Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Румъния

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за търговския регистър на Румъния, поддържан от Министерството на правосъдието — Националната служба за търговския регистър

Съдържание, предоставено от
Румъния
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Румъния?

Националната служба за търговския регистър на Румъния е публичен орган със статут на юридическо лице, под ръководството на Министерството на правосъдието. Службата отговаря за поддържането, организацията и управлението на централния електронен търговски регистър.

Съществуват редица служби по вписванията под ръководството на Националната служба за търговския регистър — в Букурещ и във всички 41 окръга в Румъния. Те са отговорни за поддържането, организация и управлението на местните търговски регистри.

Съгласно Закон № 26/1990 търговският регистър съдържа информация, отнасяща се до субектите, вписани в регистъра, както следва:

 • дружества;
 • национални дружества;
 • национални предприятия;
 • държавни корпоративни предприятия;
 • кооперативни дружества;
 • кооперативни организации;
 • обединения по икономически интереси;
 • европейски обединения по икономически интереси;
 • европейски дружества;
 • европейски кооперативни дружества;
 • еднолични търговци;
 • еднолични дружества;
 • семейни фирми и
 • други физически или юридически лица, предвидени в закона.

Търговският регистър съдържа всички документи, актове, забележки и идентичността на съответните лица, вписването на които се изисква по закон, както и всички други актове и документи, изрично предвидени от закона.

Уебсайтът на търговския регистър (https://www.onrc.ro/index.php/en) съдържа следното:

1. документи;
2. информация и услуги, организирани в раздели и услуги;
3. информация във връзка с Националната служба за търговския регистър и бюрата по вписванията към съдилищата;
4. 4 публична информация в различни области — безплатен достъп;
5. използваните от институцията формуляри;
6. формалностите за процеса на вписване в търговския регистър на всички видове дружества и операции;
7. статистически данни за вписваните операции.

 • История на институцията
 • Мрежа на ORC [служби по вписванията]
 • Формуляри (за специалисти и др.) и процедури
 • Такси и хонорари за услугите на ONRC [Националната служба за търговския регистър]
 • Услуги
 • Законодателство
 • Статистически данни
 • Медии

Онлайн услугите, предоставяни от Националната служба за търговския регистър, се намират в портала за електронни услуги, който беше разработен благодарение на секторните оперативна програма „Увеличаване на икономическата конкурентоспособност“, „Инвестиции за вашето бъдеще!“ по проект „Онлайн услуги“ (електронно правителство), предоставени от Националната служба за търговския регистър на деловите среди, посредством специално предназначен за целта портал.

Онлайн услугите, предоставяни от Националната служба за търговския регистър чрез портала за електронни услуги, включват следното:

 • Информационен център (Infocert)
 • Recom онлайн;
 • Проверка на наличността на фирмено наименование и онлайн резервация на фирмено наименование;
 • Предварителни проверки (наличност и/или резервация на име/лого за юридически и физически лица, еднолични търговци/семейни фирми);
 • Вписване в търговския регистър и даване на разрешение на юридически лица;
 • Актуализиране на данните за връзка на дружествата, вписани в Търговския регистър;
 • Достъп до актуална информация относно миналите дейности на дружеството, статистически данни;
 • Издаване на документи (сертификати);
 • Статус на случая;
 • Уведомяване за заявленията, подадени до Търговския регистър;
 • Решения за отлагане на заявления, подадени до Търговския регистър;
 • Публикуване на информация за различните ситуации на юридически лица;
 • Статистически данни (операции в централния търговски регистър, дружества с чуждестранен капитал).
 • Търговският регистър офлайн.

Услугата „Recom онлайн“ дава достъп до следната информация за специалисти:

 • наименование и форма на организацията;
 • информация за идентификация (номер в търговския регистър, единен европейски идентификационен код, уникален регистрационен код, седалище, координати за връзка с дружеството (телефон, факс);
 • седалище (документ, доказващ седалището, датата, от която доказателството за регистрация е валидно, датата на изтичане на срока на действие на доказателството за регистрация, продължителност на удостоверението за регистрация);
 • записан и внесен капитал;
 • основна дейност на декларирания/оторизирания специалист;
 • вторична дейност на декларирания/оторизирания специалист;
 • данни относно самоличността на свързани физически и юридически лица;
 • данни относно самоличността на директорите;
 • данни относно логата:
 • данни по отношение на клонове/дъщерни предприятия/подразделения (седалище, телефонен номер);
 • данни по отношение на вторични представителства (седалище, телефонен номер);
 • данни относно седалищата и/или дейностите, разрешени съгласно член 15 от Закон № 359/2004;
 • данни относно правата на собственост;
 • данни относно споразуменията с кредиторите;
 • данни относно фактите, обхванати от член 21, буква д) до буква з) от Закон 26/1990;
 • данни за другите вписвания;
 • данни относно счетоводния баланс (оборот, среден брой служители, брутна печалба), когато такава информация е предоставена от Министерството на публичните финанси.

Достъпът до търговския регистър на Румъния безплатен ли?

Информацията, предоставена от търговския регистър, е достъпна онлайн чрез портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър. Достъпът до информацията е разрешен след регистрацията като потребител (чрез създаване на потребителско име и парола) и е безплатен.

Информацията в портала на Националната служба за търговския регистър е структурирана по вид предоставяни услуги. Част от информацията е достъпна безплатно, а друга част срещу заплащане, в съответствие с действащото законодателство.

Наличната информация включва следното:

 • Обща информация за лицата, заинтересовани да извършват определени регламентирани дейности, според случая (специалисти, физически лица, юридически лица, публични институции и органи и др.), може да се намери на адрес https://www.onrc.ro/index.php/en
 • Абонаментният компонент на услугата „Recom online“ е на разположение след сключване на договор с бенефициера. Достъпът е 24 часа в денонощието.
 • Електронни формуляри.
 • Разделът относно статуса на заявленията за вписвания в Търговския регистър е достъпен безплатно;
 • Разделът относно решенията за отлагане на заявленията за вписвания в Търговския регистър е достъпен безплатно;
 • Определена публична информация (счетоводни баланси, доброволна ликвидация, ликвидация и др.) е достъпна безплатно;

Всички раздели на уебсайта https://www.onrc.ro/index.php/en са достъпни безплатно и са на разположение 24 часа в денонощието.

Как да направя справка в Търговския регистър на Румъния

В безплатната информация, достъпна чрез услугата, може да се търси по следните критерии:

 • име на специалиста;
 • номер от търговския регистър;
 • единен регистрационен номер;
 • окръга, в който се намира седалището;

Общата информация за заинтересованите лица, достъпна безплатно на онлайн платформатна Recom, включва:

 • наименование на специалиста, вписан в Търговския регистър;
 • номер от Търговския регистър;
 • единен европейски идентификатор (EUID);
 • единен регистрационен номер;
 • адрес на седалищетоб/специалиста;
 • статус на дружеството (например функция, прекратяване, ликвидация, несъстоятелност, отписване);

История на търговския регистър на Румъния

Търговският регистър беше създаден през 1990 г., съгласно Закон № 26/1990 за търговския регистър.

Специално предназначен за целта портал, предоставящ нови онлайн услуги за деловите среди и други заинтересовани лица, беше създаден през втората половина на 2011 г.

Цели на Националната служба за търговския регистър::

 • информира деловите среди, публичните институции, медиите и други заинтересовани лица за операциите в търговския регистър;
 • намалява времето, необходимо за получаване на достъп до информация;
 • намалява претоварването на службите по вписванията;
 • намалява времето, необходимо за внасяне на документите за регистрация в търговския регистър;
 • опростява процедурите за регистрация на специалисти, предоставянето на финансова информация и искания за информация и документи;
 • предоставя на подалите онлайн заявление информация в реално време за данните в търговския регистър.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Търговският регистър на Румъния е създаден и функционира в съответствие със Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно, заедно с измененията. Разрешение за учредяване на субектите, подлежащи на задължение за вписване в търговския регистър, неговото функциониране и вписванията в него, вписването на всяко изменение на учредителните документи или други аспекти, изрично предвидени в закона, се издава в съответствие със Закон № 26/1990, Извънредно правителствено постановление № 116/2009, Закон № 359/2004, и правилата за прилагане при воденето на търговски регистри, отчитане на операциите и предоставяне на информация, одобрени със Заповед № 2594/C/2008 на министъра на правосъдието. Специфичните аспекти на всеки вид дейност, която подлежи на вписване в търговския регистър, са предмет на специални законодателни актове. Най-важни са Зако № 31/1990 за дружествата, Закон № 1/2005 за организацията и функционирането на кооперациите, Закона 566/2004 за селскостопанските кооперации, Извънредно правителствено постановление № 44/2008 относно извършването на стопанска дейност от еднолични търговци, еднолични дружества и семейни предприятия и Закон № 161/2003 относно някои мерки за гарантиране на прозрачност при заемането на публични длъжности, упражняването на публични функции или извършването на стопанска дейност, както и за предотвратяване и наказване на корупцията.

В националните разпоредби по-долу се посочва, че трети страни могат да се позовават на информацията и документите в Търговския регистър в съответствие с член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право.

 1. Член 1, параграф 1 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията, предвижда, че „преди започване на стопанска дейност, следните физически или юридически лица трябва да поискат да бъдат регистрирани или вписани в Търговския регистър: еднолични търговци, еднолични дружества и семейни фирми, дружества, национални дружества и националните предприятия, държавни корпоративни предприятия, обединения по икономически интереси, кооперативните дружества, кооперативни организации, европейските дружества, европейските кооперативни дружества, европейските обединения по икономически интереси със седалище в Румъния, и всички останали физически или юридически лица, предвидени в закона.“
  Освен това член 1, параграф 2 от посочения по-горе закон гласи, че: „в хода на дейността си или в нейния край, физическите и юридическите лица, посочени в параграф 1), трябва да поискат упоменаванията, във връзка с документи и актове, които подлежат на задължителна регистрация, да се се вписват в същия регистър“.
 1. Предоставянето на информация, вписана в Търговския регистър, и издаването на копия на съответните документи се извършва в съответствие с член 4 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър публикуван повторно за Търговския регистър, публикуван повторно с измененията:

1) Търговският регистър е публично достъпен.

2) Службата за търговския регистър предоставя, за сметка на лицето, регистриращо искането, информация, извлечения от регистъра и удостоверенията относно вписаните в търговския регистър данни и удостоверения, потвърждаващи дали даден документ или акт е бил регистриран, копия и заверени копия на записите в регистъра и представените документи, за които ще бъде начислена такса.

3) Документите, посочени в праграф 2) могат да бъдат поискани и изпратени по пощата.

4) Документите, посочени в параграф (2), в електронен формат с разширен електронен подпис, включен, свързан или свързан, може да бъде поискан и издаден по електронен път чрез портала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър. Те могат да бъдат поискани и чрез електронното звено за обслужване на едно гише, в съответствие с Извънредно правителствено постановление № 49/2009 относно свободата на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги в Румъния, изменено със Закон № 68/2010.

5) Таксите за предоставяне на копия и/или информация, независимо от начина на доставка, не могат да надвишават административните разходи, направени за тяхното предоставяне.“

Член 41

1) Електронните копия на актовете и информацията, посочени в член 4, се предоставят и на обществеността чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри за сметка на заявителя.

2) Таксите, събирани за предоставянето на копия и/или информация от Търговския регистър чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри, не трябва да надвишават свързаните с това административни разходи.

Изпълняемостта на документи и актове на лица, подлежащи на вписване в търговския регистър, е предвидена в член 5 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията:
1) Регистрацията и упоменаванията подлежат на принудително изпълнение спрямо трети страни, считано от датата, на която те са вписани в Търговския регистър или публикувани в част IV на Държавния вестник на Румъния, или в друга публикация, предвидена от закона.
2) Лица, задължени да поискат вписване в регистъра, не могат да искат изпълняемост спрямо трети страни на нерегистрирани документи или актове, освен ако могат да докажат, че третите страни са знаели за съществуването на тези документи и актове."
3) Националната служба за търговския регистър публикува на своя уебсайт и портал за онлайн услуги и предоставя за публикация на европейския портал за електронно правосъдие актуализирана информация за националното законодателство по отношение на оповестяването и принудителното изпълнение спрямо трети страни на документи, актове и упоменавания на лица, които трябва да се регистрират в Търговския регистър.“

Освен това дружествата са обект на специални разпоредби в това отношение, а именно членове 50—53 от Закон № 31/1990 относно дружествата, публикуван повторно с измененията:

Член 50,
параграф 1: Документи или актове, които не са били оповестени, както е предвидено от закона, не могат да бъдат противопоставени на трети лица, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с тях.

2) Всички операции, извършени от дружество преди 16-ия ден от публикуването в част IV на Държавен вестник на Румъния на доклада на съдията, (в момента решение по заявленията може да се взема от ръководителя на службата по вписванията/лице, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, в съответствие с Извънредно правителствено постановление № 116/2009, както е изменено), не могат да бъдат противопоставени на трети лица, ако те могат да докажат, че им е било невъзможно да узнаят за такива операции.

Член 51
При все това, третите страни могат да се позовават на документи или актове, които не са публикувани, освен ако факта, че не са били публикувани, отнема правната им сила.
Член 52,
параграф 1 В случай на несъответствие между текста, представен на службата по вписванията и текста, публикуван в част IV на румънския Държавен вестник, или във вестниците, дружеството не може да се позове на публикувания текст спрямо трети страни. Третите страни могат да се позоват на публикувания текст спрямо дружеството, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с текста, представен в службата по вписванията.

Член 12, параграф 1 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията, гласи, както следва:

1) Търговският регистър се състои от регистър за вписване на юридически лица, които са дружества, национални дружества или национални предприятия, държавни корпоративни предприятия, обединения по икономически интереси, кооперативни организации, европейски дружества, европейски обединения по икономически интереси или други юридически лица, изрично предвидени от закона, с основен или вторично представителство в Румъния, регистър за вписване на юридическите лица, които са кооперативни дружества и европейски кооперативни дружества с основно седалище или вторично представителство в Румъния, и регистър за регистриране на еднолични търговци, еднолични предприятия и семейни предприятия с професионални или вторични представителства в Румъния. Тези регистри се съхраняват в компютризирана система.

 1. Член 6, параграф 1 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с измененията, във връзка с член 1 от Извънредно правителствено постановление № 116/2009 за въвеждане на някои мерки, свързани с вписването в Търговския регистър, одобрена с изменения със Закон № 84/2010, гласи, че „вписванията се вписват в Търговския регистър въз основа на решението на директора на Службата за търговския регистър/лице, назначено от генералния директор на Службата за търговския регистър или, когато е приложимо, окончателно съдебно решение , освен ако в закона не е предвидено друго.“
  Член 26, параграф 1 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с измененията, гласи, че „датата на вписване в Търговския регистър е датата, на която записът е бил действително добавен в регистъра“.
  Член 26, параграф 1 от споменатия по-горе правен акт, както и изменен, предвижда, че „записите в Търговския регистър се вписват в рамките на 24 часа от датата на решението, взето от ръководителя на службата по вписванията/лицето, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, и в случай на специалист — в срок от 24 часа от датата на решението, разрешаващо вписването“.

В съответствие с член 51, параграф 2 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с измененията, „записите в Търговския регистър се въвеждат по електронен път, както в службите по вписванията към съдилищата, така и в централния електронен регистър“.
Повече информация можете да получите тук.

Връзки по темата

Официален уебсайт на румънската Национална служба за търговския регистър.

Портал за електронни услуги на румънската Национална служба за търговския регистър.

Документи по темата

Закон № 26/1990  PDF (669 Kb) ro

Извънредно правителствено постановление № 116/2009  PDF (255 Kb) ro

Правила за прилагане от 10 октомври 2008 г. относно воденето на търговските регистри  PDF (1034 Kb) ro

Закон № 359/2004  PDF (527 Kb) ro

Последна актуализация: 18/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.