Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: španělštinaangličtina
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Rakousko

Tato část portálu podává přehled o obchodním rejstříku v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík?

V obchodním rejstříku (Firmenbuch) (hlavní rejstřík (Hauptbuch)) jsou uloženy informace o všech registrovaných rakouských podnicích (viz § 2 FBG). Dokumenty, které tvoří podklady záznamů, jsou uloženy v elektronickém archívu dokumentů justice (sbírka listin). Informace o rakouském obchodním rejstříku a sbírka listin jsou veřejně dostupné on-line. Přístup je však zpoplatněn.

Údaje o společnostech jsou rakouským úřadům k dispozici také na portálu spolkového výpočetního střediska (Portal des österreichischen Bundesrechenzentrums) (BRZ). Členské státy EU mají k těmto údajům přístup přes Evropský obchodní rejstřík (Europäisches Unternehmensregister) (EBR).

Je přístup do obchodního rejstříku bezplatný?

Přístup do rakouského obchodního rejstříku je zpoplatněn.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku

Každý je oprávněn k přístupu do databáze obchodního rejstříku, aby zde získal informace o záznamech v obchodním rejstříku.

Výpis s aktuálními údaji lze získat zadáním příslušného čísla v obchodním rejstříku. Na požádání lze získat také údaje, které byly vymazány (vztahuje se pouze na údaje dostupné v elektronické podobě). Dotazy se mohou týkat také nedávno provedených nových záznamů, jejich změn nebo výmazu.

Veřejný přístup do databáze obchodního rejstříku zajišťují společnosti, tzv. přístupová místa (Verrechnungsstellen), které byly ministerstvem spravedlnosti pověřeny vyřizováním žádostí. Poskytují zpoplatněné služby, jako jsou odpovědi na dotazy týkající se obchodního rejstříku nebo zajišťování ověřených výpisů z obchodního rejstříku, které jsou totožné s úředně vydávanými výpisy.

Oprávnění vydávat veřejné listiny o stavu zápisů v obchodním rejstříku za účelem předložení určitému orgánu státní správy mají ale pouze zemské soudy (konkrétně oddělení obchodního rejstříku (Firmenbuchabteilung)).

Jak spolehlivé jsou dokumenty obsažené v rejstříku?

Podle článku 3a směrnice 2009/101/ES (ve znění směrnice 2012/17/EU) musí členské státy vysvětlit, na základě jakých ustanovení vnitrostátního práva se mohou třetí osoby dovolávat údajů a listin uvedených v článku 2 týkajících se společností (např. oprávnění orgánů jednat za společnosti nebo stanovy). Tyto informace popisují právní situaci v Rakousku.

V Rakousku jsou údaje a listiny o akciových společnostech (a.s.) a společnostech s ručením omezeným (s.r.o.) v souladu s článkem 2 směrnice 2009/101/ES obsaženy v obchodním rejstříku, jehož právním základem je obchodní zákoník (Unternehmensgesetzbuch – UGB) a zákon o obchodním rejstříku (Firmenbuchgesetz – FBG). Obchodní rejstřík vedou soudy ve formě elektronického rejstříku. Sestává z hlavního rejstříku, v němž probíhají záznamy a výmazy právních skutečností (např. oprávnění orgánů jednat za společnost), a sbírky listin, která obsahuje relevantní dokumenty (např. stanovy).

Podle § 10 odst. 1 UGB musí být záznamy do obchodního rejstříku oznamovány na jedné straně v databázi soudních oznámení (Ediktsdatei) (bezplatně přístupné na internetu) a na straně druhé v úředním věstníku listu Wiener Zeitung. Toto oznámení se považuje za splněné v okamžiku, kdy jsou příslušné údaje zaznamenány do databáze soudních oznámení.

Účinky záznamů do obchodního rejstříku vůči třetím osobám upravuje § 15 UGB, podle něhož se nemůže dotčená společnost dovolávat vůči třetí osobě skutečnosti, která měla být zapsána do obchodního rejstříku, avšak nebyla zapsána, pokud této třetí osobě nebyla daná skutečnosti již známa (odstavec 1). Jakmile je určitá skutečnost zapsána, musí ji třetí osoba považovat za závaznou. To ovšem neplatí pro právní úkony provedené do 15 dnů ode dne oznámení, pokud třetí strana prokáže, že jí tato skutečnost nebyla známa a ani jí nemusela být známa (odstavec 2). Společnost musí rovněž považovat nesprávné záznamy pro ni za závazné vůči třetí osobě v obchodních transakcích, pokud nesprávný záznam nechala provést sama nebo nenechala tento záznam vymazat, přestože věděla nebo musela vědět, že je nesprávný. Společnost však nemusí považovat nesprávný záznam pro ni za závazný, pokud prokáže, že třetí osoba nespoléhala na to, že je záznam správný, nebo že věděla, že je záznam nesprávný, nebo nevěděla z hrubé nedbalosti (odstavec 3).

Stanovy akciové společnosti nebo společenská smlouva společnosti s ručením omezeným jsou vždy závazné ve znění uvedeném v obchodním rejstříku, neboť změna stanov či společenské smlouvy nemá žádný právní účinek, dokud není zapsána v obchodním rejstříku (§ 148 odst. 3 zákona o akciových společnostech = AktG, § 49 odst. 2 zákona o společnostech s ručením omezeným = GmbHG).

Souvislosti vzniku

Záznamy údajů v rakouském obchodním rejstříku se původně uchovávaly v listinné podobě. Při automatizaci obchodního rejstříku v roce 1991 byly údaje převedeny do elektronické databáze. Od té doby jsou veškeré aktuální i historické údaje k dispozici v elektronické podobě.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Obecné informace o rakouském obchodním rejstříku

Databáze soudních oznámení rakouské justice

Úplné znění zákona UGB

Úplné znění zákona FBG

Úplné znění zákona AktG

Úplné znění zákona GmbHG

Poslední aktualizace: 21/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.