Търговски регистри в държавите от ЕС

Швеция

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Швеция.

Съдържание, предоставено от
Швеция

История на създаването на националния регистър

Кога е основан?

Регистрацията на предприятията започва през 1897 г.

Регистърът на клоновете е добавен през 1955 г. (Службата за регистрация на дружествата в Швеция поема регистрацията на клоновете през 1975 г.).

През 2002 г. Службата за регистрация на дружествата в Швеция поема от Органа за финансов надзор регистрацията на банките и застрахователните дружества.

Кога е цифровизиран?

Определен вид данни се съхраняват на цифров носител от 1982 г. От 2002 г. цялата информация, постъпваща в регистъра, се конвертира в цифров формат.

Приложимо право

Главно:

Aktiebolagslagen (Закон за дружествата) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (Наредба за дружествата) (2005:559)

Årsredovisningslagen (Закон за годишните финансови отчети) (1995:1554)

Filiallagen (Закон за клоновете) (1992:160)

Filialförordningen (Наредба за клоновете) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (Закон за банковите и финансовите операции)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (Наредба за банковите и финансовите операции)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (Закон за годишните финансови отчети в кредитните институции и инвестиционните фирми)

Försäkringsrörelselagen (Закон за застрахователната дейност) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (Наредба за застрахователната дейност) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (Закон за годишните финансови отчети в застрахователните дружества)

Каква информация предлага Търговският регистър?

Кой има право на достъп до регистъра?

Всеки може да получи информация от регистъра, като се свърже със Службата за регистрация на дружествата в Швеция или като посети уебсайта или Näringslivsregistret [Регистъра на дружествата].

Каква информация може да бъде намерена в регистъра?

Какви видове данни се съхраняват (кои субекти са вписани в публичния регистър, информация относно несъстоятелност, финансови отчети...)?

Съдържащата се информация включва:

 • наименованието на дружеството
 • адреса
 • адреса на управление
 • номера на организацията
 • информацията за директорите (членове на органите на управление, лица, упълномощени да полагат подпис, главен изпълнителен директор, одитор и др.)
 • стопанската дейност

За по-подробна информация вж. глава 2, раздели 14—17 от Наредбата за дружествата, раздел 4 от Наредбата за клоновете и глава 4, раздел 19 от Наредбата (2004:329) за банковите и финансовите операции.

Какви документи се завеждат/съхраняват? (досиета, сбирки от документи, устави, протоколи от общите събрания и др.)?

Всички документи, които трябва да бъдат представени за всеки вид дело в съответствие с действащите правила, например:

 • учредителни актове
 • устави
 • годишни финансови отчети
 • уведомления
 • протоколи от общите събрания
 • протоколи от органите на управление
 • банкови извлечения
 • одитни доклади
 • всякакви други необходими документи.

Как мога да направя справка (и какви са наличните критерии за търсене)?

Лично

На рецепцията е на разположение компютър за посетителите, за да могат да търсят в регистъра. Можете да поискате документи от регистъра и от рецепцията.

На уебсайта на регистъра

От уебсайта можете да получите достъп до:

 • регистъра, за да проверите дали дадено дружество е подало годишните си финансови отчети, или да потърсите конкретна преписка,
 • електронната услуга Näringslivsregistret (където определена информация е безплатна. В противен случай трябва да се регистрирате като потребител),
 • електронната услуга Sök företagsinformation [Търсачка за информация за дружествата].

Какви са наличните критерии за търсене?

Можете да търсите информация по номера на организацията, номера на делото, идентификационния номер или наименованието на дружеството.

Как мога да получа документи?

Безплатно ли е?

Службата за регистрация на дружествата в Швеция начислява такса за документите, тъй като е орган, който се финансира от такси.

Срещу заплащане?

Като ги поискате от нас. Можете да платите с фактура или с карта.

Как мога да получа извлечение от регистъра, заверено копие или препис на документи?

Като ги поискате от нас, като ни се обадите, по електронна поща или по пощата. Можете да платите с фактура или с карта.

Процедура по регистрация

Как мога да започна процедурата по регистрация (начин за подаване на заявления в регистъра, заверка на документи, вид документи, които трябва да бъдат приложени)?

Лично

Подавате заявлението и необходимите документи за вида преписка на хартиен носител. Можете също така да използвате компютрите за посетители в Службата за регистрация на дружествата в Швеция, за да получите достъп до verksamt.se и да въведете дело.

Онлайн

Можете да отидете на адрес verksamt.se и да регистрирате преписка.

Как се разглеждат подадените заявления?

Преписките, подадени чрез електронната услуга (verksamt.se), подлежат на различни машинни проверки. Някои от преписките могат да бъдат приключени автоматично в рамките на елетронните услуги. Други, които не могат да бъдат проверени по електронен път, се препращат на член на персонала за по-нататъшна ръчна проверка. Член на персонала проверява и документите на хартиен носител.

Правни последици от регистрацията

Последици от вписванията за трети лица съгласно член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132

Държаните от Службата за регистрация на дружествата в Швеция записи са публични. Записаната информация се публикува в националната публикация Post- och Inrikes Tidningar. Записаната в регистъра и публикувана в Post- och Inrikes Tidningar информация се счита за обществено достояние. Ето защо тя е достъпна за обществеността и може да се търси.

Несъответствия между записа в регистъра и неговото публикуване

Подадената за регистрация информация се вписва и публикува. Ако впоследствие се установи, че е била вписана (и публикувана) неточна информация, може да е необходимо тя да бъде коригирана.

Кой носи отговорност за точността на записите?

Дружествата са отговорни за информацията, която предоставят. Службата за регистрация на дружествата в Швеция записва предоставената информация, след като извърши проверка на законността.

Процедури за защита на личните данни

Процедури, свързани с правата на субекта на данни относно публикуването и съхраняването на личните му данни

В нашите регистри на дружествата ние обработваме, наред с тези на други лица, личните данни на членовете на органите на управление. Целта на регистрите е да се предостави информация например за стопански дейности, кредитиране, придобивания и продажби на предприятия и добавяния в регистри на клиентите и проверки в тях. Тази информация може да бъде предоставена на физически лица, дружества или органи, изискващи информацията за целите на своите дейности.

Личната информация може да се оповестява публично и да се съхранява, при условие че е свързана с упражняването на власт. По закон личните данни трябва да се записват.

Службата за регистрация на дружествата в Швеция е администраторът на данни и гарантира, че личните данни в нашите регистри се обработват в съответствие с разпоредбите относно защитата на данните и специфичните правила, уреждащи регистъра.

Службата за регистрация на дружествата в Швеция назначава омбудсман по защита на данните, който гарантира, че личните данни се обработват точно и законосъобразно при операциите.

Информация за връзка

Служба за регистрация на дружествата в Швеция

Телефон: +46 771670670 (или +46 60184000) от 09.00 до 15.00 часа, от понеделник до петък

Ел. поща: bolagsverket@bolagsverket.se

Адрес за посещения: Stuvarvägen 21, Sundsvall, ШВЕЦИЯ

Уебсайт: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Връзки

Електронни услуги https://bolagsverket.se/en/fee

Електронни услуги https://www.verksamt.se/web/international/services

Последна актуализация: 28/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.