Търговски регистри в държавите от ЕС

Малта

В този раздел се предоставя преглед на търговския регистър на Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

История на създаването на националния регистър

Кога е основан?

Търговският регистър на Малта (MBR) е държавна агенция, която получава автономност през 2018 г. с Подзаконов нормативен акт 595.27. Преди да бъде създаден регистърът, агенцията е била образувание в рамките на малтийския Орган за финансови услуги (MFSA). На Агенцията са възложени всички правомощия и задължения, присъщи на дружествения регистър съгласно Закона за дружествата (глава 386 от Законите на Малта) и всеки друг приложим закон.

Кога е цифровизиран?

Първоначално онлайн системата е разработена през 2004 г., като различните промени през годините са насочени към по-добро обслужване на потребностите на гражданите, доставчиците на корпоративни услуги и самите дружества. Понастоящем онлайн системата на MBR е подложена на процес на щателна актуализация с цел да се предостави по-модерна цифрова услуга, като се използва по-напреднала технология, която включва, наред с другите характеристики, механизъм, даващ възможност на лицата да полагат цифрови подписи и да учредяват дружество онлайн с помощта на по-ефективна технологична система. Очаква се системата да бъде напълно актуализирана и цифровизирана в края на 2021 г./началото на 2022 г.

Какво е действащото приложимо законодателство?

Законът, с който се създава агенцията, е Подзаконов нормативен акт 595.27. От друга страна, нормативната уредба, с която допълнително се диверсифицират правомощията и функциите на агенцията и се разпределят задълженията и ангажиментите на юридически лица и служители на дружествата, е обширна. Въпросната нормативна уредба включва следното:

глава 386 от Законите на МалтаЗакон за дружествата;

S.L. 386.01 от Законите на Малтаразпоредби на Закона за дружествата (Формуляри);

S.L. 386.02 от Законите на Малтаразпоредби на Закона за дружествата (Инвестиционни дружества с променлив дялов капитал);

S.L. 386.03 от Законите на Малтаразпоредби на Закона за дружествата (Такси);

S.L. 386.04 от Законите на Малтаразпоредби на Закона за дружествата (Инвестиционни дружества с дялов основен капитал);

S.L. 386.05 от Законите на МалтаПродължаване на действието на разпоредбите относно дружествата;

S.L. 386.06 от Законите на Малтаразпоредби на Закона за дружествата (Приложимост по отношение на офшорни дружества);

S.L. 386.07 от Законите на МалтаПриложимост на Закона за дружествата по отношение на офшорни дружества, учредени и регистрирани съгласно Наредбата за търговските партньорства и Заповедта относно Закона за малтийския Орган за финансови услуги;

S.L. 386.08 от Законите на Малтаразпоредби на Закона за дружествата (европейско обединение по икономически интереси);

S.L. 386.09 от Законите на Малтаразпоредби на Закона за дружествата (Инвестиционни дружества с променлив дялов капитал като пенсионни схеми или пенсионни фондове);

S.L. 386.10 от Законите на Малтаразпоредби на Закона за дружествата (Дружества, разделени на обособени поделения, извършващи застрахователна дейност);

S.L. 386.11 от Законите на Малтаразпоредби на Закона за дружествата (Проспект);

S.L. 386.12 от Законите на Малтаразпоредби относно трансграничните сливания на дружества с ограничена отговорност;

S.L. 386.13 от Законите на Малта, разпоредби на Закона за дружествата (Акционерни дружества, разделени на обособени поделения, извършващи застрахователна дейност);

S.L. 386.14 от Законите на Малтаразпоредби на Закона за дружествата (Акционерни дружества, разделени на обособени поделения, които са инвестиционни дружества с променлив акционерен капитал);

S.L. 386.15 от Законите на Малта, разпоредби на Закона за дружествата (Признати акционерни дружества, разделени на обособени поделения);

S.L. 386.16 от Законите на Малтаразпоредби относно дружества, разделени на обособени поделения с цел секюритизация;

S.L. 386.17 от Законите на Малта, разпоредби относно прехвърлянето на адреса на управление на европейско дружество (SE);

S.L. 386.18 от Законите на Малта, разпоредби на Закона за дружествата (Система за взаимно свързване на регистри);

S.L. 386.19 от Законите на Малта, разпоредби на Закона за дружествата (Регистър на действителните собственици);

S.L. 386.20 от Законите на Малта, разпоредби на Закона за дружествата (Освобождаване от одит);

S.L. 386.21 от Законите на Малта, разпоредби на Закона за дружествата (Фонд за преустройства на дружеството);

S.L. 386.22 от Законите на Малта, разпоредби на Закона за дружествата (Корабоплавателни и въздухоплавателни дружества, разделени на части);

S.L. 459.01 от Законите на Малтаразпоредби относно финансовите обезпечения.

Фондации и асоциации:

Глава 16 от Законите на Малта, Граждански кодекс;

S.L. 16.07 от Законите на Малта, разпоредби на Гражданския кодекс (приложение II) (Такси);

S.L. 16.08 от Законите на Малта, разпоредби на Гражданския кодекс (приложение II) (Уведомления и формуляри);

S.L. 16.10 от Законите на Малта, разпоредби на Гражданския кодекс (приложение II) (Съществуващи организации);

S.L. 16.17 от Законите на Малта, разпоредби на Гражданския кодекс (приложение II) (Регистър на действителните собственици — асоциации);

S.L. 16.18 от Законите на Малта, разпоредби на Гражданския кодекс (приложение II) (Регистър на действителните собственици — фондации);

S.L. 492.01 от Законите на Малта, разпоредби относно доброволческите организации (Годишни декларации и годишни финансови отчети).

Каква информация предлага Търговският регистър?

Кой има право на достъп до регистъра?

Онлайн системата дава възможност за достъп до регистъра на всяко физическо лице, което желае да получи информация относно дружества, фондации и асоциации.

Съдържащата се в регистъра информация включва сведения, които са безплатни и достъпни за общо ползване (публична информация). Това включва, inter alia, наименованията и регистрационните номера на дружествата, техния адрес на управление, датата на учредяване, дали става въпрос за дружество или не, дяловия капитал и самоличността на длъжностните лица в дружеството.

Достъпът до друга документация на дружествата се предоставя срещу минимална такса. Тази документация включва, inter alia, всички уведомления, подадени и регистрирани от длъжностното лице по регистрацията за всяко дружество, състояние на дружеството, годишни финансови отчети, както и годишни декларации. Срещу минимална такса обществеността има достъп и до данни за действителните собственици.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра?

Какви видове данни се съхраняват (кои субекти са вписани в публичния регистър, информация относно несъстоятелност, финансови отчети...)?

Съхраняват се следните данни:

 • данни за дружеството, включително регистрираното наименование на дружеството, дата на регистрация и адрес на управление;
 • състояние на дружеството, дали е действащо, или е прекратено;
 • уставен капитал на дружеството;
 • участващите лица, както и личните им карти и адрес по местопребиваване, в това число директори, акционери, законни представители, юридически представители, секретари и одитори;
 • броят на дяловете, притежавани от всеки член/акционер;
 • ако дружеството е в процес на закриване, се предоставят и данни за ликвидатора (ликвидаторите);
 • действителните собственици.

Какви документи се завеждат/съхраняват (досиета, книга с актове, устави, протоколи от общите събрания ...)?

Съхраняват се следните документи:

 • годишна декларация;
 • сметки;
 • устав (учредителен акт и устав);
 • информация относно действителните собственици;
 • резолюции;
 • протоколи от общото събрание;
 • документи за прекратяване, ликвидация и закриване;
 • други изисквани по закон уведомления.

Как мога да направя справка (и какви са наличните критерии за търсене)?

Лично

Информация относно дружествата се получава директно от службите на MBR, които се намират в Żejtun, Малта.

На уебсайта на регистъра

Информацията може да бъде намерена на портала на MBR.

Какви са наличните критерии за търсене?

Лицето, което извършва търсенето, следва да щракне върху горепосочената връзка на портала и да отиде на „Търсене на дружество“. Всеки може да търси дружество, като въведе неговото наименование или част от него, или неговия регистрационен номер.

Как мога да получа документи?

Документи могат да бъдат поискани през онлайн системата чрез плащане с карта или директно от служба на MBR.

Как мога да получа извлечение от регистъра, заверено копие или препис на документи?

Те могат да бъдат получени, като се изпрати искане по електронна поща на адрес orders.mbr@mbr.mt, в което се посочват изискваните документи.

Процедура по регистрация

Как мога да започна процедурата по регистрация (начин за подаване на заявления в регистъра, заверка на документи, вид документи, които трябва да бъдат приложени)?

Лично

Процесът на регистрация може да бъде започнат директно в службите на MBR, които се намират в Żejtun, Малта. Документите, които трябва да бъдат приложени, са учредителният акт и уставът на дружеството, заедно със съответните документи, документи за идентификация и доказателство за банкови депозити на дяловия капитал.

Онлайн

Този процес може да се извърши от лице, което е регистрирано в онлайн системата като упълномощен ползвател. По отношение на документите се прилага същото изискване, макар че цената за онлайн процедурата е по-ниска, отколкото когато плащането се извършва лично.

Дадено дружество може да бъде регистрирано, ако притежава електронен подпис съгласно EIDAS, който е изпратен на MBR.

Как се разглеждат подадените заявления?

Службите на MBR анализират цялата представена документация и извършват проверка, когато това се изисква по закон. По отношение на участващите лица се извършва внимателна проверка във връзка със санкции, отрицателно медийно отразяване, политически риск или лишаване от право. Подписите също се проверяват, като се извършват проверки за това дали титулярът на електронния подпис има право да подписва въпросния документ. Информацията се анализира и за да се провери дали отговаря на законовите изисквания.

Правни последици от регистрацията

Последици от вписванията за трети лица съгласно член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132

Това се урежда от член 401, параграф 2 от Закона за дружествата (глава 386 от Законите на Малта). Всеки документ, удостоверение или други данни подлежат на публикуване, както е предвидено в член 401, параграф 1, буква д). В резултат на публикуването на такава документация са налице последици за трети лица по отношение на съответното търговско дружество. Всяко действие, извършено преди шестнадесетия ден от публикуването на който и да е документ, удостоверение или други данни, няма да подлежи на изпълнение спрямо трети лица, които са в състояние да докажат, че не са имали възможност да получат информация за него.

Несъответствия между вписването в регистъра и неговото публикуване

В съответствие с най-новата директива на ЕС (Директива (ЕС) 2019/1151 за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132), в случай на каквото и да е несъответствие, което може да възникне между съдържанието на регистъра и публикуваното съдържание, за целите на коректността е с предимство версията в регистъра. Такива несъответствия обаче следва да се избягват във възможно най-голяма степен. Понастоящем постигането на това се подпомага от факта, че публикациите и документацията, която е достъпна за обществеността (както информацията, която е безплатна, така и тази, която се предоставя срещу заплащане) се въвежда и публикува в онлайн системата на MBR. Следователно е много по-трудно вписаната в регистъра информация да не бъде отразена в публикацията. Освен на портала, всички публикации се предоставят на адрес https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx.

Кой носи отговорност за точността на записите?

Отговорността за точността на записите е на самото дружество.

Процедури за защита на личните данни

Процедури, свързани с правата на субекта на данни по отношение на публикацията и съхраняването на личните им данни

Предоставените на субекта на данни права в съответствие с регламента на ЕС за защита на данните, са защитени по всяко време, когато MBR получава, обработва и съхранява такива данни. В MBR също има служител по защитата на данните. Всяка информация, свързана с тази тема, е достъпна и на уебсайта на MBR, където, inter alia, се разяснява в по-големи подробности какво представляват личните данни, приложимите закони в тази област, какви данни се събират от субектите, как се събират тези данни, използването на социални медии, точността на данните, периодите на съхранение и запазване, процесът, в рамките на който дадено лице иска съхранявани от MBR данни, свързани с него, и процедурата за подаване на официална жалба до службата на Комисаря по информация и защита на данните. Тази информация е достъпна на адрес https://mbr.mt/privacy-policy/.

Информация за връзка

Можете да се свържете с MBR на телефон (+356) 22582300 или като посетите следния уебсайт: https://mbr.mt/

Също така, можете да посетите службите на MBR на следния адрес: Търговски регистър на Малта,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Малта.

Електронно писмо, с което се изискват удостоверения и документи, може да бъде изпратено на адрес orders.mbr@mbr.mt и всяка помощ, свързана с електронните услуги, може да бъде поискана по електронната поща на адрес support.mbr@mbr.mt

Полезни връзки

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Последна актуализация: 02/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.