Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Люксембург

Тази страница предоставя информация за възможностите да направите справка в Търговския и фирмен регистър на Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Люксембург?

Търговският и фирмен регистър (Registre de Commerce et des Sociétés) представлява официален списък на всички физически и юридически лица, извършващи търговска дейност, както и на други субекти, посочени в изменения Закон от 19 декември 2002 г.

Търговският и фирмен регистър се води под контрола на министъра на правосъдието. Воденето на Търговския и фирмен регистър е поверено от министъра на правосъдието на обединение по икономически интереси — Търговски регистри на Люксембург (Luxembourg Business Registers) (по-рано GIE RCSL), в което участват държавата, Търговската камара (Chambre de Commerce) и Занаятчийската камара (Chambre des Métiers).

Целта на Търговския и фирмен регистър е да:

 • осигури идентифицирането на лицата, за които законът изисква регистрация или вписване, посредством воденето на постоянен списък,
 • придава по-голяма сигурност на сделките,
 • предоставя информация на третите лица.

В Търговския и фирмен регистър се вписват два вида данни:

 • данни за идентификация и юридически данни, като например фирменото наименование, предмета на дейност на дружеството, дружествения капитал, състава на управителния съвет, имената на одиторите, правомощията за подписване и други данни от този вид,
 • годишните счетоводни отчети.

За контакт

Адрес на службите

Пощенски адрес

Работно време

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Тел.: (+352) 26 428-1

Факс: (+352) 26 42 85 55

Ел. поща: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч.


Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Извършването на справка в Търговския и фирмен регистър на място е безплатно.

Определена информация е достъпна безплатно на уебсайта на Търговски регистри на Люксембург:

 • номер в Търговския и фирмен регистър,
 • дата на регистрация,
 • наименование,
 • правна форма,
 • адрес на седалището,
 • списък на подадените документи от февруари 2006 г. досега.

Срещу заплащане може да получите:

 • извлечение, представляващо актуално обобщение на данните, които всяко лице, вписано в Търговския и фирмен регистър, трябва да подаде,
 • заверен електронен препис от документите, подадени в Търговския и фирмен регистър.

Таблицата на приложимите тарифи може да намерите онлайн под заглавие „General information - Prices“.

Как да направя справка в търговския регистър на Люксембург?

Търсенето е възможно чрез уебсайта на Търговски регистри на Люксембург на портала на Търговския и фирмен регистър по:

 • наименованието (или част от наименованието) или
 • регистрационния номер на вписаното лице.

Търсачката на уебсайта показва списък с наименованията, отговарящи на зададеното търсене.

Ако щракнете върху наименованието на някои от показаните резултати, ще получите безплатно следната информация:

 • номер в Търговския и фирмен регистър,
 • дата на регистрация,
 • наименование,
 • правна форма,
 • адрес на седалището.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

По силата на член 19-3 от изменения Закон от 19 декември 2002 г. относно търговския и фирмения регистър и счетоводната отчетност и годишните счетоводни отчети на дружествата, актовете или извлеченията от актове са противопоставими на трети лица, считано от датата на публикуването им в Електронния сборник за дружествата и сдруженията (Recueil électronique des sociétés et associations), освен ако дружеството не докаже, че третите лица са знаели предварително за публикуваните обстоятелства.Третите лица обаче могат да се позовават на всички актове или извлечения от актове, които все още не са били публикувани.

По отношение на сделки, сключени преди шестнадесетия ден след деня на публикуването, тези актове или извлеченията от актове не могат да се противопоставят на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да узнаят за тях.

В случай на несъответствие между вписания текст и текста, публикуван в Електронния сборник за дружествата и сдруженията, последният не може да се противопостави на трети лица. Третите лица могат обаче да се позовават на него, освен ако дружеството не докаже, че те са били запознати с вписания текст.

История на търговския регистър на Люксембург

Търговският и фирмен регистър съществува от 1909 г.

От 2003 г. насам той се води под контрола на министъра на правосъдието и воденето му е поверено на обединението по икономически интереси — Търговски регистри на Люксембург. Оттогава той е напълно цифровизиран.

Документите, подадени в Търговския и фирмен регистър след 1 януари 2006 г., систематично се цифровизират и са достъпни за електронна справка на уебсайта на Регистъра.

Документите, вписани от създаването на Търговския и фирмен регистър през 1909 г. досега, бяха цифровизирани, като публичен достъп до тях се предоставя, след като съответният документ бъде цифровизиран.

От този момент може да се прави електронна справка в целия Търговски и фирмен регистър.

Връзки по темата

Търговски регистри на Люксембург

Последна актуализация: 10/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.