Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Малта

Този раздел предоставя преглед на търговския регистър на Малта

Съдържание, предоставено от
Малта
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Малта?

Търговският регистър на Малта съдържа обща информация за търговските дружества в Малта.

Регистърът е част от малтийския Орган за финансови услуги (МОФУ), който по закон отговаря за воденето на националния регистър на търговските дружества. Уебсайтът на МОФУ съдържа информация относно законодателството в областта на финансовите услуги, включително:

  • законите на парламента и свързаните с тях официални известия (с препратки към малтийското Министерство на правосъдието, културата и местното самоуправление);
  • подзаконовите актове;
  • разрешенията;
  • циркулярните писма
  • брошурите;
  • известията; и
  • друга информация, публикувана от МОФУ, както и други материали, свързани със законодателството в областта на финансовите услуги в Малта.

Достъпът до търговския регистър на Малта безплатен ли е?

Общата информация за търговския регистър на Малта е достъпна за обществеността безплатно, но съществуват и раздели на уебсайта, които са платени.

Уебсайтът на МОФУ е достъпен за обществеността безплатно.

Как да направя справка в търговския регистър на Малта?

Регистрираните потребители на онлайн системата на регистъра имат безплатен достъп до базата данни на регистъра. Няма абонаментна такса за регистрирането като потребител. Изтеглянето на документи за отделни търговски дружества е платено, но търсенето на информация в базата данни е безплатно. Следователно всеки може да търси търговско дружество, като използва наименованието му или част от него, или регистрационния му номер. Седалището на търговското дружество и имената на управителите, секретарите и акционерите/съдружниците са част от информацията, която е достъпна безплатно.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Законът за дружествата, глава 386 от Законите на Малта, е основният закон, уреждащ капиталовите търговски дружествата, регистрирани в Малта, и съдържа разпоредби, позволяващи на трети лица да се позовават на документи и други актове в регистъра, както е посочено по-долу:

Всички документи и известия, представени от дружествата за регистрация, се подписват/удостоверяват с подписа на директора или секретаря на дружеството. Документите или известията се получават добросъвестно от длъжностното лице по регистрацията. Служителят на дружеството, подписващ документите, отговаря за съдържанието на документа. Даването на невярно изявление в документ, предназначен за публичен орган, с цел набавяне на предимство или облага за себе си или за другиго е престъпление съгласно малтийското право.

История на търговския регистър на Малта

Дружественото право е въведено в Малта с Наредбата за търговските партньорства от 1962 г. Първоначално регистърът е бил част от Министерството на търговията. Регистърът става част от малтийския Орган за финансови услуги през 1997 г. след влизането в сила на новия Закон за дружествата през 1995 г. Всички регистрирани документи за съществуващите дружества бяха сканирани и за всяко от тях беше създадено електронно фирмено дело. Достъпът от разстояние до базата данни за търговските дружества и до документите, които се съдържат в нея, първоначално беше възможен чрез система за пряко телефонно избиране, която беше заменена с интернет през 2000 г.. В края на 2004 г. беше въведена нова уеб-базирана система, а през 2006 г. беше въведена система с електронни фирмени дела с използването на електронен подпис.

Връзки по темата

Търговски регистър на Малта

Малтийски орган за финансови услуги

Уебсайт на Министерството на правосъдието, културата и местното самоуправление

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.