Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Словения

Настоящият раздел съдържа обща информация за Търговския регистър на Словения.

Съдържание, предоставено от
Словения
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в Търговския регистър на Словения (Poslovni register Slovenije)?

Търговският регистър на Словения се води от Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Търговският регистър на Словения е централната публична база данни с информация за всички търговски дружества с регистрирано седалище в Словения, които извършват стопанска или нестопанска дейност, както и за дъщерните дружества и други подразделения на тези дружества. Регистърът съдържа информация също и за дъщерните подразделения на чуждестранни дружества, извършващи дейност в Словения. В Регистъра са включени следните категории:

 • дружества (персонални и капиталови дружества),
 • еднолични търговци,
 • публичноправни юридически лица,
 • частноправни юридически лица,
 • сдружения,
 • физически лица, осъществяващи регистрирани или регулирани дейности,
 • дъщерни дружества и други подразделения на търговски дружества,
 • седалища на чуждестранни търговски дружества,
 • други стопански единици,

За всяка стопанска единица, вписана в Търговския регистър на Словения, са налични редица регистрационни данни (идентификационен номер, наименование на дружеството, данъчен номер, данни за представителите и учредителите и т.н.).

 • пряк достъп до информация посредством приложението ePRS, и
 • предоставяне на информация за повторна употреба.

Какво съдържа той?

Приложението ePRS

Приложението ePRS предоставя достъп на потребителите до информацията в отделните вписвания за стопанските единици в Търговския регистър на Словения, които извършват икономическа дейност в Република Словения.

Достъпът до Търговския регистър на Словения безплатен ли е?

Достъпът е безплатен, но потребителите трябва да въведат потребителското си име и парола в портала (новите потребители трябва най-напред да се регистрират).

Как да направя справка в Търговския регистър на Словения?

Потребителите трябва да въведат потребителското си име и парола в портала, за да могат да правят справка в Регистъра. Достъпът до данните може да се осъществи чрез въвеждане на критерии за търсене в едно или повече полета или чрез избиране на критерии за търсене от падащото меню. Критерий за търсене може да бъде всеки един от следните: информация, част от информация (дума) или началото на дума. Възможни критерии за търсене са идентификационният номер, данъчният номер, наименованието на дружеството, името и номерът на улица, община и др.

Актуализация

Данните се актуализират ежедневно.

Предоставяне на информация за повторна употреба:

Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги предоставя следните услуги за повторна употреба на информацията от Търговския регистър:

 • ежедневно, седмично или месечно предоставяне на информация по всички вписвания, в разширен или съкратен формат,
 • месечно предоставяне на информация за търговските дружества, вписани в Съдебния регистър (Sodni register), в разширен или съкратен формат,
 • месечно предоставяне на информация за едноличните търговци, в разширен или съкратен формат,
 • предоставяне на информация чрез интернет услуга в разширен, съкратен или минимален формат,
 • предоставяне на информация въз основа на конкретна заявка, в разширен или съкратен формат,
 • обработване на събраната информация по критерии, зададени от потребителя (цифрови данни).

На всеки три месеца Агенцията публикува безплатно в интернет преглед на целия Търговски регистър на Словения в XML формат с набор от данни за повторна употреба.

Дължими такси

Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги събира такси за повторната употреба на публична информация от Търговския регистър на Словения, както това е определено в Размера на таксите за повторна употреба на публична информация от Търговския регистър на Словения (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (връзка към базата данни със законодателството на Словения).

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Третите лица могат да се позовават на информацията и на всички видове документи, упоменати в член 2 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни, въз основа на следните закони.

- Закон за търговските дружества (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Официален вестник на Република Словения, бр. 65/09 — официална консолидирана версия, бр. 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 — Решение на Конституционния съд и бр. 82/13, наричан по-нататък „ЗТД“), който е системният акт, уреждащ основните положения на правния статут на търговските дружества, учредяването и дейността на търговските дружества, едноличните търговци и свързаните с тях лица, обединенията по икономически интереси и дъщерните подразделения на чуждестранни дружества, и всяко изменение на правния им статут.

- Закон за Съдебния регистър (Zakon o sodnem registru) (Официален вестник на Република Словения, бр. 54/07 — официална консолидирана версия, бр. 65/08, 49/09 и 82/13, наричан по-нататък „ЗСР“), който урежда Съдебния регистър, определя информацията, която се вписва в Съдебния регистър, процедурните правила, чрез които компетентният съд се произнася по вписванията в Съдебния регистър, и правилата относно начина, по който Агенцията управлява Съдебния регистър. Този закон урежда също процедурите, които са част от системата Vse na enem mestu (системата за обслужване на едно гише).

- Закон за Търговския регистър на Словения (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (Официален вестник на Република Словения, бр. 49/06 и 33/07, наричан по-нататък „ЗТРС“), който урежда воденето и поддържането на Търговския регистър на Словения (PRS), определя каква информация подлежи на вписване в Търговския регистър, как тя се установява и задължителното използване на такова установяване, съдържанието на Търговския регистър и придобиването на информация за актуализиране на Регистъра, и определя процедурата за вписване в Търговския регистър, информацията, добавяна или определяна от длъжностното лице по регистрацията за вписване, използването на данните от Търговския регистър и съхраняването на документацията.

Достъпът до Търговския регистър на Словения безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен. Потребителите обаче трябва да въведат потребителско име и парола в портала, за да получат достъп до него.

Връзки по темата

Търговски регистър (на словенски език), Търговски регистър (на английски език)

Последна актуализация: 23/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.