Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Швеция

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Швеция.

Съдържание, предоставено от
Швеция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Какво предлага търговският регистър на Швеция?

Службата за регистрация на дружествата в Швеция поддържа няколко регистъра, които предоставят информация относно предприятия (т.е. регистрирани дружества). Достъпът до информацията в тези регистри се осъществява посредством интернет търсачка, или чрез справка в Службата за регистрация на дружествата в Швеция.

Тези регистри са наричани по-долу с общото название търговски регистър на Швеция.

Търговският регистър на Швеция предоставя информация например относно:

 • наименования и адреси на дружествата,
 • регистрационен номер,
 • офиси на дружества (включително членове на органите на управление),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • информация относно несъстоятелност.

Регистърът се притежава и поддържа от Службата за регистрация на дружествата в Швеция.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Швеция?

До информацията в търговския регистър на Швеция има безплатен достъп чрез справка по телефона в Службата за регистрация на дружествата в Швеция. Исканията за писмени извлечения от регистъра обикновено се заплащат.

Интернет търсачката предоставя безплатен достъп до информация относно наименованието на дружество, регистрационен номер и статус. Следните допълнителни услуги са налични само за регистрирани потребители и срещу заплащане:

 • ръководни длъжностни лица на дружеството (включително членове на съвета),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • по-подробна информация във връзка с несъстоятелност или ликвидация.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Информацията относно шведските търговски дружества се оповестява в съответствие с член 2 от Директива 2009/101/ЕО.

Новорегистрираните търговски дружества в Швеция и всички промени в тях се регистрират в Службата за регистрация на дружествата в Швеция.

Според член 2 от Директива 2009/101/ЕО от държавите членки се изисква да гарантират оповестяването от дружествата на определени актове и данни. Според член 3а, параграф 2 от държавите членки се изисква също така да предоставят тази информация за публикуване в европейския портал за електронно правосъдие.

В случая на Швеция регистрираната информация се публикува в Официален вестник на Швеция (Post- och Inrikes Tidningar).

Допълнителна информация относно шведските дружества може да се получи от уебсайта на Службата за регистрация на дружествата в Швеция http://www.bolagsverket.se/en.

Достъп до Официален вестник на Швеция може да се осъществи чрез уебсайта на Службата за регистрация на дружествата в Швеция http://www.bolagsverket.se/en.

Как се правят справки в търговския регистър на Швеция

За получаване на информация от регистъра всеки може да се свърже със Службата за регистрация на дружествата в Швеция по пощата, по ел. поща или по телефона.

Търсения може да се извършват с помощта на търсачката и въвеждане на наименование на дружеството и регистрационен номер. Информацията, посочена по-долу, е достъпна само за регистрирани потребители срещу заплащане:

 • ръководни длъжностни лица на дружеството (включително членове на съвета),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • по-подробна информация във връзка с несъстоятелност или ликвидация.

История на търговския регистър на Швеция

В регистъра се съхранява информация от 1897 г. насам. Определен вид данни се съхраняват на цифров носител от 1982 г. От 2002 г. цялата информация, постъпваща в регистъра, се конвертира в цифров формат.

Връзки по темата

Европейски търговски регистър (ЕТР)

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.