Търговски регистри в държавите от ЕС

Словакия

В този раздел се прави преглед на словашкия търговски регистър.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър?

Obchodný register (търговският регистър) е публичен списък, който съдържа задължителните по закон данни за предприемачи, дружества и други правни субекти, когато това се изисква от отделен законодателен акт.

От програмна и техническа гледна точка списъкът се администрира от Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Министерство на правосъдието на Словашката република].

Търговският регистър се води от registrové súdy (съдилища по вписванията) (районен съд в седалището на окръжния съд).

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Търговският регистър и регистърът на документите са достъпни за всички. Достъп до търговския регистър и извлеченията от него подлежат на заплащане на такса.

Ако обаче заявител подаде молба за електронно извлечение от търговския регистър или електронно копие на депозиран документ или електронно потвърждение, че даден документ не е бил депозиран в регистъра на документите, съдът по вписванията издава съответните документи по електронен път и безплатно.

Възможно е също така безплатно да се подаде искане за извлечение от търговския регистър, копие на депозиран документ или потвърждение, че определен документ не е бил депозиран в регистъра на документите чрез системата за взаимно свързване на централните търговски регистри, търговските регистри и дружествените регистри (Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS).

Как да направя справка в търговския регистър

Търсенето е възможно на словашки и английски език.

В словашкия Obchodný register може да бъде извършено търсене по:

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Закон № 513/1991 (Търговският кодекс), както е изменен, посочва кога могат да се правят позовавания на данни, вписани в търговския регистър — и, когато е уместно, съдържанието на документите, депозирани в него.

Данните, вписани в търговския регистър, пораждат действие по отношение на трети страни, считано от датата на публикуването им. Съдържанието на документите, които по закон трябва да бъдат публикувани, пораждат действие по отношение на трети страни, считано от датата на съобщението в Търговския вестник, че документите са били депозирани в регистъра на документите.

От този момент нататък трети страни могат да се позовават на публикувани данни или на съдържанието на документите. Това обаче не се прилага, ако регистрираното лице може да докаже, че третото лице е било предварително запознато с данните или съдържанието на документа.

При все това, регистрираните лица не могат да се позовават на публикуваните данни или на съдържанието на документите по отношение на трети страни в срок от 15 дни от публикуването им в случаите, когато третите страни могат да докажат, че не са могли да узнаят предварително тези данни или съдържанието на документа.

След изтичането на този срок може да се направи позоваване на вписаните данни и съдържанието на документите, депозирани в регистъра на документите.

Трети лица могат винаги да се позовават на съдържанието на документи или данни, които все още не са вписани в търговския регистър или не са депозирани в регистъра на документите, освен ако това съдържание или данни имат задължителна сила едва след вписването им в търговския регистър.

В случай на несъответствие между регистрираните и публикуваните данни или съдържанието на депозираните и публикуваните документи, регистрираното лице (дружество) може да се позове на само на публикуваната версия по отношение на трети страни. То може обаче да се позове на тях, ако се докаже, че третата страна е знаела за съдържанието на регистрираните данни или на внесен документ.

История на търговския регистър

Търговският регистър беше създаден през 1992 г. след приемането на Закон № 513/1991 (Търговския кодекс), заменящ предишния търговски регистър.

Търговският кодекс (членове 27-34) измени приложното поле на търговския регистър до 2004 г.

На 1 февруари 2004 г. Специален закон № 530/2003 относно търговския регистър и за изменение на някои други актове влезе в сила и въведе нови правни изисквания, приложими към търговския регистър. При въвеждането на специалния акт отговорността за правния аспект на търговския регистър е частично заличена от Търговския кодекс.

Понастоящем търговският регистър се води по електронен път. Регистърът на документите се съхранява на хартиен носител и електронно. (От 1 октомври 2020 г. регистърът на документите се води по електронен път, освен ако не е предвидено друго в Закон № 530/2003 (Закон за търговския регистър).

Връзки по темата

Търговски регистър

Търговски регистър на Словашката република

Последна актуализация: 25/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.