Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици шведски вече са преведени.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Швеция

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Швеция.

Съдържание, предоставено от
Швеция

Какво предлага търговският регистър на Швеция?

Службата за регистрация на дружествата в Швеция поддържа няколко регистъра, които предоставят информация относно предприятия (т.е. регистрирани дружества). Достъпът до информацията в тези регистри се осъществява посредством интернет търсачка, или чрез справка в Службата за регистрация на дружествата в Швеция.

Тези регистри са наричани по-долу с общото название търговски регистър на Швеция.

Търговският регистър на Швеция предоставя информация например относно:

 • наименования и адреси на дружествата,
 • регистрационен номер,
 • офиси на дружества (включително членове на органите на управление),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • информация относно несъстоятелност.

Регистърът се притежава и поддържа от Службата за регистрация на дружествата в Швеция.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Швеция?

До информацията в търговския регистър на Швеция има безплатен достъп чрез справка по телефона в Службата за регистрация на дружествата в Швеция. Исканията за писмени извлечения от регистъра обикновено се заплащат.

Интернет търсачката предоставя безплатен достъп до информация относно наименованието на дружество, регистрационен номер и статус. Следните допълнителни услуги са налични само за регистрирани потребители и срещу заплащане:

 • ръководни длъжностни лица на дружеството (включително членове на съвета),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • по-подробна информация във връзка с несъстоятелност или ликвидация.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Информацията относно шведските търговски дружества се оповестява в съответствие с член 2 от Директива 2009/101/ЕО.

Новорегистрираните търговски дружества в Швеция и всички промени в тях се регистрират в Службата за регистрация на дружествата в Швеция.

Според член 2 от Директива 2009/101/ЕО от държавите членки се изисква да гарантират оповестяването от дружествата на определени актове и данни. Според член 3а, параграф 2 от държавите членки се изисква също така да предоставят тази информация за публикуване в европейския портал за електронно правосъдие.

В случая на Швеция регистрираната информация се публикува в Официален вестник на Швеция (Post- och Inrikes Tidningar).

Допълнителна информация относно шведските дружества може да се получи от уебсайта на Службата за регистрация на дружествата в Швеция http://www.bolagsverket.se/en.

Достъп до Официален вестник на Швеция може да се осъществи чрез уебсайта на Службата за регистрация на дружествата в Швеция http://www.bolagsverket.se/en.

Как се правят справки в търговския регистър на Швеция

За получаване на информация от регистъра всеки може да се свърже със Службата за регистрация на дружествата в Швеция по пощата, по ел. поща или по телефона.

Търсения може да се извършват с помощта на търсачката и въвеждане на наименование на дружеството и регистрационен номер. Информацията, посочена по-долу, е достъпна само за регистрирани потребители срещу заплащане:

 • ръководни длъжностни лица на дружеството (включително членове на съвета),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • по-подробна информация във връзка с несъстоятелност или ликвидация.

История на търговския регистър на Швеция

В регистъра се съхранява информация от 1897 г. насам. Определен вид данни се съхраняват на цифров носител от 1982 г. От 2002 г. цялата информация, постъпваща в регистъра, се конвертира в цифров формат.

Връзки по темата

Европейски търговски регистър (ЕТР)

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.