Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Латвия

Този раздел съдържа кратка информация за Търговския регистър на Латвия.

Съдържание, предоставено от
Латвия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Латвия?

Търговският регистър на Република Латвия (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) е латвийски публичен орган, в който се вписват дружествата, търговците, техните клонове и представителства, промените в уставите им, и който извърша други дейности, установени със закон. В Търговския регистър също така се вписват предприятия за масово осведомяване, сдруженията и фондациите, търговските залози, контролните пакети акции, договорите за публично-правни партньорства и брачните договори, политическите партии, арбитражните органи, синдикалните организации, религиозните организации и институции и производствата по несъстоятелност.

Трябва ли да се заплаща за извършването на справка в Търговския регистър?

Да, Латвия не разполага с безплатен онлайн достъп до Търговския регистър.

Обаче при използване на функцията за търсене на уебсайта на Търговския регистър следната основна информация относно юридическите лица, вписани в Търговския регистър, може да бъде получена безплатно:

 • вида на правния субект,
 • адреса на седалището,
 • новото, настоящото или търговското наименование и регистрираното предишно или историческо търговско наименование,
 • регистрационния номер,
 • идентификационния код на бенефициера по единната зона за плащания в евро(ако има такъв),
 • датата на вписване в Регистъра,
 • датата на заличаване на правния субект от Регистъра (или датата на преструктуриране, ако причината за заличаването е преструктуриране),
 • срока за регистрация на религиозните организации, които подлежат на пререгистриране,
 • упълномощените представители на юридическите лица.

Латвийският Търговски регистър дава възможност за получаване на следната информация за всички регистрирани правни субекти безплатно, тъй като тя е с отворен достъп:

 • регистрационния номер,
 • наименованието или търговското наименование на субекта,
 • вида на правния субект,
 • в кой регистър е вписан правният субект,
 • датата на вписване в Регистъра,
 • информация за заличаването на правния субект от Регистъра или неговото преструктуриране,
 • датата на заличаване на правния субект от Регистъра (или датата на преструктуриране, ако причината за заличаването е преструктуриране),
 • адреса на седалището,
 • сферата на дейност на сдруженията, фондациите и синдикалните организации.

Информацията се предоставя в следните формати: .csv, .txt или .xlsx и достъп до нея имате тук. Ползвателят може да избере формата на информацията в съответствие с предвидената употреба. Данните се актуализират всеки ден.

Всички вписвания в Търговския регистър се публикуват електронно на уебсайта на Официален вестник Latvijas Vēstnesis. Същата процедура се прилага при публикуването на документи, подадени поотделно.

Как да направя справка в латвийския Търговски регистър?

Търговският регистър на Република Латвия предоставя информация за всички регистрирани юридически лица и правни факти.

Информация от Търговския регистър може да бъде получена след заплащането на такса чрез подаването на формуляр за искане на информация лично, по пощата или на адреса на електронната поща на Регистъра info@ur.gov.lv като електронен документ със защитен електронен подпис и електронно обозначаване на датата и часа. Искането трябва да бъде придружено от документ, с който се удостоверява извършеното плащане към Търговския регистър (документ за извършено плащане, копие от този документ или разпечатано банково извлечение). При подаването на искане на информация, моля, отбележете предпочитания начин за получаването ѝ (лично, по пощата или по електронен път).

Информация за юридическо или физическо лице или за правен факт (договор) може да бъде поискана и онлайн на Latvija.lv. Информацията се подготвя в рамките на 10—15 минути. След обработване на искането, официалната информация, скрепена с електронен печат, се получава чрез уебсайта или на адреса на електронната поща на потребителя. Електронният печат удостоверява надеждността на данните и съответствието им с информацията, вписана в регистрите, водени от Търговския регистър.

Списък с дължимите такси можете да намерите в интернет.

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Всички вписвания в Търговския регистър се публикуват в Официален вестник Latvijas Vēstnesis и електронно на уебсайта на Официален вестник. Същата процедура се прилага при публикуването на документи, подадени поотделно.

Вписванията в Търговския регистър са противопоставими на трети лица само след публикуването им в Официален вестник Latvijas Vēstnesis, освен ако съответната информация е била известна на третото лице преди публикуването ѝ. Ако третото лице обаче може да докаже, че не е знаело и не е могло да знае за публикуваната информация, тази информация не е противопоставима за правни действия, предприети в срок от 15 дни от публикацията.

Ако информацията, която трябва да се впише в Търговския регистър, е записана или публикувана грешно, добросъвестно трето лице може да се позове на публикуваната информация, дори ако тя не отговаря на вписванията в Търговския регистър или на действителността. Но третото лице не може да се позове на грешно публикувана информация, ако е знаело, че тази информация е невярна.

За по-подробна информация моля вж. член 12 от Търговския закон (Komerclikums) (превод на английски език съществува на уебсайта http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Как да се свържа с латвийския Търговски регистър?

За контакти:

Търговски регистър на Република Латвия
Pērses iela 2
Riga
Latvia
LV 1011
Телефон за информация: 67031703 (моля, отбележете, че на този номер не може да получите правен съвет)
Факс: 67031793
Ел. поща: info@ur.gov.lv

Работното време можете да намерите онлайн.

История на латвийския Търговски регистър

Търговският регистър на Република Латвия е създаден на 1 декември 1990 г.

Връзки по темата

Търговски регистър на Република Латвия

Европейски търговски регистър (достъпът е осигурен от Lursoft)

Последна актуализация: 12/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.