Търговски регистри в държавите от ЕС

Полша

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Полша.

Съдържание, предоставено от
Полша

Обща информация за извършването на стопанска дейност

Условията за започване и извършване на стопанска дейност от предприемачи в Полша се уреждат от Закона за стопанската дейност от 6 март 2018 г. Правилата за започване, извършване и прекратяване на стопанска дейност от чуждестранни лица се уреждат от отделни разпоредби, по-специално от Закона за правилата за участие на чуждестранни предприятия и други чуждестранни лица в търговски дейности в Полша.

Предприемачите, които извършват стопанска или професионална дейност от свое име в качеството на търговски дружества, фондации, сдружения и други субекти, подлежат на вписване в търговския регистър на Националния съдебен регистър (Krajowy Rejestr Sądowy);

Предприемачите, които извършват стопанска дейност като самостоятелни оператори (т.е. физически лица и съдружници в граждански партньорства), подлежат на вписване в Централния търговски регистър (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej) в съответствие с правилата, определени в Закона за Централния регистър и информационното хранилище за стопанска дейност и информация за предприятията от 6 март 2018 г.

Търговският регистър на Полша

Националният съдебен регистър е централна ИТ база данни, състояща се от три отделни регистъра:

  • търговския регистър;
  • регистъра на сдруженията, другите социални и професионални организации, фондациите и обществените здравни заведения;
  • и регистъра на неплатежоспособните длъжници (заменен от Националния регистър на длъжниците на 1 декември 2021 г.).

Националният съдебен регистър е създаден съгласно Закона за националния съдебен регистър от 20 август 1997 г. и функционира от 1 януари 2001 г.

Националният съдебен регистър има за цел да предоставя всеобщ, бърз и надежден достъп до информация относно правния статут на регистрираните субекти (Централно информационно бюро на Националния съдебен регистър), основните аспекти на тяхното финансово състояние и начина, по който тези субекти са представени.

Съгласно полската процедура за регистрация, молбите на заявителите се проверяват от съда по вписванията.

Съгласно член 23 от Закона за националния съдебен регистър съдът по вписванията извършва проверки по същество на молбите за вписване в регистъра и на придружаващите ги документи. Съдът също така проверява точността на идентификационните данни на субекта (име и фамилия, PESEL [граждански регистрационен номер], наименование или дружество на субекта, REGON [номер в националния официален търговски регистър] и номер в Националния съдебен регистър [KRS]). Съдът проверява и други данни в исковата молба, ако има основателни съмнения относно тяхната истинност.

От 1 юли 2021 г. процедурата по вписване в търговския регистър на Националния съдебен регистър се извършва изключително онлайн.

Заявленията и документите, представляващи основание за вписване, се подават от предприемачите чрез информационната система на Министерството на правосъдието и се предоставят безплатно в хранилището на регистрационните досиета след приключване на процедурата.

Заявленията (формулярите) и документите, подадени от предприемачите преди 1 юли 2021 г., са достъпни (само на хартиен носител) в седалището на съда по вписванията, компетентен за съответния предприемач.

Финансовите документи, отнасящи се до предприемачи, вписани в Националния съдебен регистър, се съхраняват и предоставят безплатно онлайн в специалното хранилище за финансови документи.

Националният съдебен регистър е част от Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS), посочена в член 22 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ L 169, 30 юни 2017 г., стр. 46—127) („системата за взаимно свързване на регистрите“). Съгласно член 4а от Закона за Националния съдебен регистър Централното информационно бюро на Националния съдебен регистър използва системата за взаимно свързване на регистрите, за да:

1) предоставя безплатно актуална информация за дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, командитните дружества, европейските дружества и клоновете на чуждестранни предприемачи, извършващи дейност в Полша, както и информация относно изключването на тези субекти от Националния съдебен регистър и списъка на документите, посочени в член 4, параграф 4а от Закона за Националния съдебен регистър;

2) предоставя копия от документи, подадени на хартиен носител, и документи, подадени в електронен формат по член 4, параграф 3а от Закона за Националния съдебен регистър;

3) предава на специализираните регистри информация относно откриването на производства по ликвидация, приключването на производствата по ликвидация, декларациите за обявяване в несъстоятелност, приключването на производството по несъстоятелност, както и относно заличаването на дружествата, посочени в точка 1;

предава на специализираните регистри информация за трансгранични сливания.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Полша?

Да, достъпът до Националния съдебен регистър е безплатен.

Как се правят справки в търговския регистър на Полша?

Информация в търговския регистър на Полша може да се търси, като се използват следните критерии за търсене:

  • номера на субекта в регистъра (номер в Националния съдебен регистър);
  • данъчния идентификационен номер (NIP);
  • идентификационния номер REGON;
  • наименованието на субекта.

Полезни връзки

Закон за националния съдебен регистър от 20 август 1997 г.

Портал на съдебните регистри

Последна актуализация: 15/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.