Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Румъния

В настоящия раздел е предоставена обща информация за Търговския регистър на Румъния, поддържан от Министерството на правосъдието — Националната служба за търговския регистър.

Съдържание, предоставено от
Румъния
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

История на създаването на националния регистър

Кога е основан?

Търговският регистър е създаден през 1990 г. по силата на Закон № 26/1990 за Търговския регистър.

Съгласно Извънредно постановление на правителството № 129 от 10 октомври 2002 г. за изменение на Закон № 26/1990 за Търговския регистър и Извънредно постановление на правителството № 76/2001 относно опростяването на определени административни формалности при регистрацията и разрешаването на операции, извършвани от търговци, Националната служба за търговския регистър в Румъния е публичен орган със статут на юридическо лице под ръководството на Министерството на правосъдието. Службата отговаря за поддържането, организацията и управлението на Централния електронен търговски регистър.

Съществуват редица служби по вписванията под ръководството на Националната служба за търговския регистър — в Букурещ и във всички 41 окръга в Румъния. Те са отговорни за поддържането, организацията и управлението на местните търговски регистри.

Кога е цифровизиран?

Специално предназначен за целта портал, предоставящ нови онлайн услуги за деловите среди и други заинтересовани лица, беше създаден през втората половина на 2011 г.

Цели на Националната служба за търговския регистър:

 • информира деловите среди, публичните институции, медиите и други заинтересовани лица за операциите в Търговския регистър;
 • намалява времето, необходимо за получаване на достъп до информация;
 • намалява претоварването на службите по вписванията;
 • намалява времето, необходимо за внасяне на документите за регистрация в Търговския регистър;
 • опростява процедурите за регистрация на специалисти, предоставянето на финансова информация и искания за информация и документи;
 • предоставя на подалите онлайн заявление информация в реално време за данните в Търговския регистър.

Какво е действащото приложимо законодателство?

Закон № 26/1990

Извънредно постановление на правителството № 116 от 2009 г.

Закон № 31/1990

Извънредно постановление на правителството № 44/2008

Правила за прилагане от 10 октомври 2008 г. относно воденето на търговските регистри

Закон № 359/2004

Закон № 129/2019

Правила относно организацията и функционирането на Националната служба за търговския регистър и службите по вписванията към трибуналите

Решение за одобрение на таксите и хонорарите за определени операции, извършвани от Националната служба за търговския регистър и службите по вписванията към трибуналите

Каква информация предлага Търговският регистър?

Кой има право на достъп до регистъра?

Достъпът до информацията, публикувана на уебсайта на Националната служба за търговския регистър (ONRC), е безплатен за всяко заинтересовано лице и е гарантиран 24 часа в денонощието. На уебсайта http://www.onrc.ro/ се предоставя достъп до информация за:

 • формулярите и документите, необходими за вписване в Търговския регистър и в Централния регистър на действителните собственици;
 • необходимите формуляри и начините за издаване на удостоверения, начина за получаване на информация, копия/заверени копия, дубликати;
 • обща информация за лицата, заинтересовани да извършват определени регламентирани дейности, според случая (специалисти, физически лица, юридически лица, публични институции и органи и др.);
 • приложимото законодателство по отношение на Търговския регистър/Централния регистър на действителните собственици;
 • информация от обществен интерес;
 • съобщения/съобщения за медиите, мероприятия;
 • информация за обработването на лични данни;
 • данни за връзка на ONRC/ORCT [службите по вписванията към трибуналите] (адрес на седалището, електронна поща, номер на телефон/факс).

Уебсайтът на Търговския регистър съдържа следното:

 1. документи;
 2. информация и услуги, организирани в раздели и служби;
 3. информация във връзка с Националната служба за търговския регистър и службите по вписванията към трибуналите;
 4. публична информация в различни области — безплатен достъп;
 5. формуляри, използвани от институцията;
 6. формалностите за процеса на вписване в Търговския регистър на всички видове специалисти и операции;
 7. формалностите за процеса на вписване в Регистъра на действителните собственици, поддържан от Националната служба за търговския регистър за юридически лица, които са задължени да подават заявление за вписване в Търговския регистър, с изключение на държавни корпоративни предприятия, както и национални предприятия и национални дружества;
 8. статистически данни за вписаните операции.
  • История на институцията
  • Мрежа на ORC [служби по вписванията]
  • Формуляри (за специалисти и др.) и формалности
  • Такси и хонорари за услугите на ONRC [Националната служба за търговския регистър]
  • Услуги
  • Законодателство
  • Статистически данни
  • Медии

►Достъпът до информацията на портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър е безплатен, 24 часа в денонощието и се предоставя след регистрация като ползвател (като се създават потребителско име и парола), която е безплатна.

Информацията на портала на Националната служба за търговския регистър е организирана по услуги, които се предоставят безплатно или срещу заплащане, в съответствие с действащото законодателство.

Търговският регистър съдържа всички документи, актове, упоменавания и данни за самоличността на съответните специалисти, чието вписване се изисква по закон, както и всички други актове или документи, изрично предвидени в закона.

Онлайн услугите, предоставяни от Националната служба за търговския регистър, са достъпни на нейния портал за електронни услуги, който беше разработен в рамките на секторните оперативни програми „Увеличаване на икономическата конкурентоспособност“ и „Инвестиции за вашето бъдеще!“ по проект „Онлайн услуги (електронно управление), предоставени от Националната служба за търговския регистър на деловите среди посредством специално предназначен за целта портал“.

Онлайн услугите, предоставяни от Националната служба за търговския регистър чрез портала за електронни услуги, включват следното:

 • информационен център (Infocert);
 • Recom онлайн;
 • проверка на наличността на фирмено наименование и онлайн резервация на фирмено наименование;
 • предварителни проверки (наличност и/или резервация на наименование/лого за юридически/физически лица, еднолични дружества/семейни предприятия);
 • вписване в Търговския регистър и даване на разрешение на юридически лица;
 • актуализиране на данните за връзка на дружествата, вписани в Търговския регистър;
 • достъп до актуална информация относно миналите дейности на дружеството, статистически данни;
 • издаване на документи (удостоверения);
 • статус на случая;
 • уведомяване за заявленията, подадени в Търговския регистър;
 • решения за отлагане на разглеждането на заявления, подадени в Търговския регистър;
 • публикуване на информация за различните ситуации на юридическите лица в електронния бюлетин на Търговския регистър [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului — BERC];
 • статистически данни (операции в Централния търговски регистър, дружества с чуждестранен капитал);
 • Търговският регистър офлайн;
 • регистрация на декларацията на действителния собственик на юридическото лице;
 • предоставяне на информация от Централния регистър на действителните собственици.

Услугата „Recom онлайн“, която представлява абонаментен компонент, е на разположение след сключване на договор с действителния собственик, достъпна е 24 часа в денонощието и предоставя достъп срещу заплащане до следната информация за специалисти:

 • наименование и форма на организацията;
 • информация за идентификация (пореден номер в Търговския регистър, единен европейски идентификационен код, уникален регистрационен код, седалище/служебен адрес, данни за връзка с дружеството (телефон, факс);
 • седалище/предприятие (документ, доказващ седалището, датата, от която доказателството за регистрация на седалището е валидно, датата на изтичане на срока на действие на доказателството за регистрация на седалището, продължителност на удостоверението за регистрация на седалището);
 • записан и внесен капитал;
 • основна дейност на декларирания/оторизирания специалист;
 • вторична дейност на декларирания/оторизирания специалист;
 • данни относно самоличността на свързани физически и юридически лица;
 • данни относно самоличността на директорите;
 • данни относно логата;
 • данни по отношение на клонове/дъщерни предприятия/подразделения (седалище, телефонен номер);
 • данни по отношение на вторични представителства/места на извършване на дейност (седалище, телефонен номер);
 • данни относно седалищата и/или дейностите, разрешени съгласно член 15 от Закон № 359/2004;
 • данни относно собствеността;
 • данни относно споразуменията с кредиторите;
 • данни относно фактите, обхванати от член 21, букви д)—з) от Закон № 26/1990;
 • данни за другите упоменавания;
 • данни относно счетоводния баланс (оборот, среден брой служители, брутна печалба), когато такава информация е предоставена от Министерството на публичните финанси.

Услугите, които се предлагат безплатно, включват:

 • „Recom онлайн“ — безплатният компонент на услугата;
 • електронни формуляри;
 • онлайн заявлението, което ще бъде включено в Търговския регистър на специалистите;
 • онлайн регистрацията на декларацията относно действителните собственици на юридически лица;
 • онлайн достъп до информация в Централния регистър на действителните собственици (за органи/институции с надзорни/контролни правомощия и отчитащи се предприятия при прилагане на мерките „Познавай клиента си“);
 • проверка на наличността на фирмено наименование и онлайн резервация на фирмено наименование;
 • информация за статуса на заявленията за вписване в Търговския регистър;
 • справка за раздела относно решенията за отлагане на разглеждането на заявления за вписване в Търговския регистър;
 • достъп до определена публична информация (финансови отчети, доброволно прекратяване, законоустановено прекратяване и др.) чрез електронния бюлетин на Търговския регистър (BERC).

Основните услуги, предоставяни от електронния бюлетин на Търговския регистър, са:

 • справка в публикуваните статии на специалистите
 • справка в бюлетините, в които са публикувани статии на специалистите
 • издаване на документ, удостоверяващ публикуването на статия (доказателство за публикуване)
 • получаване на уведомление за публикувани статии
 • предоставяне на отчети за интереси

ВАЖНО: Всички раздели на уебсайта и на портала са достъпни безплатно и 24 часа в денонощието.

► Достъп до информацията, вписана в Търговския регистър

Предоставянето на информация, вписана в Търговския регистър, и издаването на копия на свързаните документи се извършва в съответствие с член 4 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения:

 1. Търговският регистър е публично достъпен.
 2. Службата за търговския регистър трябва да предоставя, за сметка на заявителя, информация, извлечения от регистъра и удостоверения относно вписванията в Търговския регистър и удостоверения, потвърждаващи дали даден документ или акт е бил вписан, копия и заверени копия на вписванията в регистъра и записите от представените документи, което се извършва срещу заплащане.
 3. Документите, посочени в параграф 2, могат също да бъдат поискани и изпратени по пощата.
 4. Документите, изброени в параграф 2, в електронен формат с включен, приложен или свързан разширен електронен подпис, може да бъдат поискани и издадени по електронен път чрез портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър. Те могат да бъдат поискани и чрез единното електронно звено за контакт, в съответствие с Извънредно постановление на правителството № 49/2009 относно свободата на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги в Румъния, одобрено с измененията и допълненията със Закон № 68/2010.
 5. Начислените такси за издаване на копия и/или информация, независимо от начина на издаване, не могат да надвишават административните разходи, направени за тяхното издаване.

Член 41

 1. Електронните копия на документите и информацията, посочени в член 4, се предоставят и на обществеността чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри за сметка на заявителя.
 2. Таксите, начислени за издаването на копия и/или информация от Търговския регистър чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри, не трябва да надвишават свързаните с това административни разходи.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра?

Какви видове данни се съхраняват (субекти, вписани в публичния регистър, информация относно несъстоятелност, финансови отчети...)?

Съгласно Закон № 26/1990 Търговският регистър съдържа информация, отнасяща се до регистрираните специалисти, както следва:

 • дружества;
 • национални дружества;
 • национални предприятия;
 • държавни корпоративни предприятия;
 • кооперативни дружества;
 • кооперативни организации;
 • обединения по икономически интереси;
 • европейски обединения по икономически интереси;
 • европейски дружества;
 • европейски кооперативни дружества;
 • еднолични търговци;
 • еднолични предприятия;
 • семейни предприятия и
 • други физически или юридически лица, предвидени в закона.

Търговският регистър съдържа всички документи, актове, упоменавания и данни за самоличността на съответните специалисти, чието вписване се изисква по закон, както и всички други актове или документи, изрично предвидени в закона.

Вписаните в Търговския регистър юридически лица или, когато е приложимо, заинтересовани лица, трябва да подадат в ORCT следните документи като вписвания в Търговския регистър:

 1. проспекта за емитиране на собствен капитал с оглед учредяване на акционерното дружество чрез публично закупуване на акции и неговото публикуване, разрешено от ръководителя на/лице, назначено от ORCT, както и всяко изменение към него;
 2. проспекта за емитиране на собствен капитал с оглед увеличаване на акционерния капитал на акционерните дружества чрез публично закупуване на акции и неговото публикуване, разрешено от ръководителя на/лице, назначено от ORCT, както и всяко изменение към него;
 3. решението на управителния орган, когато вписването на такава информация в Търговския регистър и нейното публикуване са задължителни по закон;
 4. доказателство за удължаване на срока за законосъобразно държане на помещенията на седалището и/или вторичното представителство;
 5. окончателни отчети за ликвидацията и разпределението на активите и, когато е приложимо, compte rendu относно управлението, изготвен от управителите и членовете на съвета, ако едно или повече от тези лица е/са назначено(и) за ликвидатори;
 6. документите, свързани с търговските операции;
 7. регистрите и документите на отписаното от регистрите юридическо лице, когато няма повече асоциирани членове/акционери/членове или когато те отказват да ги съхраняват;
 8. решението на общото събрание на асоциираните членове/акционерите за придобиване от дружеството на активи от учредител или акционер, когато това вписване е задължително съгласно дружественото право;
 9. жалбата срещу решението на ръководителя на/лицето, назначено от ORCT;
 10. възражението, подадено срещу общото събрание на асоциираните членове/акционерите, и възражението, подадено срещу други актове, изрично предвидени в закона;
 11. проекта на сливане или разделяне;
 12. спесимен;
 13. заявление за отписване от регистъра, подадено от лицето, което счита, че е пострадало, като вписванията се добавят в Търговския регистър;
 14. всички други документи, предвидени в закона, които трябва задължително да бъдат вписани в Търговския регистър.

Лицата, заинтересовани от подаването на вписвания в Търговския регистър за документи, чието публикуване не е задължително по закон, следва да попълнят за целта типовото заявление, като приложат към него съответните документи и доказателството за платена дължима такса.

В Търговския регистър трябва да се впише следното:

 1. докладът на синдика или, когато е приложимо, на ликвидатора, в който се посочват причините и обстоятелствата, довели до несъстоятелността на длъжника;
 2. уведомлението от синдика за образуване на производството по несъстоятелност;
 3. копие от предложения план за оздравяване;
 4. уведомлението от ликвидатора за образуване на производство по несъстоятелност по общия ред и на опростено производство по несъстоятелност;
 5. окончателното съдебно решение, с което законоустановеният управител е подведен под отговорност за заплащане на обезщетение;
 6. производството пред съда и уведомлението за предложеното споразумение с кредиторите;
 7. споразумението с одобрените и потвърдените кредитори;
 8. съдебни решения, постановени в рамките на производството по несъстоятелност, които се съобщават на ORCT съгласно закона;
 9. други документи, издадени от съдилищата или от синдика/ликвидатора съгласно закона.

Следните вписвания се регистрират в Търговския регистър въз основа на горепосочените документи по отношение на специалистите, вписани в Търговския регистър, които са обект на споразумение с кредиторите или на производство по несъстоятелност:

 1. образуването на производството по несъстоятелност;
 2. неплатежоспособност;
 3. фактът, че длъжникът е лишен от правото си да управлява предприятието;
 4. фактът, че законоустановеният управител е подведен под отговорност за заплащане на обезщетение;
 5. определянето на синдика или ликвидатора, когато е приложимо;
 6. определянето на специалния управител;
 7. смяната на синдика/ликвидатора, когато е приложимо;
 8. приключването на производството по несъстоятелност;
 9. отписването на длъжника от регистъра;
 10. изменението на учредителните актове на длъжника като юридическо лице по искане на синдика съгласно окончателното съдебно решение, с което се приема планът за оздравяване;
 11. подаването на споразумението с предложените кредитори;
 12. одобрението на споразумението с кредиторите;
 13. други изисквани по закон упоменавания във връзка с вписаните в Търговския регистър длъжници, по отношение на които се прилага производството по несъстоятелност.

Централен регистър на действителните собственици

Считано от датата на влизане в сила на Закон № 129/2019 относно предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на изменението и допълнението на определени законодателни актове с последващите изменения и допълнения, Националната служба за търговския регистър е задължена да води Централния регистър на действителните собственици, в който са изброени действителните собственици на юридически лица, които трябва да подадат заявления за вписване в Търговския регистър, с изключение на държавните корпоративни предприятия, както и националните предприятия и националните дружества.

Достъп до Централния регистър на действителните собственици се предоставя, в съответствие с правилата за защита на личните данни, на:

 1. органи с надзорни и контролни правомощия, съдебни органи, в съответствие със Закон № 135/2010 за Наказателно-процесуалния кодекс, заедно с последващите изменения и допълнения, и на Службата, своевременно, без каквито и да е ограничения и без да се предупреждава въпросното лице;
 2. отчитащи се предприятия при прилагане на мерките „Познавай клиента си“;
 3. всяко физическо или юридическо лице (срещу заплащане).

Кои документи се завеждат/съхраняват (досиета, книга с актове, устави, протоколи от общите събрания ...)?

Регистрацията на юридически лица, еднолични търговци, еднолични дружества и семейни предприятия, които извършват стопански дейности и имат седалище/предприятие в рамките на юрисдикцията на трибунала, предполага, че в Търговския регистър се пазят записи на документите за регистрация на лицата, които я извършват, и на официалния архив на учредяването или свързаните с него документи за изменение, както и на други, изрично предвидени в закона документи.

Архивирането на документи, обосноваващи вписванията в Търговския регистър, се състои от водене и съхраняване на всички такива документи на хартиен и/или електронен носител, както и на документите, удостоверяващи вписванията, направени от регистрирани лица, годишните финансови отчети, отчета и, когато приложимо, консолидирания отчет на управителния съвет и съвета на директорите, съответно одиторския доклад или доклада на финансовия одитор, когато е приложимо, консолидираните годишни финансови отчети и регистрите на юридическите лица, които се подават в Търговския регистър.

Досието на всеки вписан в Търговския регистър специалист включва всички документи, подадени във връзка с регистрацията или с всяка операция, която е вписана в Търговския регистър съгласно закона, както и документите, удостоверяващи регистрацията. Вписаните в Търговския регистър документи с цел извършването на определени процедури по предварителна регистрация, които се изискват в закона, се съхраняват в отделна папка. След регистрацията те се прилагат в папката на съответния специалист.

Документите на вписаните в Търговския регистър физически и юридически лица се архивират в съответствие с разпоредбите на Национален закон № 16/1996 за архивирането, публикуван повторно.

Как мога да направя справка (и какви са наличните критерии за търсене)?

На уебсайта на регистъра

Заинтересованото лице може да потърси информация на уебсайта на ONRC, като изпише ключова дума в полето за търсене.

Какви са наличните критерии за търсене?

В безплатната информацията, достъпна чрез услугата „Recom онлайн“, може да се търси по следните критерии:

 • име на специалиста;
 • номер от Търговския регистър;
 • номер на данъчна регистрация;
 • окръг, в който се намира седалището/предприятието.

Общата информация за заинтересованите лица, която е достъпна безплатно чрез услугата „Recom онлайн“, включва:

 • име на специалиста, вписан в Търговския регистър;
 • номер от Търговския регистър;
 • единен европейски идентификационен код (EUID);
 • номер на данъчна регистрация;
 • адрес на седалището/предприятието;
 • статут на предприятието (например действащо, прекратено, ликвидирано, изпаднало в неплатежоспособност, отписано от регистъра и др.).

Как мога да получа документи?

Безплатно ли е?

Информацията и документите относно специалистите, вписани в Търговския регистър, се издават безплатно на публичните органи и институции, с изключение на онези, които са изцяло финансирани със собствени приходи, на съдилища и прокуратурите към тях, както и на акредитирани дипломатически мисии и други юридически лица съгласно закона.

Националната служба за търговския регистър и службите по вписванията към трибуналите предоставят безплатно на журналисти и представители на медиите за масово осведомяване конкретна информация, вписана в Търговския регистър. Информацията, предоставена на журналисти и представители на средствата за масово осведомяване, може да се използва само, за да се информира обществеността.

Срещу заплащане?

Службите по вписванията предоставят, за сметка на заявителя, информация, извлечения от регистъра и удостоверения относно вписванията в Търговския регистър и удостоверения, потвърждаващи дали даден документ или акт е бил вписан, копия и заверени копия на вписванията в регистъра и записите от представените документи, което се извършва срещу заплащане. Съответните документи може също да бъдат поискани и изпратени по пощата.

Как мога да получа извлечение от регистъра, заверено копие или препис на документи?

Средства за достъп до информацията:

 • онлайн, чрез достъп до услугата InfoCert (не се изисква електронен подпис; плащането се извършва само с карта)
 • онлайн, чрез портала на ONRC, тук (изисква се електронен подпис; плащането се извършва с карта или платежно нареждане)
 • електронна поща: onrc@onrc.ro (плащане с платежно нареждане или на касата)
 • факс номер +40 213160829 (плащане с парично нареждане или на касата)
 • по пощата (плащане с платежно нареждане; начислява се допълнителна такса от 7,68 RON)
 • на приемното гише — ONRC и в службите по вписванията към трибуналите.

►Услугата InfoCert дава възможност за издаване на онлайн удостоверения и/или предоставяне на информация от Търговския регистър. Достъпът до услугата може да се осъществи чрез портала на ONRC, в раздела „Информация“ (Informații) — „Удостоверения“ (Certificate constatatoare) или „Информация от Търговския регистър и копия на удостоверения“ (Informații RC și copii certificate), като плащането се извършва онлайн с Visa или Mastercard. С електронната услуга InfoCert автоматично се извличат документи с електронен подпис, без намесата на администратора на данни, 24 часа в денонощието и през всички делнични дни, а плащането се извършва по електронен път с карта, след което заявителят получава електронна фактура, без да се нуждае от електронен подпис за тази цел.

► Чрез онлайн услугата Recom, която е абонаментен компонент и след сключване на договор с бенефициера е достъпна 24 часа в денонощието, удостоверения и/или информация от Търговския регистър могат да бъдат получени онлайн.

Средства за получаване на копие на документ от архива:

Средства за получаване на дубликати на удостоверения за регистрация и/или удостоверения, удостоверяващи подаването на клетвени декларации за разрешение за стопанска дейност

Процедура по регистрация

Как мога да започна процедурата по регистрация (начин за подаване на заявления в регистъра, заверка на документи, вид документи, които трябва да бъдат приложени)?

Лично

Заявлението за вписване, документите, които се изискват от заинтересованата страна в оригинал или като заверено копие, както е предвидено в закона, и, когато е приложимо, доказателството за плащане на правните такси — всички от които са номерирани — се подават от заявителя директно на приемното гише или се доставят по поща/с куриер или чрез електронни средства.

Заявлението за регистрация на юридическо лице в Търговския регистър се подписва от законния представител на това лице, който е определен съгласно учредителния акт, или от негов представител съгласно автентично специално/общо пълномощно или стандартно пълномощно, или от който и да е асоцииран член/акционер/член на управителния съвет или негов представител.

Заявлението за вписване на субсидията на юридическо лице, което се намира в Румъния или в чужбина, се подписва от представителя на юридическото лице, който ръководи пряко стопанската дейност за субсидията, лично или от негов представител, с автентично специално/общо пълномощно или стандартно пълномощно.

Заявлението за регистрация на едноличен търговец и еднолично дружество се подава от физическото лице, което подава заявлението за регистрация като едноличен търговец или притежател на еднолично дружество, лично или от негов представител, с автентично специално/общо пълномощно, или от адвоката с пълномощно.

Заявлението за регистрация на семейно предприятие се подава от представителя, определен съгласно учредителния акт, или от негов пълномощник, с автентично специално/общо пълномощно, или от адвоката с пълномощно.

Документите, които трябва да бъдат регистрирани, вписани с упоменавания и, когато е приложимо, публикувани от ORCT, трябва да бъдат напечатани от заявителя на румънски език, четливо, без заличавания или допълнения, в противен случай като санкция заявлението се отхвърля.

Документите, необходими за обосноваване на заявлението за регистрация, които са класифицирани като официални актове, трябва да се представят съгласно закона в оригинал или като надлежно заверени копия.

Онлайн

Заявлението за регистрация и необходимите по закон документи могат да бъдат изпратени по електронен път, т.е. чрез портала за електронни услуги или по електронната поща, с включен квалифициран електронен подпис, който е приложен или свързан.

Как се разглеждат подадените заявления?

Регистрираните заявление трябва да бъдат разгледани от ръководителя на/лице, назначено от ORCT или, когато е приложимо, от съдилищата.

Ако ръководителят на/лицето, назначено от ORCT, прецени, че за да се разгледа заявлението, са необходими допълнителни документи и/или експертни доклади, или установи, че определени документи, подадени в подкрепа на заявлението, не отговарят на законовите изисквания по отношение на съдържанието или формата, че липсват някои констативни актове или не са платени законоустановените такси за публикуване, може да бъде определен нов срок за разглеждане, за да може заявлението да бъде съответно допълнено съгласно Извънредно постановление на правителството № 116/2009 за установяване на някои мерки за изпълнението на операциите на Търговския регистър, одобрено заедно с неговите изменения и допълнения със Закон № 84/2010, с неговите последващи изменения.

Срокът за разглеждане и издаване на документи, удостоверяващи регистрацията, се удължава съответно със срока, одобрен от ръководителя на/лицето, назначено от ORCT, за да може заявителят да представи документите или да отстрани установените и посочените от ръководителя на/лицето, назначено от ORCT, нередности в заключение/решение, с което се разпорежда отлагането на решението по заявлението и одобряването на срока.

Ако заявителят не успее да отстрани установените нередности по досието или ако ръководителят на/лицето, назначено от ORCT, установи, че искането на заявителя не отговаря на законоустановените изисквания, ръководителят на/лицето, назначено от ORCT, отхвърля заявлението за регистрация съгласно Извънредно постановление на правителството № 116/2009 за установяване на някои мерки за изпълнението на операциите на Търговския регистър, одобрено заедно с неговите изменения и допълнения със Закон № 84/2010, с неговите последващи изменения.

Ако заявителят се откаже от решението по заявлението, отнесено до службите по вписванията към трибуналите, и ако заявленията за регистрация бъдат отхвърлени, таксата за публикуване в Държавен вестник на Румъния се връща, ако тя е била платена.

Заявителят и/или неговият представител могат да се явят до срока за разрешаване на искането, с цел да го обосноват, като се позоват на искането за изслушване, подадено със заявлението за регистрация или, за отложени заявления, подадено най-малко един ден преди изтичането на срока за преразглеждане.

Правни последици от регистрацията

Последици от вписванията за трети лица съгласно член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132

В националните разпоредби по-долу се посочва, че трети лица могат да се позовават на информацията и документите в Търговския регистър в съответствие с член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право.

 1. Член 1, параграф 1 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения, гласи, че „преди започване на стопанска дейност следните физически или юридически лица трябва да поискат да бъдат регистрирани или вписани, според случая, в Търговския регистър: еднолични търговци, еднолични дружества и семейни предприятия, дружества, национални дружества и национални предприятия, държавни корпоративни предприятия, обединения по икономически интереси, кооперативни дружества, кооперативни организации, европейски дружества, европейски кооперативни дружества, европейски обединения по икономически интереси със седалище в Румъния и всички останали физически или юридически лица, предвидени в закона“.
  Освен това член 1, параграф 2 от посочения по-горе закон гласи, че: „в хода на дейността си или в нейния край физическите и юридическите лица, посочени в параграф 1, трябва да поискат упоменаванията във връзка с документи и актове, които подлежат на задължителна регистрация, да се вписват в същия регистър. “
 2. Вписаната в Търговския регистър информация се предоставя, а копия от свързаните документи се издават в съответствие с член 4 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения:
  1. Търговският регистър е публично достъпен.
  2. Службата за търговския регистър трябва да предоставя, за сметка на заявителя, информация, извлечения от регистъра и удостоверения относно вписванията в Търговския регистър и удостоверения, потвърждаващи дали даден документ или акт е бил вписан, копия и заверени копия на вписванията в регистъра и записите от представените документи, което се извършва срещу заплащане.
  3. Документите, посочени в параграф 2, могат също да бъдат поискани и изпратени по пощата.
  4. Документите, изброени в параграф 2, в електронен формат с включен, приложен или свързан разширен електронен подпис, може да бъдат поискани и издадени по електронен път чрез портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър. Те могат да бъдат поискани и чрез единното електронно звено за контакт, в съответствие с Извънредно постановление на правителството № 49/2009 относно свободата на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги в Румъния, одобрено с измененията и допълненията със Закон № 68/2010.
  5. Начислените такси за издаване на копия и/или информация, независимо от начина на издаване, не могат да надвишават административните разходи, направени за тяхното издаване.

Член 41

 1. Електронните копия на документите и информацията, посочени в член 4, се предоставят и на обществеността чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри за сметка на заявителя.
 2. Таксите, начислени за издаването на копия и/или информация от Търговския регистър чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри, не трябва да надвишават свързаните с това административни разходи.

Изпълняемостта на документи и актове на лица, подлежащи на вписване в Търговския регистър, е предвидена в член 5 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с измененията и допълненията:

 1. Регистрацията и упоменаванията подлежат на принудително изпълнение спрямо трети лица, считано от датата, на която те са вписани в Търговския регистър или публикувани в част IV на Държавен вестник на Румъния, или в друга публикация, предвидена от закона.
 2. Лица, задължени да поискат вписване в регистъра, не могат да искат изпълняемост спрямо трети лица на нерегистрирани документи или актове, освен ако могат да докажат, че третите лица са знаели за съществуването на тези документи и актове.
 3. Националната служба за търговския регистър публикува на своя уебсайт и портал за онлайн услуги и предоставя за публикуване на европейския портал за електронно правосъдие актуализирана информация за националното законодателство по отношение на оповестяването и принудителното изпълнение спрямо трети лица на документи, актове и упоменавания на лица, които трябва да се регистрират в Търговския регистър.“

Освен това дружествата са обект на следните специални разпоредби в това отношение, а именно членове 50—53 от Закон № 31/1990 относно дружествата, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения:

Член 50

 1. Документи или актове, които не са били оповестени, както е предвидено от закона, не могат да бъдат противопоставени на трети лица, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с тях.
 2. Всички операции, извършени от дружество преди 16-ия ден от публикуването в част IV на Държавен вестник на Румъния на доклада на съдията (в момента решение по заявленията може да се взема от ръководителя на службата по вписванията/лице, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, в съответствие с Извънредно постановление на правителството № 116/2009, както е изменено), не могат да бъдат противопоставени на трети лица, ако те могат да докажат, че им е било невъзможно да узнаят за такива операции.

Член 51
При все това, третите страни могат да се позовават на документи или актове, които не са публикувани, освен ако факта, че не са били публикувани, отнема правната им сила.
Член 52
, параграф 1 В случай на несъответствие между текста, представен на службата по вписванията, и текста, публикуван в част IV на Държавен вестник на Румъния, или във вестниците, дружеството не може да се позове на публикувания текст спрямо трети лица. Третите страни могат да се позоват на публикувания текст спрямо дружеството, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с текста, представен в службата по вписванията.

Член 12, параграф 1 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения, гласи, както следва:

 1. Търговският регистър се състои от регистър за вписване на юридически лица, които са дружества, национални дружества или национални предприятия, държавни корпоративни предприятия, обединения по икономически интереси, кооперативни организации, европейски дружества, европейски обединения по икономически интереси или други юридически лица, изрично предвидени от закона, с основно седалище или вторично представителство в Румъния, регистър за вписване на юридическите лица, които са кооперативни дружества и европейски кооперативни дружества с основно седалище или вторично представителство в Румъния, и регистър за регистриране на еднолични търговци, еднолични дружества и семейни предприятия с професионални или вторични представителства в Румъния. Тези регистри се съхраняват в компютризирана система.
 2. Член 6, параграф 1 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения, във връзка с член 1 от Извънредно постановление на правителството № 116/2009 за установяване на някои мерки за изпълнението на операциите на търговския регистър, одобрено с неговите изменения и допълнения със Закон № 84/2010 с неговите последващи изменения и допълнения, гласи, че „записите се вписват в Търговския регистър въз основа на решението на ръководителя на службата по вписванията/лицето, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, или, когато е приложимо, окончателно съдебно решение, освен ако в закона не е предвидено друго“.
 3. Член 26, параграф 1 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с неговите последващи изменения и допълнения, гласи, че „датата на вписване в Търговския регистър е датата на действителното вписване в регистъра.
 4. Член 26, параграф 1 от горепосочения Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения, гласи, че „записите в Търговския регистър се вписват в рамките на 24 часа от датата на решението, взето от ръководителя на службата по вписванията/лицето, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, а в случай на специалист — в срок от 24 часа от датата на решението, разрешаващо вписването“.
 5. В съответствие с член 51, параграф 2 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения, „записите в Търговския регистър се въвеждат по електронен път както в службите по вписванията към трибуналите, така и в централния електронен регистър“.

Несъответствия между вписването в регистъра и неговото публикуване

Вписванията в Търговския регистър гарантират изпълняемостта на документите спрямо трети лица, освен когато законът предвижда кумулативното условие за публикуването им в Държавен вестник на Румъния и в Официален вестник на Европейския съюз, когато е приложимо.

Лица, задължени да поискат вписване в регистъра, не могат да искат изпълняемост спрямо трети лица на нерегистрирани документи или актове, освен ако могат да докажат, че третите страни са знаели за съществуването на тези документи и актове.

По този начин, след обработването на вписванията в Търговския регистър, ORCT изпраща, по свое усмотрение и за сметка на заявителя, изискваните от закона документи за публикуване на уебсайта на ONRC и/или на портала си за електронни услуги или, когато е приложимо, в Държавен вестник на Румъния, част IV или VII, и в Официален вестник на Европейския съюз, според случая.

Документи или актове, които не са били оповестени, както е предвидено от закона, не могат да бъдат противопоставени на трети лица, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с тях.

Всички операции, извършени от дружество преди 16-ия ден от публикуването в част IV на Държавен вестник на Румъния на доклада на съдията (в момента решение по заявленията може да се взема от ръководителя на службата по вписванията/лице, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, в съответствие с Извънредно постановление на правителството № 116/2009, както е изменено), не могат да бъдат противопоставени на трети лица, ако те могат да докажат, че им е било невъзможно да узнаят за такива операции.

При все това, третите страни могат да се позовават на документи или актове, които не са публикувани, освен ако факта, че не са били публикувани, отнема правната им сила.
В случай на несъответствие между текста, представен на службата по вписванията и текста, публикуван в част IV на Държавен вестник на Румъния, или във вестниците, дружеството не може да се позове на публикувания текст спрямо трети лица. Третите страни могат да се позоват на публикувания текст спрямо дружеството, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с текста, представен в службата по вписванията.

Кой носи отговорност за точността на записите?

Документите и актовете, изисквани по закон, се вписват в Търговския регистър, когато е приложимо, по искане на физически и/или юридически лица, подлежащи на задължението за регистрация, на други заинтересовани страни или по собствено желание.

Специалистът е задължен да подаде заявление за вписване в Търговския регистър по член 21 от Закон № 26/1990 в срок, не по-дълъг от 15 дни от датата на документите и актовете, подлежащи на задължението за регистрация. Вписванията се правят в регистъра и по искане на заинтересованите страни в срок, не по-дълъг от 30 дни от датата, на която те са били запознати с документа или акта, подлежащ на регистрация.

Съгласно Закон № 359/2004 с последващите изменения и допълнения заявителят носи отговорност за законосъобразността, автентичността и точността на данните в заявленията за регистрация и в документите, представени в подкрепа на тях.

Член 6, параграф 1 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения, във връзка с член 1 от Извънредно постановление на правителството № 116/2009 за въвеждане на някои мерки, свързани с вписването в Търговския регистър, одобрено с измененията и допълненията със Закон № 84/2010 гласи, че „записите се вписват в Търговския регистър въз основа на решението на ръководителя на службата по вписванията/лицето, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, или, когато е приложимо, окончателно съдебно решение, освен ако в закона не е предвидено друго“.

Записите се вписват в Търговския регистър, когато е приложимо:

 1. в срок от 24 часа от връчването на заключението на делегирания съдия/решението на ръководителя на/лицето, назначено от ORCT, или от датата, на която е връчено съдебното решение за регистрацията;
 2. в срок от 24 часа от връчването на решението от ръководителя на/лицето, назначено от ORCT, или от датата, на която е връчено съдебното решение за вписване на записите;
 3. в срок от 15 дни от датата на получаване на завереното копие на окончателното съдебно решение относно документите и актовете, посочени в член 21, букви д)—ж) от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения, освен ако не се предвижда друго по закон.

Решенията на ръководителя на/лицето, назначено от ORCT, относно всяко вписване в Търговския регистър са правно изпълними и подлежат само на възражение. Подаването на възражение не спира изпълнението на решението. Производството, в рамките на което се взема решение за вписване в Търговския регистър, се провежда от персонала на ORCT.

Процедури за защита на личните данни

Процедури, свързани с правата на субекта на данни относно публикуването и съхраняването на личните му данни

При изпълнение на задълженията си, предвидени в законодателните актове, регламентиращи дейността на търговския регистър, Националната служба за търговския регистър и службите по вписванията към трибуналите/териториалните служби събират и обработват данни и информация, включително лични данни, които са обхванати от
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Като администратор на лични данни Националната служба за търговския регистър е въвела подходящи технически и организационни мерки с цел гарантиране на спазването на всички законови разпоредби относно защитата и обработването на личните данни.

Личните данни на физическо лице се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели (принципът на ограничение на целите).

Личните данни, предоставени от заявителя чрез попълване/подаване на заявления и подаване на актове/документи в тяхна подкрепа, се обработват с оглед изпълнение на основните специфични задължения/отговорности/функции на Търговския регистър.

Информацията, записана в Централния електронен търговски регистър/интегрирана информационна система, се съхранява за неограничен период от време. Заявленията за вписване (формуляри) в Търговския регистър, които се подават с цел регистриране на специалиста, за вписване в регистъра на документи и актове на специалистите, както и документите, представени в тяхна подкрепа, се архивират в досието на специалиста (на хартиен и електронен носител).

Публикуването на документи, издадени в резултат на вписване в търговския регистър/изготвени от персонала на информационното бюро, е в съответствие с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните и тези данни се ограничават до фамилното и собственото име, датата и мястото на раждане, гражданството и държавата на пребиваване на заинтересованите лица, освен ако се предвижда друго по закон.

По този начин, за да се спазват законовите разпоредби за защита на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, във връзка с информацията за физическите лица, притежаващи правоспособност/изпълняващи длъжност на вписан в търговския регистър специалист, документите, издадени на заявителите, включително копия/заверени копия, съдържат само фамилното и собствено име, датата и мястото на раждане, гражданството и държавата на пребиваване на тези лица. По отношение на разкриването на други лични данни, в допълнение към изброените по-горе, тези данни могат да се разгласяват само ако заявителят е субект на данните (лицето, чиито лични данни се обработват) или ако заявителят обоснове легитимен интерес.

Националната служба за търговския регистър гарантира, че субектите на данни упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) № 679/2016: правото на информация и достъп до и коригиране или изтриване на лични данни, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение, право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, правото на подаване на жалба до Националния надзорен орган за обработване на лични данни [Надзорен орган за управление на личните данни в Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Georghe Magheru № 28—30, sector 1, Букурещ).

Горепосочените права, при спазване на изискванията и изключенията по Регламент (ЕС) № 679/2016, могат да бъдат упражнявани чрез изпращане по пощата на писмено искане, с надлежно положени дата и подпис, на следния адрес: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, пощенски код: 030837 или по електронната поща на адрес: datepersonale@onrc.ro.

Съгласно член 37 от Общия регламент относно защитата на данните в рамките на институцията се определя длъжностно лице по защита на данните, чиито данни за контакт са публикувани на уебсайта под рубриката „Лични данни“.

Данни за връзка

Подробна информация е предоставена на разположение тук.

Връзки по темата

Официален уебсайт на Националната служба за търговския регистър на Румъния

Портал за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър на Румъния

Последна актуализация: 15/11/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.