Търговски регистри в държавите от ЕС

Люксембург

Тази страница ви предоставя информация относно наличните възможности за справка в Търговския и дружествен регистър на Люксембург (registre de Commerce et des Sociétés - RCS).

Съдържание, предоставено от
Люксембург

История на създаването на националния регистър

Кога е създаден?

Дружественият регистър, който обхваща само физически лица, е създаден със Закона от 23 декември 1909 г. за създаване на дружествен регистър. Под въздействието на европейското законодателство през 1972 г. е създаден търговски регистър. През 1987 г. тези два регистъра са обединени в единен регистър — Търговски и дружествен регистър. От 2003 г. този регистър се води под контрола на министъра на правосъдието и управлението му е поверено на обединението по икономически интереси ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ НА ЛЮКСЕМБУРГ.

Кога е цифровизиран?

Цифровизацията на Търговския и дружествен регистър започва през 2006 г. и е завършена през 2007 г. Понастоящем Търговският и дружествен регистър разполага с всички функции за търсене и е достъпен единствено по електронен път.

Какво е приложимото действащо законодателство?

 • Измененият Закон от 19 декември 2002 г. относно търговския и дружествен регистър и относно счетоводната отчетност и годишните финансови отчети.
 • Изменената Наредба на великия херцог от 23 януари 2003 г. за прилагане на Закона от 19 декември 2002 г. относно търговския и дружествен регистър и относно счетоводната отчетност и годишните счетоводни отчети;
 • Изменената Министерска наредба от 27 май 2016 г. за определяне на критериите за представяне и форма на документите, предназначени за публикуване в електронния указател на дружествата и сдруженията (Recueil électronique des sociétés et associations).

Каква информация е предоставена в търговския регистър?

Кой има право на достъп до регистъра?

Търговският и дружествен регистър е публичен.

Каква информация съдържа търговският регистър?

Какъв вид данни се съхраняват? (образувания, вписани в публичния регистър, информация относно несъстоятелност, финансови отчети и др.)

Образувания, които са задължени да се регистрират в Търговския и дружествен регистър, са:

 • търговци, които са физически лица;
 • търговски дружества;
 • обединения по икономически интереси и европейски обединения по икономически интереси;
 • клонове, създадени във Великото херцогство Люксембург от търговски и граждански дружества, обединения по икономически интереси и европейски обединения по икономически интереси, уредени от правото на друга държава;
 • граждански дружества;
 • сдружения и фондации с нестопанска цел;
 • асоциации за пенсионни спестявания;
 • земеделски сдружения;
 • публични учреждения на държавата и общините;
 • взаимозастрахователни сдружения;
 • специални командитни дружества;
 • взаимоспомагателни фондове и секюритизационни фондове;
 • взаимоспомагателни дружества.

Информацията, която се съхранява в Търговския и дружествен регистър, е определена със закон и зависи от правната форма на съответното образувание.

Общо казано, в регистъра се съдържа два вида информация:

 • правни данни (име, адрес на седалището, капитал, самоличност на законните представители, финансова година, информация за съдебно решение и др.);
 • финансови данни (годишни счетоводни отчети).

Какви документи се подават/съхраняват? (Досиета, съвкупност от документи, устави, протоколи от общи събрания и др.)

В Търговския и дружествен регистър се подават само предвидените в закона документи. Списъкът на документите, които трябва да бъдат подадени, зависи от правната форма на съответното образувание.

Всички документи, подадени за регистрирано образувание, се включват в специално електронно досие за образуванието и се съхраняват в Търговския и дружествен регистър.

В Търговския и дружествен регистър като такъв се съхраняват следните документи (неизчерпателен списък):

 • учредителните актове и актовете за изменение на устава;
 • координираният устав;
 • протоколи или извлечения от протоколи относно промени в седалището, представителите, партньорите, лицата, отговорни за одита на счетоводните отчети;
 • извлечения от съдебни решения, засягащи образувание, вписано в Търговския и дружествен регистър;
 • счетоводни документи;
 • актове или извлечения от актове, с които се постановява прекратяването на регистрираното образувание;
 • проекти за сливания и др.

Как мога да търся (и какви критерии за търсене са налични)?

Лично

Справка в Търговския и дружествен регистър може да се направи директно на уебсайта на Търговския и дружествен регистър, който е изцяло електронен. За хора, които не разполагат с необходимото компютърно оборудване обаче, в Люксембург има физически офис, където може да се извършват търсения на специален компютър.

На уебсайта на регистъра

Файловете могат да се търсят и преглеждат на уебсайта наТърговския и дружествен регистър (RCS) чрез менюто „Предлагани услуги“ и „Търсене на RCS файл“.

За да прегледа подадените документи, потребителят трябва да влезе в уебсайта, със или без да създава личен акаунт.

Какви критерии за търсене са налични?

Публичните търсения се извършват по регистрационен номер или по наименование на съответното образувание.

Как мога да получа документи?

Безплатно?

Документите, подадени в Търговския и дружествен регистър, са достъпни безплатно. При справка с файл достъпът до подадения документ се осъществява само чрез щракване върху съответната PDF икона.

Срещу заплащане?

Извлечения, удостоверения или заверени копия, издадени от администратора на Търговския и дружествен регистър, са достъпни срещу заплащане.

Как мога да получа извлечение от регистъра, заверено копие или препис от документи?

Извлечения и удостоверения могат да бъдат поръчани на уебсайта чрез менюто предлагани услуги

Заверено копие на подаден документ може да бъде поръчано, като се направи справка с електронния файл на съответното образувание и се постави отметка в полето „Заверено“, което се намира до PDF иконата за преглед на подадения документ.

Процедура по регистрация

Как да започна процедурата по регистрация (начин на подаване на заявления до регистъра, заверка на документи, вид на документите, които трябва да бъдат приложени)?

Лично

Търговският и дружествен регистър разполага с бюро за помощ, достъпно за всеки, който се нуждае от нещо от регистъра. Служител на администратора на Търговския и дружествен регистър ще извърши електронните процедури заедно с лицето. За тази услуга се изисква предварително записване на час.

Онлайн

За всички стъпки, предприети в Търговския регистър и дружествен регистър, се изисква влизане в уебсайта на Търговския и дружествен регистър.

За да влезе в системата с цел подаване/регистрация, потребителят трябва да разполага със сертификат LuxTrust или eIDas и да създаде потребителски профил. След като влезе в системата, потребителят трябва да избере менюто „Електронно подаване“, за да започне процеса.

Как се обработват заявленията за регистрация?

След като потребителят приключи своето заявление за подаване/регистрация, администраторът на Търговския и дружествен регистър извършва кратка правна проверка на заявлението в рамките на 3 дни от получаването му. Тя се състои в проверка на съгласуваността на различните предоставени данни, проверка дали цялата изисквана информация е предадена и дали съществува правно основание за подаване или регистриране на подадената информация/документ.

Ако заявлението е непълно, погрешно или не отговаря на изискванията на закона, то се връща на потребителя за проверка и коригиране.

Правни последици от регистрацията

Действие на вписването в регистъра спрямо трети страни в съответствие с член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132

Акт или информация се публикува чрез подаване в Търговския и дружествен регистър, последвано от публикуване в Официален вестник, т.е. в електронния указател на дружествата и сдруженията (Recueil électronique des sociétés et associations — RESA). След като бъде подадена в Търговския и дружествен регистър, информацията е достъпна на уебсайта на Търговския и дружествен регистър. Публикуването в електронния указател на дружествата и сдруженията се извършва в рамките на 15 дни от подаването и на практика обикновено в деня на подаване.

Актове или извлечения от актове могат да се предявяват срещу трети лица само от деня на публикуването им в електронния указател на дружествата и сдруженията, освен ако дружеството не докаже, че тези трети лица са знаели предварително за тях. Въпреки това третите лица могат да се позовават на актове или извлечения от актове, които все още не са публикувани. По отношение на сделки, сключени преди шестнадесетия ден след деня на публикуването, тези актове или извлеченията от актове не могат да се предявяват срещу трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да узнаят за тях.

Различия между подаден за регистрация текст и публикуван текст

В случай на несъответствие между подадения текст и текста, публикуван в електронния указател на дружествата и сдруженията, последният не е противопоставим на трети лица. Третите лица могат обаче да се позовават на него, освен ако дружеството не докаже, че те са били запознати с представения текст.

След реформа през 2016 г., когато администраторът на Търговския и дружествен регистър стана администратор на електронния указател на дружествата и сдруженията, вече не съществува риск от несъответствия между подадения и публикувания текст.

Кой е отговорен за точността на информацията в регистъра?

Исканията за достъп, коригиране или ограничаване на операциите по обработване, за които администраторът на Търговския и дружествен регистър е подизпълнител и за които министърът на правосъдието е администратор на данни, трябва да бъдат адресирани до търговските регистри на Люксембург (на следния адрес за електронна поща: helpdesk@lbr.lu или по пощата на G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, for the attention of the Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg), което ще ги препрати на длъжностното лице по защита на данните към Министерството на правосъдието.

Информацията, съдържаща се в Търговския и дружествен регистър, се съхранява за срок от 20 години, считано от заличаването на досието на регистрираното образувание, в съответствие с приложимите законови и подзаконови разпоредби.

Лицето, което е направило подаване, носи отговорност за точността на съдържащата се в него информация.

Принципи за защита на данните

Процедури, свързани с правата на субекта на данни по отношение на публикуването и съхранението на личните му данни

Исканията за достъп, коригиране или ограничаване на операциите по обработване, за които администраторът на Търговския и дружествен регистър е подизпълнител и за които министърът на правосъдието е администратор на данни, трябва да бъдат адресирани до търговските регистри на Люксембург (на следния адрес за електронна поща: helpdesk@lbr.lu или по пощата на G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, for the attention of the Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg), което ще ги препрати на длъжностното лице по защита на данните към Министерството на правосъдието.

Информацията, съдържаща се в Търговския и дружествен регистър, се съхранява за срок от 20 години, считано от заличаването на досието на регистрираното образувание, в съответствие с приложимите законови и подзаконови разпоредби.

За контакти

Административен адрес:

Пощенски адрес

Работно време

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 428-1
Факс: (+352) 26 42 85 55
Ел. поща: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Служба: от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч.

Телефонна служба за помощ: от понеделник до петък, от 8.00 ч. до 17.30 ч.

Полезни връзки

Уебсайт на търговските регистри на Люксембург

Портал наТърговския и дружествен регистър

Последна актуализация: 14/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.