ЕС, се изисква държавите членки да предоставят информация, разясняваща разпоредбите от националното право, съгласно които трети лица могат да се позовават на посочените в член 2 актове и данни на дружествата. В Решението на Съвместния комитет на ЕИП от 8 октомври 2013 г. е посочено, че Директива 2012/17/ЕС следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

Вписаните обстоятелства в търговския регистър се обнародват своевременно и в тяхната цялост от Службата по въпросите на правосъдието в Официален вестник (член 956, параграф 1 от Закона за лицата и дружествата (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR), освен когато в законодателството е предвидено, че се изисква само частично обнародване или обнародване на извлечения). Официалното обнародване в Княжество Лихтенщайн се извършва в електронен Официален вестник (Amtsblatt) (член 16 от Закона за обнародването (Kundmachungsgesetz).

Всяко добросъвестно лице може да се позове на вписаните обстоятелства, измененията и заличаванията в търговския регистър. Съдържанието на вписване, изменение или заличаване може да се противопостави на регистрираното лице, при условие че лицето ги е предоставило по желание (член 948, параграфи 1 и 2 от PGR).

Що се отнася до трети лица, вписването на обстоятелства в търговския регистър поражда действие, считано от деня, следващ деня на обнародване на вписаното обстоятелство, винаги при условието за наличие на правно изискване за обнародване (член 947, параграф 2 от PGR).

Съгласно член 949 от PGR вписването в търговския регистър има силата на оповестяване и след като вписването породи действие по отношение на трети лица, съответното лице няма повече право да се позовава на това, че не е знаело за вписаните обстоятелства. Ако обаче е имало изискване определено обстоятелство да бъде вписано и въпросното обстоятелство не е вписано, то може да се противопостави на трето лице само ако бъде доказано, че третото лице е знаело за него.

История на търговския регистър

Данните в лихтенщайнския търговски регистър първоначално са записвани на каталожни карти. Всички текущи данни, както и голяма част от архивните данни вече са на разположение в електронен вид.

Допълнителна информация

Вписаните обстоятелства в търговския регистър се обнародват в изисквания по закон формат в електронния вестник и трети лица могат да се позовават на тях едва от деня, следващ този, на който са били обнародвани. В случай на несъответствие между вписани данни в регистъра и обнародваната информация, вписаното обстоятелство в регистъра има предимство.

Обнародване и действие на вписванията в търговския регистър

Публичен характер на търговския регистър

Търговският регистър е публичен, в това число оповестените данни и придружаващите актове. Всеки има достъп до вписванията. Няма ограничения за достъпа до документи в регистъра, касаещи акционерни дружества (Aktiengesellschaften), командитни дружества с акции (Kommanditaktiengesellschaften) и частни дружества с ограничена отговорност (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). За достъп до документи на образувания с други правни форми заявителят трябва да докаже законен интерес (член 953 от PGR).

Обнародване на вписани обстоятелства

Вписаните обстоятелства в търговския регистър се обнародват своевременно и в тяхната цялост от Службата по въпросите на правосъдието в Официален вестник, освен когато в законодателството е предвидено, че се изисква само частично обнародване или публикуване на извлечения). Всички актове и данни, които по закон трябва да бъдат подадени и обнародвани, се публикуват по един и същ начин (член 956 и сл. от PGR). Обнародваната информация пряко противопоставима на всяко лице, считано от края на деня, на който е обнародвана.

Обявленията за акционерни дружества (Aktiengesellschaften), командитните дружества с акции(Kommanditaktiengesellschaften) и частни дружества с ограничена отговорност (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) са под формата на публикувано в Официален вестник позоваване на вписаните обстоятелства и на придружаващите актове и данни. Същото важи и за всеки правен субект, осъществяващ дейност с търговска цел. В останалите случаи обявленията са под формата на препратка към вписаните обстоятелства в регистъра (член 957 от PGR).

Действие на вписаните обстоятелства в отношенията с трети лица

Що се отнася до трети лица, вписването в търговския регистър е поражда действие в деня, следващ деня на обнародване на вписването, винаги при условието за наличие на правно изискване за обнародването (член 947, параграф 2 от PGR).

Що се отнася до акционерните дружества (Aktiengesellschaften), командитни дружества с акции (Kommanditaktiengesellschaften) и частни дружества с ограничена отговорност (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), обстоятелство, което е вписано и обнародвано, не може да се противопоставя на трето лице, ако то се отнася до законна сделка, осъществена в рамките на петнадесет дни след датата, на която вписването е влязло в сила, и третото лице може да докаже, че не е знаело за него и не е можело да се очаква, че знае за него (член 949, параграф 1, буква а) от PGR).

След като вписването породи действие спрямо трети лица, дадено лице повече не може да възразява на основание, че не е знаело за вписаното обстоятелство (член 949, параграф 1 от PGR).

Вписванията в търговския регистър представляват пълно доказателство за фактите, които удостоверяват, освен ако се докаже, че те са неверни (член 949, параграф 3 от PGR).

Несъответствия между представените вписани данни и обнародваните

В случай на несъответствие между вписването в регистъра и обнародваната информация, вписването в регистъра има предимство, а след това е обнародваната информация, като на последно място е съдържанието на придружаващите актове. В случай на несъответствие между вписани обстоятелства в регистъра и обнародваната информация, добросъвестни трети лица също могат да се позовават на обнародваната информация срещу лицето, за което е извършено вписването (член 959, параграфи 2 и 3 от PGR).

Връзки по темата

Закон за лицата и дружествата (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) от 20 януари 1926 г. (обн. LGBl. 1926 г., бр. 4)

Закон за обнародването (Kundmachungsgesetz) от 17 април 1985 г. (обн. LGBl. 1985 г., бр. 41)

Наредба за Официален вестник (Amtsblattverordnung ) от 4 септември 2012 г. (обн. LGBl. 2012 г., бр. 284)

Последна актуализация: 20/05/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.