В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Търговски регистри в държавите от ЕС

Обединено кралство

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за търговския регистър на Обединеното кралство.

Съдържание, предоставено от
Обединено кралство

Кой води търговския регистър в Обединеното кралство?

Търговският регистър за Обединеното кралство се нарича Companies House, като той обхваща Англия и Уелс, Северна Ирландия и Шотландия.

Каква информация се съхранява в Companies House?

Регистърът предоставя информация, подадена от дружества, сдружения с ограничена отговорност (limited liability partnerships), командитни дружества (limited partnerships), чуждестранни дружества, ЕОИИ (европейски обединения по икономически интереси), ЕД (европейски дружества — Societas Europaea) и при трансгранични сливания. Повече сведения относно изискванията за вписване на информация може да потърсите на уебсайта на Companies House. Регистърът не съдържа информация за едноличните търговци, сдруженията с неограничена отговорност и търговските наименования.

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра и получаването от него на основна информация за дружествата са безплатни.

Как се правят справки в търговския регистър в Обединеното кралство?

Търсенето на информацията за дружествата, съдържаща се в търговския регистър на Обединеното кралство, може да се извършва на уебсайта на Companies House, чрез ползване на услугата „WebCHeck“.

До каква степен може да се има доверие на документите в регистъра?

Завеждащ регистъра на дружествата (registrar)

В настоящия раздел се описва позицията спрямо информацията за дружествата, тъй като последната съставлява по-голямата част от данните в регистъра.

Основният нормативен акт, регламентиращ функционирането на регистъра в Обединеното кралство, е Законът за дружествата от 2006 г. (Companies Act 2006). В него се предвижда, че подлежащата на регистриране информация се предоставя на завеждащия регистъра на дружествата от самото дружество или от представители, действащи от негово име. След подаването на формуляра с информация се извършва проверка дали той е попълнен изцяло. Завеждащият регистъра приема тази информация на доверие. Нейната достоверност не се проверява или потвърждава. Ако подадената информация е приемлива, тя се регистрира, така че да се поддържа регистър, който да може да е на разположение за публични справки. Като се изключи ограничена категория данни, лицата, извършващи справки в регистъра, могат да му се доверят, но само доколкото информацията, предоставена на завеждащия го, е точна.

Ограничена категория данни в регистъра са свързани с правни последици, произтичащи от регистрирането им. Лицата, извършващи справки, могат да се доверят на тази информация така, както тя е вписана в регистъра. Посочената категория данни включва информация за:

  • учредяването на дружеството (член 16 от Закона за дружествата от 2006 г.),
  • седалището и промените в адреса на седалището съгласно член 87,
  • фирмата (наименованието) на дружеството и неговите изменения съгласно член 81,
  • пререгистрацията на дружество с цел внасяне на промени в статуса му, например изменянето му от частно в публично дружество и др. (членове 96, 101,104, 107 и 111),
  • намаляване на капитала на дружеството (членове 651 и 665).

За сериозни неточности в информацията, подавана пред завеждащия регистъра, могат да бъдат налагани наказателни санкции. Съгласно член 1112 от Закона за дружествата от 2006 г. умишленото или небрежно предоставяне на невярна, подвеждаща или заблуждаваща информация на завеждащия регистъра се наказва като престъпление.

В отношенията си с трети страни дружествата могат да се позовават на определени събития само ако въпросните лица са били официално уведомени за тях или ако може да се докаже, че третата страна е знаела за събитието (член 1079 от Закона за дружествата от 2006 г.).

Гореспоменатите особени събития са:

  • изменение на учредителния акт;
  • промяна в управителните органи на дружеството;
  • промяна на седалището на дружеството;
  • издаване на съдебно разпореждане за ликвидация на дружеството;
  • назначаване на ликвидатор по доброволна ликвидация на дружеството.

Връзки по темата

Companies House

Последна актуализация: 24/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.