Търговски регистри в държавите от ЕС

Нидерландия

Настоящият раздел съдържа обща информация за Търговския регистър на Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Каква информация съдържа Търговският регистър на Нидерландия?

Търговският регистър на Нидерландия се води и поддържа от Търговската камара (Kamer van Koophandel) на Нидерландия, оправомощена за това от правителството чрез Закона за търговския регистър.

В Регистъра се обобщава цялата (правно) релевантна информация за всички икономически значими предприятия и юридически лица в Нидерландия. Всички предприятия и юридически лица се вписват в Регистъра. Това включва:

 • дружества (частни и публични дружества с ограничена отговорност: BV и NV),
 • еднолични търговци,
 • сдружения,
 • фондации,
 • свободни професии (напр. адвокати, лекари, хора на изкуството),
 • сдружения на собственици,
 • църкви,
 • публични органи.

Количеството вписана информация варира в зависимост от правната форма на организацията. Най-важната вписана информация е:

 • (законово вписаното) наименование,
 • други търговски наименования,
 • правна форма и седалище,
 • адреси,
 • управители,
 • пълномощници,
 • заети лица,
 • координати на местата на установяване,
 • координати за връзка,
 • посочване на дейностите (съгласно класификацията NACE).

Съгласно нидерландското законодателство информацията в Регистъра е валидна (и е противопоставима на трети лица), освен ако не е посочено друго. Задължението за вписване (и за вписване на всички промени) подлежи на изпълнение от самите организации. Всички промени трябва да бъдат вписани в срок от една седмица от извършването им.

Вписването в Търговския регистър не е част от процедурата за учредяване на дружество в Нидерландия. От правна гледна точка дадено дружество може да съществува в Нидерландия и без да е било вписано. Ето защо, макар да е незаконно, невписването не е пречка дадено предприятие да съществува и да действа като такова.

Нидерландските дружества, независимо дали са с ограничена отговорност или не, трябва също така да подават своите годишни отчети в Търговския регистър. Повечето дружества трябва да подават само счетоводния баланс, докато големите предприятия трябва да подават и своя отчет за приходите и разходите.

Достъпът до Търговския регистър на Нидерландия безплатен ли е?

Основната информация в Търговския регистър на Нидерландия — като координатите за връзка, номера в Търговската камара и номера на предприятието — е достъпна безплатно чрез уебсайта на Търговската камара. За другите видове информация, като официални извлечения, финансови отчети и други документи, се заплащат такси. Обобщение на прилаганите тарифи можете да намерите на уебсайта на Търговската камара.

Можете също така да изтеглите безплатно приложението на Търговската камара за Търговския регистър. Това приложение служи за лесното получаване на информация от Търговския регистър.

До каква степен може да се разчита на документите в Търговския регистър на Нидерландия?

Всеки следва да може да разчита на информацията, съдържаща се в Търговския регистър. Търговският регистър съдържа автентични данни. Качеството на данните е гарантирано по такъв начин, че потребителят да може да разчита на тяхната истинност. Лицето, на което принадлежи дадено предприятие, отговаря за написаното за предприятието му в Търговския регистър. Вписаните предприятия трябва винаги да съобщават за всички промени в тази информация. Ако такива промени не бъдат съобщени, меродавна е информацията, съдържаща се в Търговския регистър. Това се нарича защита на трети лица. Третите лица, действащи добросъвестно, трябва да могат да разчитат на вписаната информация.

Как може да се търси в Търговския регистър на Нидерландия?

В Търговския регистър на Нидерландия можете да търсите по:

 • търговско име,
 • официален номер в Търговската камара,
 • адрес,
 • пощенски код.

История на Търговския регистър на Нидерландия

Информация датира от началото на настоящия Регистър (през 1920 г.). Налични са и данни за по-стари дружества.

Връзки по темата

Европейски бизнес регистър

Търговска камара

Търговски регистър

Последна актуализация: 18/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.