Търговски регистри в държавите от ЕС

Италия

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Италия.

Съдържание, предоставено от
Италия

Какво предлага търговският регистър на Италия?

Търговският регистър на Италия се води от търговските камари с подкрепата на Unioncamere и под надзора на съдия и на Министерството на икономическото развитие. ИКТ инфраструктурата се управлява и поддържа от Infocamere — консорциум на търговските камари под формата на акционерно дружество.

Регистърът съдържа подробна информация за дружествата като:

 • пълните наименования на дружествата,
 • седалище,
 • номер по ДДС,
 • дейност и правна форма,
 • ръководни органи,
 • капитал,
 • законни представители,
 • правомощия на представителите,
 • клонове.

Той предоставя така също достъп до публични актове на дружествата, в това число:

 • пълни финансови отчети,
 • учредителни документи,
 • списъци на акционерите/съдружниците.

Търговският регистър на Италия предлага два вида разкриване на информация:

 1. Разкриване на правна информация
 • като гаранция за съществуването на дружеството,
 • като гаранция, че на информацията може да се разчита за целите на отношенията с трети лица (член 2193 от Гражданския кодекс);
 1. Разкриване на икономическа информация
 • за статистически и икономически цели.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Италия?

Достъпът до регистъра и до ограничено количество данни (като наименование и адрес на дружеството) е безплатен. Онлайн достъпът до пълната информация обаче е възможен само при поискване и срещу заплащане.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

В Италия търговският регистър се води от съответните служби на търговската, промишлената, занаятчийската и селскостопанската камара. Тези служби се наричат служби на търговския регистър (uffici del Registro delle Imprese) и функционират под надзора на съдия, назначен от местно компетентния съд (който следи за формалната точност на отделните вписвания), и под административния контрол на Министерството на икономическото развитие.

Търговският регистър на Италия е създаден в настоящия си вид след реформа през 1993 г. (член 8 от Закон № 580 от 1993 г.), приложен с Наредба от 1995 г. (Указ № 581 на Президента на Републиката от 1995).

С тази реформа търговският регистър, който до този момент беше воден изцяло на хартиен носител в деловодствата на търговските съдилища, беше прехвърлен към търговската, промишлената, занаятчийската и селскостопанската камара, за да могат да го водят в изцяло компютризирана форма, при което данните и актовете, съдържащи се в него, вече са изцяло и незабавно на разположение в цялата държава.

Тези разпоредби впоследствие бяха допълнени с член 31 от Закон № 340 от 2000 г., според който за почти всички видове предприятия (по-специално всички дружества) стана задължително да използват електронен подпис и компютърни средства за изготвяне на заявленията за вписване и придружаващите актове, както и за подаването им в търговския регистър.

За целите на изпълнението на задълженията за докладване — след допълнителни промени в законодателството (член 9 от Наредба — закон № 7 от 2007 г.) — всички видове предприятия, включително едноличните търговци, вече водят преписките с търговския регистър чрез електронен подпис и по електронни канали.

Преди да се извърши регистрацията на дадено предприятие съответната служба на търговския регистър проверява (съгласно член 11, параграф 6 от Указ № 581 на Президента на Републиката от 1995 г.) дали:

а) заявлението носи автентичен подпис;

б) формулярът на заявлението е попълнен правилно;

в) актовете или обстоятелствата, за които се иска регистрация, съответстват на правните изисквания;

г) са приложени изискваните от закона актове;

д) са изпълнени всички други правни условия за регистрацията.

Следва да се отбележи също така, че почти всички актове, свързани с дружества, които се вписват в търговския регистър, са изготвени от нотариус. В член 11, параграф 4 от Указ № 581 от 1995 на Президента на Републиката е определено, че: „Актът, който подлежи на вписване, следва да се подаде в оригинал, а ако става дума за частен документ, който не е нотариално заверен, следва да бъде заверен подписът. В останалите случаи се подава заверено копие. Извлечението се представя в автентичен вид в съответствие с член 2718 от Гражданския кодекс.“

Според член 2193 от Гражданския кодекс:

 1. Ако обстоятелства, които по закон подлежат на вписване, не са вписани, тогава лицето, което е било задължено да подаде заявление за тяхното вписване, не може да ги противопостави на трети лица, освен ако докаже, че третите лица са знаели за обстоятелствата.
 2. Трети лица не могат да се позовават на незнание на обстоятелствата, които по закон трябва да бъдат вписани, след като те бъдат вписани.
 3. Това не засяга специалните законови разпоредби.

История на търговския регистър на Италия

Търговският регистър на Италия е създаден през 1993 г.

Връзки по темата

Европейски търговски регистър

Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.