Търговски регистри в държавите от ЕС

Литва

Възможно е търсене по код, име или част от името на юридическото лице. Настоящият раздел съдържа преглед на регистъра на юридическите лица в Литва.

Съдържание, предоставено от
Литва

История на създаването на националния регистър

Кога е създаден?

Регистърът на юридическите лица, който замени предишния регистър на предприятията и отделните системи за регистрация на обществени организации и други органи, функционира от 1 януари 2004 г.

Регистрацията на юридически лица в Литва започна през октомври 1990 г. в общинските регистрационни служби, а обществените организации бяха регистрирани в отделните министерства и в други институции.

Кога е цифровизиран?

Цифровизацията на регистъра на юридическите лица започна през 1990 г. Регистърът вече е напълно цифровизиран.

Какво е приложимото към момента законодателство?

Гражданският кодекс на Република Литва, Законът за регистъра на юридическите лица и законите, регулиращи дейността на специфични правни форми на юридически лица, например Закона за акционерните дружества, правилниците за регистъра на юридическите лица.

Прилагат се и други закони, свързани с дейността на юридическите лица, като например Законът за несъстоятелността на юридическите лица и други.

Каква информация се предлага в търговския регистър?

Кой има достъп до регистъра?

Данните в регистъра на юридическите лица, актовете, които се съхраняват в регистъра, и всякаква друга информация, която бъде подадена на регистъра, са публични. Всяко лице, подало искане, в което се посочва за каква цел и на какво правно основание ще бъдат използвани данните, има право да получи данни от регистъра на юридическите лица и копия от съхраняваните в него документи.

Каква информация се съдържа в регистъра?

Кои типове данни се съхраняват? (Кои субекти са вписани в публичния регистър? Информация за неплатежоспособност, финансови отчети и др.)

Кодът на юридическото лице; неговото име; адресът на седалището; органите на юридическото лице: данни за членовете на управителните органи на юридическото лице, неговите ликвидатори или синдици; данни за лицата, имащи право да сключват сделки от името на юридическото лице; правилото, позволяващо на лицата да действат от името на юридическото лице; ограниченията върху дейността на юридическото лице; началната и крайната дата на финансовата година; времевият период на дейностите, ако този период е ограничен; правният статут на юридическото лице (в несъстоятелност, ликвидация, преструктуриране или реорганизиране); информация, че юридическото лице извършва дейност на доставчик на тръст или дружество и административни услуги, на оператор за обмяна на виртуална валута или на оператор на депозитен портфейл с виртуални валути; когато публично или частно дружество с ограничена отговорност има един акционер: данни за акционера на дружеството, датата на придобиване на всички акции, датата на прехвърляне на всички или част от акциите на дружеството на други лица; данни за членовете на надзорните органи; данни за учредителя на клон или представителство на юридическото лице; заглавията на годишните финансови отчети или, в предвидените от закона случаи, заглавията на годишните консолидирани финансови отчети и датите, на които са подписани и внесени в регистъра на юридическите лица, и други.

Кои документи се завеждат/съхраняват (досиета, книга с актове, устави, протоколи от заседания на Общото събрание)?

Заявки за вписване на данни; протоколи и решения от заседания на участниците; протоколи и решения от заседания на колегиалните управителни органи; устави/правилници; учредителни актове на клонове и представителства на чуждестранни юридически лица; набори от годишни финансови отчети или в предвидените от закона случаи набори от годишни консолидирани финансови отчети; отчети за оценка на активи и други.

Как мога да извърша търсене (и какви са наличните критерии за търсене)?

Лично

Търсенето може да се извърши лично.

На уебсайта на регистъра

Търсенето може да се извърши на уебсайта на регистъра.

Какви са наличните критерии за търсене?

Възможно е търсене по код, име или част от името на юридическото лице.

Как мога да получа документи?

Безплатно?

Документите не могат да бъдат получени безплатно.

При заплащане на такса?

За получаване на данни, информация и копия на документи от регистъра се начислява такса в размер, определен от правителството на Република Литва.

Как мога да получа извлечение от регистъра, заверено копие или препис от документи?

Можете да поръчате заверено извлечение от регистъра на юридическите лица онлайн чрез системата за самообслужване, по електронна поща, по пощата или като посетите отдел за обслужване на клиенти.

Можете да поръчате заверено копие на документ от регистъра на юридическите лица по електронна поща, по пощата или като посетите отдел за обслужване на клиенти. Можете да поръчате незаверено копие на документ и да го получите онлайн чрез системата за самообслужване.

За издаване на извлечение или копие на документ се начислява такса, определена от правителството на Република Литва.

Процедура по регистрация

Как мога да започна процедурата по регистрация (начин на подаване на заявления в регистъра, заверка на документи, вид документи, които трябва да бъдат приложени)?

Лично

Процедурата по регистрация може да започне лично.

За вписване на юридическо лице в регистъра на юридическите лица трябва да бъдат представени следните документи:

  1. заявление за регистрация на юридическо лице, по предписания образец;
  2. учредителните актове на юридическото лице;
  3. други документи, предвидени в закона.

Нотариус или Министерството на правосъдието проверява верността на данните, предоставени на обработващия данните в регистъра, съответствието на учредителните актове с нормативните изисквания и дали е възможно да се впишат или въведат юридическото лице, клонът или представителството, изменените данни и учредителните актове, както и разпоредбите за клон или представителство, на основание на това, че задълженията, предвидени в законите или в съответния учредителен акт, са изпълнени и са възникнали предвидените в тях обстоятелства.

Онлайн

Най-популярните правни форми на юридическо лице, като дружества с ограничена отговорност, персонални дружества, индивидуални предприятия, публични органи, сдружения и фондации за благотворителност и подпомагане, могат да бъдат създадени онлайн. Те съставляват около 80% от всички юридически лица, вписани в регистъра на юридическите лица.

Документите могат да се подават по електронен път директно до обработващия данни в регистъра чрез системата за самообслужване на клиенти на Центъра за регистри, при условие че учредителят притежава квалифициран електронен подпис; документите са съставени по утвърдени образци (правилници, устави, учредителен акт или учредителен документ); заявителят не възнамерява да използва краткото наименование на държавата („Lietuva“) в името на юридическото лице; има електронно подписано доказателство за съгласие от собствениците на помещенията те да се използват за вписване на седалището, ако помещенията не са на учредителя; акциите на дружество с ограничена отговорност са внесени чрез парична вноска; целите и областите на дейност на сдружението, публичния орган или фондацията за благотворителност и подпомагане са в съответствие с класификацията на целите и областите на дейност на публичните юридически лица; фондацията за благотворителност и подпомагане не притежава капитал от дарения.

Как се разглеждат подадените заявления?

При проверката на подадените документи обработващият данните в регистъра установява дали:

  1. подаденото заявление за регистрация на юридическо лице (промени в данните и документите за вписване в регистъра, заличаване на данни) следва установения образец, или дали са представени всички документи;
  2. не са превишени сроковете, посочени в член 2.46, параграф 4 от Гражданския кодекс;
  3. подадените в регистъра данни и документи са съгласувани помежду си, ясни и неподвеждащи;
  4. формата или съдържанието на документите не противоречи на закона.

Обработващият данни в регистъра може да откаже вписване на юридическо лице само при установяване на някое от горепосочените обстоятелства.

Ако данните от заявлението и получените учредителни актове са заверени от нотариус или от Министерството на правосъдието, обработващият данните в регистъра не проверява верността на подадените данни или съответствието на съдържанието на документите с нормативните изисквания.

Правни последици от вписването в регистъра

Действие на вписванията спрямо трети лица съгласно член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132

Данните и информацията в регистъра на юридическите лица се считат за верни, ако не са оспорени по реда, определен от законите на Република Литва и от правните актове на Европейския съюз.

Несъответствия между вписването в регистъра и публикуването му

Публикуването е въз основа на заверените вписвания в регистъра и на липсата на несъответствия. Обявленията се генерират автоматично в информационното издание въз основа на данните, вписани в регистъра на юридическите лица.

Кой носи отговорност за точността на записите?

Управителният орган на юридическото лице носи отговорност за точността на представените документи и данни и за своевременното им подаване на обработващия данни в регистъра, освен ако в законите или в учредителните актове не е предвидено друго.

Процедури за защита на данните

Процедури, свързани с правата на субекта на данни относно публикуването и съхраняването на личните му данни

Данните, информацията и документите в регистъра са публични. Всяко лице има достъп до данните, информацията и документите в регистъра по реда, определен в законите и правилниците за регистъра на юридическите лица. Получателите на данните могат да използват данните от регистъра само за целта, в обема и по начина, посочен при получаването им. Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Информация за връзка

Обработващ данни в регистъра на юридическите лица — държавното предприятие „Център за регистри“.

Тел. +370 52688262

Електронна поща: info@registrucentras.lt

Полезни връзки

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en/

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.