Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Полша

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Полша.

Съдържание, предоставено от
Полша
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Какво предлага търговският регистър на Полша?

Търговският регистър на Полша (национален съдебен регистър) се води и управлява от Министерството на правосъдието на Полша.

От регистъра се предоставя информация за дружества, фондации, асоциации и други лица.

По-специално регистърът съдържа различна по вид информация, свързана с тези лица:

 • номер от националния съдебен регистър (KRS номер),
 • REGON номер (номер в централния списък на икономическите дейности),
 • наименование,
 • правна форма и статут,
 • дата на регистрация в националния съдебен регистър,
 • адресни данни,
 • важни дати (дати на вписване и заличаване),
 • компетентни органи,
 • упълномощени представители.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Полша?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как се правят справки в търговския регистър на Полша?

Информация в търговския регистър на Полша може да се търси, като се използват следните критерии за търсене:

 • номер от националния съдебен регистър (KRS номер), или
 • наименование на регистрираното лице.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Според полското право въпросът със защитата на трети лица във връзка с предоставянето на информация и документи, предвидени в Директива 2009/101/ЕО, е уреден със Закона за националния съдебен регистър от 20 август 1997 г. (Държавен вестник от 2013 г., № 1203).

В съответствие с разпоредбите на Закона за националния съдебен регистър от 20 август 1997 г. (Държавен вестник от 2013 г., № 1203):

Член 12
1. Данните, които се съхраняват в регистъра, не могат да бъдат заличавани, освен ако в закона е предвидено друго.

2. Ако стане ясно, че в регистъра е въведен запис, който съдържа явни грешки или не е в съответствие със съдебното решение, съдът автоматично коригира вписването.

3. Ако в регистъра са вписани данни, които според закона са недопустими, съдът, в който се извършва регистрацията, след като изслуша съответните лица на заседание или след като ги прикани да представят писмено изявление, автоматично заличава данните.

Член 13
1. Вписванията в регистъра подлежат на публикуване във Вестника за икономическа и съдебна информация, освен ако в закона е предвидено друго.

Член 14
Лицето, задължено да представи заявление за вписване в регистъра, не може да се позовава на данни, които не са вписани или са заличени от регистъра, що се отнася до отношенията му с трети добросъвестни лица.

Член 15
1. Считано от датата на публикуване във Вестника за икономическа и съдебна информация, никой не може да се позовава на незнание по отношение на публикуваните вписвания. Що се отнася обаче до действия, извършени преди изтичането на шестнадесет дни от публикуването, вписаното в регистъра лице не може да се позовава на записа срещу трето лице, ако последното докаже, че не е имало как да знае за съдържанието на записа.

2. В случай на несъответствие между вписването в регистъра и неговото публикуване във Вестника за икономическа и съдебна информация, правно обвързващ е записът в регистъра. Въпреки това трето лице може да се позовава на публикуваното във Вестника за икономическа и съдебна информация, освен ако регистрираното лице докаже, че третото лице е била запознато със съдържанието на записа в регистъра.

3. Трето лице може да се позовава на документи и данни, за които още не е изпълнено задължението за публикуване, при условие че фактът, че не са публикувани, не ги лишава от правна сила.

Член 17
1. Данните в регистъра се приемат за верни.

2. Ако вписаните в регистъра данни не съответстват на заявлението на лицето или ако няма заявление, лицето не може да претендира в отношенията си с трето добросъвестно лице, че данните са неверни, ако не е подало незабавно заявление за изменение, допълнение или заличаване на записа.“

История на търговския регистър на Полша

Регистърът функционира от месец януари 2007 г.

Полезни връзки

Закон за националния съдебен регистър от 20 август 1997 г.

Последна актуализация: 18/10/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.