Търговски регистри в държавите от ЕС

Ирландия

Настоящият раздел предоставя кратка информация за търговския регистър на Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Ирландия?

В Дружествения регистър (Register of Companies) се вписват определени документи, които се съхраняват и поддържат от Службата за регистрация на дружествата (Companies Registration Office) в съответствие със задълженията за заявяване на обстоятелства за вписване, произтичащи от законите за дружествата (Companies Acts) от 1963—2012 г. В Регистъра се съдържа основна информация за дружествата, като например:

  • адреса,
  • датата на учредяване,
  • датата на подаване на последната годишна декларация.

Всички документи, подадени от дружествата в съответствие със Закона за дружествата, са публично достъпни. Фирмените дела могат да бъдат закупени. В тях се съдържа извлечение от информацията в Регистъра, включително отговорните ръководители на дружеството, тежестите и списък на подадените документи.

Достъпът до ирландския Дружествен регистър безплатен ли е?

Да, достъпът до основната информация за дружествата е безплатен. За получаването на друга информация обаче се заплаща.

Как да направя справка в ирландския Дружествен регистър и регистър на дружествените наименования?

Търсенето може да бъде направено по номер на дружеството/фирмата или по наименование. Съществуват четири възможности за търсене по наименование:

  • „съдържа всички посочени думи“ търси наименованията, които съдържат всички въведени думи (препоръчителен вариант),
  • „започва с този текст“ търси наименованията, които започват със съответния текст,
  • „съдържа този текст“ търси наименованията, които съдържат съответния текст,
  • алгоритъмът „alphasort“ е низ, създаден, за да отстранява често срещани думи като „Ирландия“, „ограничена отговорност“, определителния член „the“, „и“ и др. и да изважда интервали, запетаи, тирета и др. от наименованието на дружеството. За да направите търсене с помощта на „alphasort“ и вие трябва да направите същото.

Търсенето по наименование може да бъде стеснено чрез включване на данни за адреса.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Службата за регистрация на дружествата е централното хранилище за публичната законова информация за дружествата в Ирландия. Законът за дружествата от 2014 г. и свързаното с него законодателство са правното основание, въз основа на което дружествата са длъжни да предоставят информация на Службата за регистрация на дружествата за вписване и публикуване.

Информацията, която се съдържа в Дружествения регистър, се предоставя на Службата за регистрация на дружествата от трети лица по силата на законово задължение, включително на задължението да не се предоставя съзнателно или поради небрежност невярна информация на тази служба. Службата за регистрация на дружествата не може и не гарантира за точността на информацията, която ѝ е била предоставена от трети лица.

Във връзка с представянето на някои документи и данни съществува законово изискване направилото изявлението лице да подпише официална декларация, че то счита, че необходимите данни и документи са били надлежно подадени. В съответствие със Закона за официалните декларации (Statutory Declarations Act) от 1938 г., изменен, лице, което съзнателно прави невярна или подвеждаща официална декларация, подлежи на наказателно преследване и на наказание с глоба или с лишаване от свобода, или и с двете.

Освен това, съгласно член 876 от Закона за дружествата от 2014 г., съзнателното или поради небрежност предоставяне на невярна информация на Службата за регистрация на дружествата чрез официални формуляри се счита за престъпление.

История на търговския регистър на Ирландия

За всички дружества, които са в нормална ситуация, електронните данни в Регистъра са пълни.

Връзки по темата

Система за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS)

Последна актуализация: 16/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.