Търговски регистри в държавите от ЕС

Румъния

В настоящия раздел е предоставена обща информация за Търговския регистър на Румъния, поддържан от Министерството на правосъдието — Националната служба за търговския регистър.

Съдържание, предоставено от
Румъния

История на създаването на националния регистър

Кога е основан?

Търговският регистър е създаден през 1990 г. по силата на Закон № 26/1990 за Търговския регистър.

Съгласно Извънредно постановление на правителството № 129 от 10 октомври 2002 г. за изменение на Закон № 26/1990 за Търговския регистър и Извънредно постановление на правителството № 76/2001 относно опростяването на определени административни формалности при регистрацията и разрешаването на операции, извършвани от търговци, Националната служба за търговския регистър в Румъния е публичен орган със статут на юридическо лице под ръководството на Министерството на правосъдието. Службата отговаря за поддържането, организацията и управлението на Централния електронен търговски регистър.

Съществуват редица служби по вписванията под ръководството на Националната служба за търговския регистър — в Букурещ и във всички 41 окръга в Румъния. Те отговарят за поддържането, организацията и управлението на местните търговски регистри.

Кога е цифровизиран?

Специално предназначен за целта портал, предоставящ нови онлайн услуги за деловите среди и други заинтересовани лица, беше създаден през втората половина на 2011 г.

Цели на Националната служба за търговския регистър:

 • информира деловите среди, публичните институции, медиите и други заинтересовани лица за операциите в Търговския регистър;
 • намалява времето, необходимо за получаване на достъп до информация;
 • намалява претоварването на службите по вписванията;
 • намалява времето, необходимо за внасяне на документите за регистрация в Търговския регистър;
 • опростява процедурите за регистрация на специалисти, предоставянето на финансова информация и искания за информация и документи;
 • предоставя на подалите онлайн заявление информация в реално време за данните в Търговския регистър.

Какво е действащото приложимо законодателство?

Закон № 265/2022 за Търговския регистър и за изменение и допълнение на други нормативни актове, свързани с регистрацията в Търговския регистър.

Закон № 31/1990

Извънредно постановление на правителството № 44/2008

Закон № 129/2019

Правила относно организацията и функционирането на Националната служба за търговския регистър и службите по вписванията към трибуналите

Решение за одобрение на таксите и хонорарите за определени операции, извършвани от Националната служба за търговския регистър и службите по вписванията към трибуналите

Каква информация предлага Търговският регистър?

Кой има право на достъп до регистъра?

Достъпът до информацията, публикувана на уебсайта на Националната служба за търговския регистър (ONCR), е безплатен за всяко заинтересовано лице и е гарантиран 24 часа в денонощието. На уебсайта https://www.onrc.ro/index.php/ro/ се предоставя достъп до информация за:

 • формулярите и документите, необходими за вписване в Търговския регистър и в Централния регистър на действителните собственици;
 • необходимите формуляри и начините за издаване на удостоверения, начина за получаване на информация, копия/заверени копия, дубликати;
 • обща информация за лицата, заинтересовани да извършват определени регламентирани дейности, според случая (специалисти, физически лица, юридически лица, публични институции и органи и др.);
 • приложимото законодателство по отношение на Търговския регистър/Централния регистър на действителните собственици;
 • информация от обществен интерес;
 • съобщения/съобщения за медиите, мероприятия;
 • информация за обработването на лични данни;
 • данните за връзка на ONRC/ORCT [службите по вписванията към трибуналите] (адрес на седалището, електронна поща, номер на телефон/факс).

Уебсайтът на Търговския регистър съдържа следното:

 1. документи;
 2. информация и услуги, организирани в раздели и служби;
 3. информация във връзка с Националната служба за търговския регистър и службите по вписванията към трибуналите;
 4. публична информация в различни области — безплатен достъп;
 5. формуляри, използвани от институцията;
 6. формалностите за процеса на вписване в Търговския регистър на всички видове специалисти и операции;
 7. формалностите за процеса на вписване в Централния регистъра на действителните собственици, поддържан от Националната служба за търговския регистър за юридически лица, които са задължени да подават заявление за вписване в Търговския регистър;
 8. статистически данни за вписаните операции.
  • История на институцията
  • Мрежа на ORC [служби по вписванията]
  • Формуляри (за специалисти и др.) и формалности
  • Такси и хонорари за услугите на ONRC [Националната служба за търговския регистър]
  • Услуги
  • Законодателство
  • Статистически данни
  • Медии

Достъпът до информацията на портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър е безплатен, 24 часа в денонощието и се предоставя след регистрация като ползвател (като се създават потребителско име и парола), която е безплатна.

Информацията на портала на Националната служба за търговския регистър е организирана по услуги, които се предоставят безплатно или срещу заплащане, в съответствие с действащото законодателство.

Търговският регистър съдържа всички документи, актове, упоменавания и данни за самоличността на съответните специалисти, чието вписване се изисква по закон, както и всички други актове или документи, изрично предвидени в закона.

Онлайн услугите, предоставяни от Националната служба за търговския регистър, са достъпни на нейния портал за електронни услуги, който беше разработен в рамките на секторните оперативни програми „Увеличаване на икономическата конкурентоспособност“ и „Инвестиции за вашето бъдеще!“ по проект „Онлайн услуги (електронно управление), предоставени от Националната служба за търговския регистър на деловите среди посредством специално предназначен за целта портал“.

Онлайн услугите, предоставяни от Националната служба за търговския регистър чрез портала за електронни услуги, включват следното:

 • информационен център (Infocert);
 • Recom онлайн;
 • проверка на наличността на фирмено наименование и онлайн резервация на фирмено наименование;
 • предварителни проверки (наличност и/или резервация на наименование за юридически/физически лица, еднолични дружества/семейни предприятия);
 • вписване в Търговския регистър и даване на разрешение на юридически лица;
 • актуализиране на данните за връзка на дружествата, вписани в Търговския регистър;
 • достъп до актуална информация относно миналите дейности на дружеството, статистически данни;
 • издаване на документи (удостоверения);
 • статус на случая;
 • уведомяване за заявленията, подадени в Търговския регистър;
 • разпореждания за отлагане на разглеждането на заявления, подадени в Търговския регистър;
 • публикуване на информация за различните ситуации на юридическите лица в електронния бюлетин на Търговския регистър [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului — BERC];
 • статистически данни (операции в Централния търговски регистър, дружества с чуждестранен капитал);
 • Търговския регистър офлайн;
 • регистрация на декларацията на действителния собственик на юридическото лице;
 • предоставяне на информация от Централния регистър на действителните собственици.

Услугата „Recom онлайн“, която представлява абонаментен компонент, е на разположение след сключване на договор с действителния собственик, достъпна е 24 часа в денонощието и предоставя достъп срещу заплащане до следната информация за специалисти:

 • наименование и форма на организацията;
 • информация за идентификация (пореден номер в Търговския регистър, единен европейски идентификационен код, уникален регистрационен код, седалище/служебен адрес, данни за връзка с дружеството (телефон, факс);
 • седалище/предприятие (документ, доказващ седалището, датата, от която доказателството за регистрация на седалището е валидно, датата на изтичане на срока на действие на доказателството за регистрация на седалището, продължителност на удостоверението за регистрация на седалището);
 • записан и внесен капитал;
 • основна дейност на декларирания/оторизирания специалист;
 • вторична дейност на декларирания/оторизирания специалист;
 • данни относно самоличността на свързани физически и юридически лица;
 • данни относно самоличността на директорите;
 • данни относно логата;
 • данни по отношение на дъщерни предприятия/клонове/подразделения (седалище, телефонен номер);
 • данни по отношение на вторични представителства/места на извършване на дейност (седалище, телефонен номер);
 • данни относно седалищата и/или дейностите, разрешени съгласно член 15 от Закон № 359/2004 или член 121 от Закон № 265/2022;
 • данни относно собствеността;
 • данни относно споразуменията с кредиторите;
 • данни относно фактите, обхванати от член 21, букви д)—з) от Закон № 26/1990 или член 103 от Закон № 265/2022;
 • данни за другите упоменавания;
 • данни относно счетоводния баланс (оборот, среден брой служители, брутна печалба), когато такава информация е предоставена от Министерството на финансите.

Услугите, които се предлагат безплатно, включват:

 • „Recom онлайн“ — безплатният компонент на услугата;
 • електронни формуляри;
 • онлайн заявлението, което ще бъде включено в Търговския регистър на специалистите;
 • онлайн регистрацията на декларацията относно действителните собственици на юридически лица;
 • онлайн достъп до информация в Централния регистър на действителните собственици (за органи/институции с надзорни/контролни правомощия и отчитащи се предприятия при прилагане на мерките „Познавай клиента си“);
 • проверка на наличността на фирмено наименование и онлайн резервация на фирмено наименование;
 • информация за статуса на заявленията за вписване в Търговския регистър;
 • справка за раздела относно разпорежданията за отлагане на разглеждането на заявления за вписване в Търговския регистър;
 • достъп до определена публична информация (финансови отчети, доброволно прекратяване и др.) чрез електронния бюлетин на Търговския регистър (BERC).

Основните услуги, предоставяни от електронния бюлетин на Търговския регистър, са:

 • справка в публикуваните статии на специалистите
 • справка в бюлетините, в които са публикувани статии на специалистите
 • издаване на документ, удостоверяващ публикуването на статия (доказателство за публикуване)
 • получаване на уведомление за публикувани статии
 • предоставяне на отчети за интереси

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: всички раздели на уебсайта и портала са достъпни безплатно и 24 часа в денонощието.

Достъп до информацията, вписана в Търговския регистър

Вписаната в Търговския регистър информация се предоставя и копия от свързаните документи се издават в съответствие с член 11 от Закон № 265/2022 за Търговския регистър и за изменение и допълнение на други нормативни актове, свързани с регистрацията в Търговския регистър:

1. Търговският регистър е публично достъпен. Службата за търговския регистър издава, по искане и за сметка на заинтересованата страна, на румънски език и в съответствие със законодателството за защита на личните данни, информация и удостоверения относно вписванията в Търговския регистър, както и удостоверения, потвърждаващи дали даден документ или акт е бил вписан, копия и/или заверени копия на всички вписани или представени документи или на части от тях, във формуляра, представен в подкрепа на заявленията за регистрация.

2. Искането за информация и документите следва да бъдат представени на приемното гише или да бъдат изпратени по пощата, с куриерски услуги или чрез електронни средства, заедно с копие от документ за самоличност, освен когато искането е подписано с квалифициран електронен подпис.

3. Службата за търговския регистър издава посочените в точка 1 документи или чрез електронни средства, т.е. в електронен формуляр, подписан с квалифициран електронен подпис или квалифициран електронен печат, когато е приложимо, или на хартиен носител в седалището на ONCR или в службите по вписванията, по пощата или с куриерски услуги.

4. Копията са надлежно заверени. Електронните копия се заверяват, като се полага електронен подпис. При поискване може се издават и копия, които не са официално заверени.

5. Електронните копия на документите и информацията, посочени в точка 1, се предоставят и на обществеността чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри.

6. С получените документи, т.е. тези, изпратени чрез електронни средства, се борави и посредством взаимната връзка с единното електронно звено за контакт (PSC), наричано по-нататък „PSC“, в съответствие с Извънредно постановление на правителството № 49/2009 относно свободата на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги в Румъния, одобрено, с измененията и допълненията, със Закон № 68/2010, с последващите изменения.

7. По отношение на предоставената информация и документи се начислява такса по система за оценяване, определена със заповед на министъра на правосъдието, която не може да надвишава административните разходи, необходими за представяне на съответната информация или документи и която включва разходите за разработване и поддържане на Търговския регистър.

8. Посочените в точка 1 информация и документи се предоставят безплатно на публични органи и институции и на акредитирани в Румъния дипломатически мисии.

9. Посочената в точка 1 информация се предоставя безплатно на юридически лица, различни от изброените в точка 8, ако са изрично предвидени по закон.

10. ONRC и службите по вписванията предоставят безплатно на журналисти и представители на медиите за масово осведомяване конкретна информация, вписана в Търговския регистър, която може да бъде използвана единствено с цел осведомяване на обществеността.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра?

Какви видове данни се съхраняват (субекти, вписани в публичния регистър, информация относно несъстоятелност, финансови отчети...)?

Съгласно Закон № 265/2022 Търговският регистър съдържа информация, отнасяща се до регистрираните специалисти, както следва:

 • дружества;
 • национални дружества;
 • национални предприятия;
 • държавни корпоративни предприятия;
 • кооперативни дружества;
 • кооперативни организации;
 • обединения по икономически интереси;
 • европейски обединения по икономически интереси;
 • европейски дружества;
 • европейски кооперативни дружества;
 • еднолични търговци;
 • еднолични предприятия;
 • семейни предприятия и
 • други физически или юридически лица, предвидени в закона.

В хода на дейността си или в нейния край специалистите, посочени в член 4, параграф 1 от Закон № 265/2022, трябва да поискат упоменаванията във връзка с документи и актове, които подлежат на задължителна регистрация, да бъдат вписани в регистъра.

Документите и актовете, които трябва да бъдат вписани в Търговския регистър, са посочени в членове 88—100 от Закон № 265/2022.

Вписаните в Търговския регистър юридически лица или, когато е приложимо, заинтересовани лица трябва да подадат в ORCT следните документи като вписвания в Търговския регистър:

а. проспекта за емитиране на собствен капитал с оглед учредяване на акционерното дружество чрез публично закупуване на акции и неговото публикуване, разрешено от лицето, завеждащо дружествения регистър, както и всяко изменение към него;

б. проспекта за собствен капитал с оглед увеличаване на акционерния капитал на акционерните дружества чрез публично закупуване на акции и неговото публикуване, разрешено от лицето, завеждащо дружествения регистър, както и всяко изменение към него;

в. решението на управителния орган, когато вписването на такава информация в Търговския регистър и нейното публикуване са задължителни по закон;

г. доказателство за удължаване на срока за законосъобразно държане на помещенията на седалището и/или вторичното представителство;

д. окончателни отчети за ликвидацията и разпределението на активите и, когато е приложимо, compte rendu относно управлението, изготвен от управителите и членовете на съвета, ако едно или повече от тези лица е/са назначено(и) за ликвидатори;

е. документите, свързани с търговските операции;

ж. регистрите и документите на отписаното от регистрите юридическо лице, когато няма повече асоциирани членове/акционери/членове или когато те отказват да ги съхраняват;

з. решението на общото събрание на асоциираните членове/акционерите за придобиване от дружеството на активи от учредител или акционер, когато това вписване е задължително съгласно дружественото право;

и. жалбата, подадена срещу разпореждане на лицето, завеждащо регистъра;

й. възражението, подадено срещу общото събрание на асоциираните членове/акционерите, и възражението, подадено срещу други актове, изрично предвидени в закона;

к. плана за сливане или разделяне;

л. спесимен на подписи в случай на обединения по икономически интереси, европейски обединения по икономически интереси и кооперативни дружества;

м. заявление за отписване от регистъра, подадено от лицето, което счита, че е ощетено от вписването на определени обстоятелства в Търговския регистър;

н. всички други документи, предвидени в закона, които трябва задължително да бъдат вписани в Търговския регистър.

Лицата, заинтересовани от подаването на вписвания в Търговския регистър за документи, чието публикуване не е задължително по закон, следва да попълнят за целта типовото заявление, като приложат към него съответните документи и, по целесъобразност, доказателството за платена дължима такса.

В Търговския регистър трябва да се впише следното:

а. докладът на синдика или, когато е приложимо, на ликвидатора, в който се посочват причините и обстоятелствата, довели до несъстоятелността на длъжника;

б. уведомление за образуване на производство по несъстоятелност по общия ред/опростено производство по несъстоятелност;

в. копие от предложения план за оздравяване;

г. уведомлението за образуване на производство по несъстоятелност по общия ред/на опростено производство по несъстоятелност;

д. окончателното съдебно решение, с което законоустановеният управител е подведен под отговорност за заплащане на обезщетение;

е. протоколът за констатиране на споразумението за преструктуриране — по реда на процедурата за споразумение за преструктуриране;

ж. планът за преструктуриране — по реда на процедурата за споразумение с кредиторите;

з. съдебни решения относно започването и приключването на процедура за споразумение с кредиторите съгласно Закон № 85/2014, изменен;

и. съдебни решения, постановени в рамките на производството по несъстоятелност, които се съобщават на ORCT съгласно закона;

й. други документи, издадени от съдилищата или от синдика/ликвидатора съгласно закона.

Следните вписвания се регистрират в Търговския регистър въз основа на горепосочените документи по отношение на специалистите, вписани в Търговския регистър, които са обект на предотвратяване на несъстоятелност или на производство по несъстоятелност:

а. образуването на производство по несъстоятелност (по общия ред/опростено);

б. започването на оздравяване под надзора на съда след потвърждаването на предложения план за оздравяване;

в. неплатежоспособността (по общия ред/опростено производство);

г. фактът, че длъжникът е лишен от правото си да управлява предприятието;

д. фактът, че законоустановеният управител е подведен под отговорност за заплащане на обезщетение;

е. определянето на синдика или ликвидатора, когато е приложимо;

ж. определянето на специалния управител;

з. смяната на синдика/ликвидатора, когато е приложимо;

и. приключването на производство по оздравяване под надзора на съда;

й. приключването на неплатежоспособността;

к. отписването на длъжника от регистъра;

л. изменението на учредителните актове на длъжника като юридическо лице по искане на синдика съгласно окончателното съдебно решение, с което се приема планът за оздравяване;

м. потвърждението за споразумението за преструктуриране по реда на процедурата за споразумение за преструктуриране;

н. декларацията за план за преструктуриране по реда на процедурата за споразумение с кредиторите;

о. започването и приключването на процедура за споразумение с кредиторите;

п. други изисквани по закон упоменавания във връзка с вписаните в Търговския регистър длъжници, по отношение на които се прилага производството по несъстоятелност.

Централен регистър на действителните собственици

Съгласно Закон № 129/2019 относно предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и изменението и допълнението на определени законодателни актове, с последващите изменения и допълнения, Националната служба за търговския регистър трябва да води Централния регистър на действителните собственици, в който са изброени действителните собственици на юридически лица, които трябва да подадат заявления за вписване в Търговския регистър.

Достъп до Централния регистър на действителните собственици се предоставя, в съответствие с правилата за защита на личните данни:

а. на органи с надзорни и контролни правомощия, на съдебни органи, в съответствие със Закон № 135/2010 за Наказателно-процесуалния кодекс, със съответните изменения и допълнения, и на Службата, своевременно, без каквито и да е ограничения и без да се предупреждава въпросното лице;

б. на отчитащи се предприятия при прилагане на мерките „Познавай клиента си“;

в. на всяко физическо или юридическо лице (срещу заплащане).

Кои документи се завеждат/съхраняват (досиета, книга с актове, устави, протоколи от общите събрания ...)?

Регистрацията на юридически лица, еднолични търговци, еднолични дружества и семейни предприятия, които извършват стопански дейности и имат седалище/предприятие в рамките на юрисдикцията на трибунала, предполага, че в Търговския регистър се пазят записи на документите за регистрация на лицата, които я извършват, и на официалния архив на учредяването или свързаните с него документи за изменение, както и на други, изрично предвидени в закона документи.

Архивирането на документи, обосноваващи вписванията в Търговския регистър, се състои от водене и съхраняване на всички такива документи на хартиен и/или електронен носител, както и на документите, удостоверяващи вписванията, направени от регистрирани лица, годишните финансови отчети, отчета и, когато приложимо, консолидирания отчет на управителния съвет и съвета на директорите, съответно одиторския доклад или доклада на финансовия одитор, когато е приложимо, консолидираните годишни финансови отчети и регистрите на юридическите лица, които се подават в Търговския регистър.

Досието на всеки вписан в Търговския регистър специалист включва всички документи, подадени във връзка с регистрацията или с всяка операция, която е вписана в Търговския регистър съгласно закона, както и документите, удостоверяващи регистрацията. Вписаните в Търговския регистър документи с цел извършването на определени процедури по предварителна регистрация, които се изискват в закона, се съхраняват в отделна папка. След регистрацията те се прилагат в папката на съответния специалист.

Документите на вписаните в Търговския регистър физически и юридически лица се архивират в съответствие с разпоредбите на Национален закон № 16/1996 за архивирането, публикуван повторно.

Как мога да направя справка (и какви са наличните критерии за търсене)?

На уебсайта на регистъра

Заинтересованото лице може да потърси информация на уебсайта на ONRC, като изпише ключова дума в полето за търсене.

Какви са наличните критерии за търсене?

В безплатната информация, достъпна чрез услугата „Recom онлайн“, може да се търси по следните критерии:

 • име на специалиста;
 • номер в Търговския регистър;
 • референтен данъчен номер;
 • окръг, в който се намира седалището/предприятието.

Общата информация за заинтересованите лица, която е достъпна безплатно чрез услугата „Recom онлайн“, включва:

а) дружество и правна форма;

б) седалище/предприятие и, за клонове, държавата членка, в която са регистрирани;

в) референтен номер в Търговския регистър, единен европейски идентификационен код (ЕЕИК) и референтен данъчен номер;

г) статут;

д) уебсайт, ако има такъв;

е) законните представители на юридическото лице и сведение дали са оправомощени да действат заедно или поотделно, и представителя на семейното предприятие;

ж) клонове, открити в друга държава членка, включително дружеството, номера на вписване, ЕЕИК и държавата членка, в която е регистриран клонът.

Как мога да получа документи?

Безплатно ли е?

Информацията и документите относно специалистите, вписани в Търговския регистър, се издават безплатно на публичните органи и институции, с изключение на онези, които са изцяло финансирани със собствени приходи, на съдилища и прокуратурите към тях, както и на акредитирани дипломатически мисии и други юридически лица съгласно закона.

Националната служба за търговския регистър и службите по вписванията към трибуналите предоставят безплатно на журналисти и представители на медиите за масово осведомяване конкретна информация, вписана в Търговския регистър. Информацията, предоставена на журналисти и представители на средствата за масово осведомяване, може да се използва само, за да се информира обществеността.

Срещу заплащане?

Службите по вписванията предоставят, за сметка на заявителя, информация, удостоверения относно вписванията в Търговския регистър и удостоверения, потвърждаващи дали даден документ или акт е бил вписан, копия и заверени копия на вписванията в регистъра и записите от представените документи, което се извършва срещу заплащане. Съответните документи може също да бъдат поискани и изпратени по пощата.

Как мога да получа информация, удостоверения относно вписванията в Търговския регистър, потвърждаващи дали даден документ или акт е бил вписан, и копия и/или заверени копия на всички вписани или представени документи?

Средства за достъп до информацията:

 • онлайн, чрез достъп до услугата InfoCert (не се изисква електронен подпис; плащането се извършва само с карта)
 • онлайн, чрез портала на ONRC, тук (изисква се електронен подпис; плащането се извършва с карта или платежно нареждане)
 • електронна поща: onrc@onrc.ro (плащане с платежно нареждане или на касата)
 • факс номер +40 213160829 (плащане с парично нареждане или на касата)
 • по пощата (плащане с платежно нареждане; начислява се допълнителна такса от 7,68 RON)
 • на приемното гише — ONRC и службите по вписвания към трибуналите.

Услугата InfoCert дава възможност за издаване на онлайн удостоверения и/или предоставяне на информация от Търговския регистър. Достъпът до услугата може да се осъществи чрез портала ONRC, в раздела „Информация“ (Informații) — Удостоверения (Certificate constatatoare) или „Информация от Търговския регистър и копия на удостоверения“ (Informații RC și copii certificate), като плащането се извършва онлайн с Visa или Mastercard. С електронната услуга „InfoCert“ автоматично се извличат документи с електронен подпис, без намесата на администратора на данни, 24 часа в денонощието и през всички делнични дни, а плащането се извършва по електронен път с карта, след което заявителят получава електронна фактура, без да се нуждае от електронен подпис за тази цел.

Удостоверения и/или информация от Търговския регистър могат да бъдат получени онлайн чрез онлайн услугата Recom, която е абонаментен компонент и след сключване на договор с бенефициера е достъпна 24 часа в денонощието.

Средства за получаване на заверено(и) копие(я) на документ от архива:

Средства за получаване на дубликати на удостоверения, удостоверяващи подаването на клетвени декларации за разрешение за стопанска дейност

Процедура по регистрация

Как мога да започна процедурата по регистрация (начин за подаване на заявления в регистъра, заверка на документи, вид документи, които трябва да бъдат приложени)?

Лично

Заявлението за регистрация или друг вид заявление, когато е приложимо, придружено от документите, необходими за регистрация, се подава на приемното гише или се доставя по пощата/с куриер до службата по вписванията, в чийто район на териториална компетентност попада седалището/мястото на стопанска дейност на заинтересованите лица/до някоя от службите по вписванията, от лицата, посочени в членове 79—81 от Закон № 265/2022, лично или чрез представител.

Заявлението за регистрация на юридическо лице в Търговския регистър се подписва от законния представител на това лице или от негов представител съгласно автентично специално или общо пълномощно или стандартно пълномощно, или от адвокат, въз основа на пълномощно, или от който и да е асоцииран член, акционер или член на управителния съвет.

Заявлението за регистриране на клон на юридическо лице, което се намира в Румъния или в чужбина, се подписва от представителя на съответното юридическо лице, който ръководи пряко стопанската дейност на клона, лично или от негов представител, с автентично специално/общо пълномощно или от адвокат, въз основа на пълномощно.

Заявлението за регистрация на едноличен търговец и еднолично дружество се подписва от физическото лице, което подава заявлението за регистрация като едноличен търговец, както и съответно от притежателя на еднолично дружество, лично или от негов представител, с автентично специално/общо пълномощно, или от адвокат, въз основа на пълномощно.

Заявлението за регистрация на семейно предприятие се подписва от представителя, определен съгласно учредителния акт, или от негов пълномощник, въз основа на автентично специално/общо пълномощно, или от адвоката, въз основа на пълномощно.

Документите, представени в подкрепа на заявленията за регистрация, се съставят на румънски език.

Заявителите или лицата, посочени в Търговския регистър, може да предоставят в подкрепа на заявленията за регистрация документи, съставени на един от официалните езици на държавите — членки на ЕС или на Европейското икономическо пространство, в които пребивават; те са придружени от преводи на румънски език, изготвени от лицензиран преводач.

Документи, преведени на един от официалните езици на държавите — членки на ЕС, могат да бъдат публикувани при поискване, когато са предоставени под формата на заверен превод.

Преведените на чужд език документи трябва да имат или оформление в две колони, с румънски текст в първата колона и текст на чужд език във втората колона, или текстът да се показва последователно, т.е. румънският текст, последван от текста на чужд език.

В случай на несъответствие между документите и информацията, публикувана на румънски език, и доброволно публикувания превод, последният не може да бъде използван срещу трети лица; въпреки това трети лица могат да разчитат на доброволно оповестения превод, освен ако дружеството докаже, че третите страни са знаели за версията, която е била предмет на задължително оповестяване.

Документите, необходими за обосноваване на заявлението за регистрация, които са класифицирани като официални актове, трябва да се представят съгласно закона на Службата за търговския регистър.

Онлайн

Заявлението за регистрация и необходимите по закон документи могат да бъдат изпратени по електронен път, т.е. чрез портала за електронни услуги или по електронната поща, с включен квалифициран електронен подпис, който е приложен или свързан.

Как се разглеждат подадените заявления?

Заявлението за регистрация в Търговския регистър се разглежда от лицето, завеждащо регистъра, по документи в рамките на един работен ден от регистриране на заявлението.

Ако заявлението за регистрация и свързаните с него придружаващи документи или стандартният формуляр на учредителния документ, в зависимост от случая, са непълни или не отговарят на законовите изисквания за установяване, учредяване, организация и работа на специалисти, които трябва да се регистрират, или ако лицето, завеждащо регистъра, прецени, че са необходими допълнителна информация или документи за разглеждане на заявлението, въпросното лице ще издаде разпореждане за определяне на срок за коригиране или допълване на документите, който не е по-дълъг от 15 календарни дни.

Срокът и причините за отлагането са публикувани в портала за електронни услуги на ONRC и с тях може да се направи справка и в работните станции, намиращи се в помещенията на Търговския регистър.

В съответствие с това се преразглеждат срокът за разглеждане на заявлението за регистрация, както и този за издаване на изискваните от закона документи.

Ако заявителят коригира/допълни заявлението за регистрация преди изтичането на срока, определен от лицето, завеждащо регистъра, и поиска преразглеждане на срока за разглеждане, заявлението за регистрация се разглежда в деня, следващ този на поправката/допълването.

Ако заявителят не изпълни посочените в разпореждането за отлагане задължения, заявлението за регистрация се отхвърля.

Ако заявителят се откаже от решението по заявлението, отнесено до службите по вписванията към трибуналите, и ако заявленията за регистрация бъдат отхвърлени, таксата за публикуване в Държавен вестник на Румъния се връща, ако е била платена.

По искане на заинтересованата страна или на неин представител се организира открито заседание за разглеждане на заявлението за регистрация.

Правни последици от регистрацията

Последици от вписванията за трети лица съгласно член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132

В националните разпоредби по-долу се посочва, че трети лица могат да се позовават на информацията и документите в Търговския регистър в съответствие с член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право.

1. Съгласно член 4, параграф 1 от Закон № 265/2022 Търговският регистър е услуга от общ обществен интерес за регистриране и оповестяване на специалисти, които са еднолични търговци, еднолични предприемачи и семейни предприятия, както и на специалисти, които са дружества, европейски дружества, кооперативни дружества, европейски кооперативни дружества, кооперативни кредитни организации, обединения по икономически интереси и европейски обединения по икономически интереси със седалище в Румъния, както и за регистрация и оповестяване на техните клонове и на клоновете на юридически лица, посочени по-горе, чието седалище се намира в чужбина.

Освен това съгласно член 43, параграф 1 от Закон № 265/2022 в хода на дейността си или в нейния край специалистите, посочени в член 4, параграф 1, трябва да поискат упоменаванията във връзка с документи и актове, които подлежат на задължителна регистрация, да се вписват в регистъра.

Вписаната в Търговския регистър информация се предоставя и копия от свързаните документи се издават в съответствие с член 11 от Закон № 265/2022 за Търговския регистър и за изменение и допълнение на други нормативни актове, свързани с регистрацията в Търговския регистър:

1. Търговският регистър е публично достъпен. Службата за търговския регистър издава, по искане и за сметка на заинтересованата страна, на румънски език и в съответствие със законодателството за защита на личните данни, информация и удостоверения относно вписванията в Търговския регистър, както и удостоверения, потвърждаващи дали даден документ или акт е бил вписан, копия и/или заверени копия на всички вписани или представени документи или на части от тях, във формуляра, представен в подкрепа на заявленията за регистрация.

2. Искането за информация и документите следва да бъдат представени на приемното гише или да бъдат изпратени по пощата, с куриерски услуги или чрез електронни средства, заедно с копие от документ за самоличност, освен когато искането е подписано с квалифициран електронен подпис.

3. Службата за търговския регистър издава посочените в точка 1 документи или чрез електронни средства, т.е. в електронен формуляр, подписан с квалифициран електронен подпис или квалифициран електронен печат, когато е приложимо, или на хартиен носител в седалището на ONCR или в службите по вписванията, по пощата или с куриерски услуги.

4. Копията са надлежно заверени. Електронните копия се заверяват, като се полага електронен подпис. При поискване може се издават и копия, които не са официално заверени.

5. Електронните копия на документите и информацията, посочени в точка 1, се предоставят и на обществеността чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри.

6. С получените документи, т.е. тези, изпратени чрез електронни средства, се борави и посредством взаимната връзка с единното електронно звено за контакт (PSC), наричано по-нататък „PSC“, в съответствие с Извънредно постановление на правителството № 49/2009 относно свободата на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги в Румъния, одобрено, с измененията и допълненията, със Закон № 68/2010, с последващите изменения.

7. По отношение на предоставената информация и документи се начислява такса по система за оценяване, определена със заповед на министъра на правосъдието, която не може да надвишава административните разходи, необходими за представяне на съответната информация или документи и която включва разходите за разработване и поддържане на Търговския регистър.

8. Посочените в точка 1 информация и документи се предоставят безплатно на публични органи и институции и на акредитирани в Румъния дипломатически мисии.

9. Посочената в точка 1 информация се предоставя безплатно на юридически лица, различни от изброените в точка 8, ако са изрично предвидени по закон.

10. ONRC и службите по вписванията предоставят безплатно на журналисти и представители на медиите за масово осведомяване конкретна информация, вписана в Търговския регистър, която може да бъде използвана единствено с цел осведомяване на обществеността.

Изпълняемостта на документи и актове на лица, подлежащи на вписване в Търговския регистър, е предвидена в член 46 от Закон № 265/2022 за Търговския регистър и за изменение и допълнение на други нормативни актове, свързани с регистрацията в Търговския регистър:

 1. Регистрацията и упоменаванията подлежат на принудително изпълнение спрямо трети лица, считано от датата, на която те са вписани в Търговския регистър или публикувани в Държавен вестник на Румъния, или в електронния бюлетин на Търговския регистър, съгласно предвиденото от закона.
 2. Лица, задължени да поискат вписване в регистъра, не могат да искат изпълняемост спрямо трети лица на нерегистрирани документи или актове, освен ако могат да докажат, че третите страни са знаели за съществуването на тези документи и актове. При все това третите страни винаги могат да се позовават на документи или актове, които не са оповестени, освен ако фактът, че не са били оповестени, отнема правната им сила.
 3. Националната служба за търговския регистър публикува на своя уебсайт и портал за онлайн услуги и предоставя за публикуване на европейския портал за електронно правосъдие актуализирана информация за националното законодателство по отношение на оповестяването и принудителното изпълнение спрямо трети лица на документи, актове и упоменавания на лица, които трябва да се регистрират в Търговския регистър“.

Освен това дружествата са обект на следните специални разпоредби в това отношение, а именно членове 50—51 от Закон № 31/1990 относно дружествата, публикуван повторно с последващите изменения и допълнения:

Член 50

1. Документи или актове, които не са били оповестени, както е предвидено от закона, не могат да бъдат противопоставени на трети лица, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с тях.

2. Извършените от дружеството операции преди 16-ия ден от датата на оповестяване, изисквана от закона, не могат да бъдат противопоставени на трети лица, ако те могат да докажат, че им е било невъзможно да узнаят за такива операции.

Член 51

1. При все това третите страни винаги могат да се позовават на документи или актове, които не са оповестени, освен ако фактът, че не са били оповестени, отнема правната им сила.

Съгласно член 7, параграф 1 от Закон № 265/2022 Търговският регистър трябва да включва следните категории регистри:

а) регистър за вписване на дружества, национални дружества, национални предприятия, държавни корпоративни предприятия, обединения по икономически интереси, европейски дружества, европейски обединения по икономически интереси и други юридически лица, изрично предвидени от закона, чието седалище се намира в Румъния, както и на техните клонове и, когато е приложимо, клонове на юридически лица със седалище в чужбина;

б) регистър за вписване на кооперативни дружества и европейски кооперативни дружества, чието седалище се намира в Румъния, техните клонове и, когато е приложимо, клоновете на кооперативни дружества или европейски кооперативни дружества, чието седалище се намира в чужбина;

в) регистър за вписване на еднолични търговци, еднолични предприемачи и семейни предприятия със седалище и, където е приложимо, работни обекти в Румъния.

2. В съответствие с член 5, параграф 1 от Закон № 265/2022 регистрацията в Търговския регистър се основава на разпореждането на лицето, завеждащо регистъра, по заявленията за регистрация или, когато е приложимо, на окончателно съдебно решение или влязло в сила решение, както е предвидено в закона. Когато регистрацията е постановена от съд, това може да се извърши и въз основа на процесуалния документ, съдържащ диспозитива на съдебното решение.

3. Съгласно член 107, параграф 2 от Закон № 265/2022 датата на вписване в Търговския регистър е ефективната дата на вписване в регистъра.

4. Съгласно член 107, параграф 3 от Закон № 265/2022 вписванията в Търговския регистър се извършват в рамките на 24 часа от датата на издаденото от лицето, завеждащо регистъра, разпореждане.

5. Съгласно член 6, параграф 1 от Закон № 265/2022 Търговският регистър се води от ONRC в компютъризирана форма, а регистрацията в Търговския регистър и в други регистри, водени от ONRC, се извършва по електронен път.

Несъответствия между вписването в регистъра и неговото публикуване

Регистрацията и упоменаванията подлежат на принудително изпълнение спрямо трети лица, считано от датата, на която те са вписани в Търговския регистър или публикувани в Държавен вестник на Румъния, или в електронния бюлетин на Търговския регистър, съгласно предвиденото от закона.

Операциите, извършени от физическо или юридическо лице преди 16-ия ден от датата на регистрацията му в Търговския регистър, не могат да бъдат противопоставени на трети лица, ако те могат да докажат, че им е било невъзможно да узнаят за такива операции.

Лица, задължени да поискат вписване в регистъра, не могат да искат изпълняемост спрямо трети лица на нерегистрирани документи или актове, освен ако могат да докажат, че третите страни са знаели за съществуването на тези документи и актове. При все това третите страни винаги могат да се позовават на документи или актове, които не са оповестени, освен ако фактът, че не са били оповестени, отнема правната им сила.

Посочените в член 16, параграф 1 от Закон № 265/2022 документи се изпращат по електронен път от Службата за търговския регистър до Държавен вестник на Румъния за публикуване в рамките на не повече от три работни дни от датата на регистрация в Търговския регистър.

В случай на несъответствие между вписванията в Търговския регистър и тези в документите, приложени към досието на специалиста и изброени в Търговския регистър, съгласно предвиденото в член 8 от Закон № 265/2022 вписванията в регистъра са с предимство пред тези в документите на трети лица.

Що се отнася до документите и информацията, публикувани в бюлетина или, когато е приложимо, в Държавен вестник на Румъния, ако има някакво несъответствие между тях и документите, записани в регистъра, последните имат предимство пред тези на трети лица.

Ако горепосоченото несъответствие възникне по причини, които не се дължат на съответния специалист, Службата за търговския регистър или, когато е приложимо, публичната корпорация „Monitorul Oficial“ ще коригира записа в регистъра, по-конкретно, ще публикува отново коригирания текст, под формата на извлечение, за собствена сметка, по желание на специалиста.

Кой носи отговорност за точността на записите?

Документите и актовете, изисквани по закон, се вписват в Търговския регистър, когато е приложимо, по искане на физически и/или юридически лица, подлежащи на задължението за регистрация, на други заинтересовани страни или по собствено желание.

В хода на дейността си или когато я приключат, специалистите, посочени в член 4, параграф 1 от Закон № 265/2022, изискват упоменавания, свързани с документи и актове, подлежащи на законоустановена регистрация, да бъдат вписани в регистъра в рамките на не повече от 15 дни от датата на изготвяне на документите или на извършване на действията, за които се изисква регистрация.

Вписванията се правят в регистъра и по искане на заинтересованите страни, в предвидените от закона случаи, в срок, не по-дълъг от 30 дни от датата, на която те са били запознати с документа или акта, подлежащ на регистрация.

Заявителят и когато е приложимо, неговите законни представители/представители, носи(ят) отговорност по закон за законосъобразността, автентичността и точността на данните в заявленията за регистрация и в документите, представени в подкрепа на тях.

В съответствие с член 5, параграф 1 от Закон № 265/2022 регистрацията в Търговския регистър се основава на разпореждането на лицето, завеждащо регистъра, по заявленията за регистрация или, когато е приложимо, на окончателно съдебно решение или влязло в сила решение, както е предвидено в закона. Когато регистрацията е постановена от съд, това може да се извърши и въз основа на процесуалния документ, съдържащ диспозитива на съдебното решение.

Съгласно член 107 от Закон № 265/2022, ако са изпълнени законовите изисквания за установяване, учредяване, организация и функциониране на специалисти, които са задължени да се регистрират, лицето, завеждащо регистъра, издава разпореждане за допускане на заявлението за регистрация в рамките на един работен ден от датата на регистрация на това заявление в Службата за търговския регистър или, когато е приложимо, от датата, на която са извършени всички формалности и са получени всички документи и информация за учредяване и регистрация, както е разпоредено от лицето, завеждащо регистъра.

Датата на вписване в Търговския регистър е ефективната дата на вписване в този регистър.

Вписванията в Търговския регистър се извършват в рамките на 24 часа от датата на издаденото от лицето, завеждащо регистъра, разпореждане.

Юридическите лица придобиват правосубектност от датата на ефективно вписване в Търговския регистър.

Разпореждането на лицето, завеждащо регистъра, подлежи на изпълнение, освен ако не е предвидено друго в закона, и подлежи само на процедура за обжалване. Обжалването не спира изпълнението. Производството, в рамките на което се взема решение за вписване в Търговския регистър, се провежда от персонала на ORCT.

Процедури за защита на личните данни

Процедури, свързани с правата на субекта на данни относно публикуването и съхраняването на личните му данни

При изпълнение на задълженията си, предвидени в законодателните актове, регламентиращи дейността на търговския регистър, Националната служба за търговския регистър и службите по вписванията към трибуналите/териториалните служби събират и обработват данни и информация, включително лични данни, които са обхванати от
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Като администратор на лични данни Националната служба за търговския регистър е въвела подходящи технически и организационни мерки с цел гарантиране на спазването на всички законови разпоредби относно защитата и обработването на личните данни.

Личните данни на физическо лице се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели (принципът на ограничение на целите).

Личните данни, предоставени от заявителя чрез попълване/подаване на заявления и подаване на актове/документи в тяхна подкрепа, се обработват с оглед изпълнение на основните специфични задължения/отговорности/функции на Търговския регистър.

Информацията, записана в Централния електронен търговски регистър/интегрирана информационна система, се съхранява за неограничен период от време. Заявленията за вписване (формуляри) в Търговския регистър, които се подават с цел регистриране на специалиста, за вписване в регистъра на документи и актове на специалистите, както и документите, представени в тяхна подкрепа, се архивират в досието на специалиста (на хартиен и електронен носител).

Публикуването на документи, издадени в резултат на вписване в търговския регистър/изготвени от персонала на информационното бюро, е в съответствие с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните и тези данни се ограничават до фамилното и собственото име, датата и мястото на раждане, гражданството и държавата на пребиваване на заинтересованите лица, освен ако се предвижда друго по закон.

Информацията относно личните данни, която може да бъде оповестена по отношение на вписаните в Търговския регистър физически лица, действащи в определено качество/заемащи длъжност, е следната: фамилно и собствено име, дата и място на раждане, гражданство и държава на пребиваване, освен когато кандидатът е субект, който има достъп до лични данни по силата на закона.

Копията или заверените копия на документите, приложени в досието на специалиста, вписан в търговския регистър, които се издават на заявителите, включват само: фамилно и собствено име, дата и място на раждане, гражданство и държава на пребиваване на посоченото в тези документи лице, освен когато кандидатът е субект, който има достъп до лични данни по силата на закона.

Обменът на информация с публични органи и институции съгласно протоколи за сътрудничество, сключени с цел спазване на изрично законово задължение, трябва да бъде в съответствие със законоустановените правила за защита на лицата по отношение на обработването на лични данни и на свободното движение на такива данни.

Списъкът на публичните органи и институции, с които ONRC сключва протоколи за сътрудничество, е публикуван на уебсайта на ONRC.

Предоставената информация, миналите записи и сертификатите, издадени от ONRC и службите по вписванията, както и копията или заверените копия на документите, представени в подкрепа на заявленията за регистрация, включват всички лични данни, записани в Търговския регистър, когато такива данни се предават по искане на субектите на данни или на компетентните институции или органи, в съответствие със законоустановено задължение, с цел спазване на законоустановено задължение или при упражняване на задължения, но на други физически или юридически лица, включително други публични институции, в съответствие с член 11, параграф 1 от Закон № 265/2022, се изпращат само следните данни: фамилно и собствено име, дата и място на раждане, гражданство и държава на пребиваване.

Националната служба за търговския регистър гарантира, че субектите на данни упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) № 679/2016: правото на информация и достъп до и коригиране или изтриване на лични данни, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение, право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, правото на подаване на жалба до Националния надзорен орган за обработване на лични данни [Надзорен орган за управление на личните данни в Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Georghe Magheru № 28—30, sector 1, Букурещ).

Горепосочените права, при спазване на изискванията и изключенията по Регламент (ЕС) № 679/2016, могат да бъдат упражнявани чрез изпращане по пощата на писмено искане, с надлежно положени дата и подпис, на следния адрес: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, пощенски код: 030837 или по електронната поща на адрес: datepersonale@onrc.ro.

Съгласно член 37 от Общия регламент относно защитата на данните в рамките на институцията се определя длъжностно лице по защита на данните, чиито данни за контакт са публикувани на уебсайта под рубриката „Лични данни“.

Данни за връзка

Данни за връзка са предоставени тук.

Връзки по темата

Официален уебсайт на Търговския регистър на Румъния

Портал за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър на Румъния

Последна актуализация: 03/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.