Obchodní rejstříky v zemích EU

Rakousko

V této části naleznete informace o rakouském obchodním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Historie vnitrostátního rejstříku

Kdy byl rejstřík zřízen?

Do roku 1990 byl rakouský obchodní rejstřík (Handelsregister) veden v listinné podobě. V roce 1991 byl nahrazen rejstříkem Firmenbuch, který je spravován jako elektronická databáze.

Kdy byl rejstřík digitalizován?

Když byl Handelsregister v roce 1991 nahrazen rejstříkem Firmenbuch, byly údaje vedené v hlavním rejstříku (Hauptbuch) převedeny do elektronické databáze. Od té doby jsou veškeré aktuální i historické údaje (až do roku 1991) k dispozici v elektronické podobě. Od roku 2005 je v elektronické podobě veden rovněž archiv dokumentů(Urkundensammlung) obchodního rejstříku.

Jaká je stávající platná právní úprava?

Klíčové právní předpisy jsou stanoveny v zákoně o obchodním rejstříku (Firmenbuchgesetz, FBG) a v obchodním zákoníku (Unternehmensgesetzbuch, UGB).

Jaké informace jsou v rejstříku k dispozici?

Kdo má do rejstříku přístup?

K přístupu do databáze obchodního rejstříku a získávání informací o záznamech v něm je oprávněn každý. Přístup je možný do hlavního rejstříku i archivu dokumentů.

Jaké informace rejstřík obsahuje?

Hlavní rejstřík obchodního rejstříku obsahuje informace o všech zapsaných rakouských podnicích. Dokumenty, z nichž tyto záznamy vycházejí, jsou uloženy v archivu dokumentů.

Účelem obchodního rejstříku je zaznamenávat a zveřejňovat skutečnosti, které musí být zapsány v souladu s ustanoveními práva obchodních společností. Patří mezi ně číslo v obchodním rejstříku, název společnosti, právní forma, sídlo a adresa společnosti, jakož i osoby oprávněné jednat jejím jménem. Změny skutečností zapsaných v obchodním rejstříku musí být v zásadě neprodleně oznámeny soudu (oznamovací povinnost).

Jaké druhy dat se ukládají? Jaké subjekty se zapisují do veřejného rejstříku? Informace o platební neschopnosti, finančních zprávách...)

V souladu s § 2 zákona o obchodním rejstříku musí být v hlavním rejstříku zapsány zejména: všechny kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH), akciová společnost (Aktiengesellschaft, AG), evropská společnost, SE), registrovaná osobní společnost (veřejná obchodní společnost (offene Gesellschaft, OG) a komanditní společnost (Kommanditgesellschaft, KG)) a družstva (včetně evropských družstevních společností), která mají sídlo v Rakousku. Společnosti zřízené podle občanského práva (Gesellschaften bürgerlichen Rechts –GesbR) nejsou zapsány v obchodním rejstříku, neboť nemají právní subjektivitu. Zahraniční právnické osoby musí být do obchodního rejstříku zapsány, pokud v Rakousku provozují pobočku.

Živnostníci mohou být do obchodního rejstříku zapsáni v zásadě dobrovolně. Zápis do obchodního rejstříku je povinný pouze tehdy, pokud živnostník dosáhne obratu přesahujícího 700 000 EUR ve dvou po sobě následujících účetních obdobích nebo obratu přesahujícího 1 000 000 EUR během jednoho roku.

Které dokumenty se ukládají/uchovávají (spisy, listiny, stanovy, zápisy z valných hromad...)?

V archivu dokumentů se kromě zápisů do hlavního rejstříku obchodního rejstříku ukládá řada dokumentů. Patří mezi ně zejména stanovy společností s ručením omezeným, účetní závěrky společností s povinností sestavovat účetní závěrky a podpisové vzory zmocněných zástupců.

Jak mohu v rejstříku vyhledávat (a jaká vyhledávací kritéria jsou k dispozici)?

Osobně / Na internetových stránkách rejstříku

Jaká vyhledávací kritéria jsou k dispozici?

Výpis z obchodního rejstříku lze z databáze získat zadáním čísla společnosti v obchodním rejstříku (Firmenbuchnummer). Tento výpis v zásadě obsahuje údaje, které jsou v současné době zapsány v rejstříku. Vymazané (historické) údaje však lze také vydat na požádání.

Není-li číslo v obchodním rejstříku známo, je možné vyhledávat pomocí názvu právnické osoby (Firma) nebo jména osoby, která v dotyčné právnické osobě vykonává určitou funkci (např. výkonný ředitel).

Všechny dokumenty, které byly uloženy v elektronické podobě a které se právnické osoby týkají, lze rovněž vyhledat prostřednictvím seznamu dokumentů (Urkundenliste).

Viz rovněž informace uvedené u otázky „Jak mohu získat výpis z rejstříku, ověřenou kopii nebo přepis dokumentů?“

Jak mohu získat dokumenty?

Bezplatně? Za poplatek?

Viz informace uvedené u otázky „Jak mohu získat výpis z rejstříku, ověřenou kopii nebo přepis dokumentů?“

Jak mohu získat výpis z rejstříku, ověřenou kopii nebo přepis dokumentů?

Z databáze obchodního rejstříku je možné získat výpisy z obchodního rejstříku (z hlavního rejstříku) a dokumenty (z archivu dokumentů). Dokumenty, které jsou k dispozici v případě právnické osoby, jsou uvedeny v seznamu dokumentů. Za vyžádání údajů z databáze obchodního rejstříku se účtuje poplatek, s výjimkou bezplatných souhrnných informací obsahujících hlavní údaje o právnické osobě.

Je-li znám název společnosti nebo číslo právnické osoby v obchodním rejstříku, lze výpisy z obchodního rejstříku a dokumenty získat prostřednictvím „JustizOnline“, digitální platformy rakouského soudnictví poskytující informace a služby. V případě zpoplatněných položek je nutné zaregistrovat se pomocí podpisu v mobilním telefonu a mít možnost provést on -line platbu. K výše uvedeným souhrnným informacím však lze získat přístup bez nutnosti splnit jakékoli další podmínky.

Trvalý on-line přístup do rakouského obchodního rejstříku se všemi možnostmi vyhledávání lze získat prostřednictvím Verrechnungsstelle. Jedná se o firmy najaté ministerstvem spravedlnosti, aby vyřizovaly dotazy týkající se obchodních rejstříků. Tento on-line přístup mají rovněž všichni notáři, advokáti, auditoři a daňoví poradci (Wirtschaftstreuhänder). Žádosti o informace z databáze obchodního rejstříku lze rovněž podávat soudům.

Postup zápisu

Jak mohu zahájit řízení o zápisu (jak podávat návrhy na zápis do rejstříku, ověřit dokumenty, jaký druh dokumentů je třeba přiložit)?

Osobně/on-line

Návrhy na zápis do obchodního rejstříku musí být v zásadě podávány písemně a podpisy navrhovatelů musí být obvykle ověřeny notářem nebo soudem.

Požadovaný zápis musí být v návrhu přesně popsán. V mnoha případech musí být k návrhu přiloženy také odpovídající dokumenty, z nichž některé podléhají zvláštním formálním požadavkům. Například stanovy akciové společnosti nebo společenská smlouva společnosti s ručením omezeným musí mít vždy formu notářského zápisu.

Návrhy lze podávat u soudu obchodního rejstříku v písemné nebo elektronické podobě. Pro některé návrhy jsou k dispozici zvláštní formuláře. Viz:

https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

Kromě výše uvedených základních informací není možné uvést na této stránce podrobnosti o všech formálních a obsahových požadavcích, které musí splňovat návrhy na zápis do obchodního rejstříku. Potřebujete-li v této oblasti poradit, obraťte se prosím na notáře nebo právníka.

Jak jsou podané návrhy posuzovány?

Návrhy podléhají formálnímu a věcnému přezkumu příslušným rejstříkovým soudem. Jedná se o soudy prvního stupně příslušné pro obchodní věci (krajské soudyLandesgerichte). Místní příslušnost se určuje na základě sídla ústředí nebo sídla právnické osoby, která je nebo má být v obchodním rejstříku zapsána.

U rejstříkových soudů přijímají rozhodnutí soudci nebo soudní úředníci. Nelze-li návrh z důvodu nedostatků schválit, může soud navrhovatele vyzvat, aby návrh opravil.

Právní účinky zápisu do rejstříku

Účinky záznamů na třetí strany podle článku 17 směrnice (EU) 2017/1132

Účinky záznamů v obchodním rejstříku vůči třetím stranám upravuje § 15 obchodního zákoníku, podle něhož se nemůže dotčená společnost dovolávat vůči třetí straně skutečnosti, která měla být zapsána do obchodního rejstříku, avšak zapsána nebyla, ledaže by této třetí straně byla daná skutečnosti již známa (odstavec 1). Jakmile je určitá skutečnost zapsána, musí ji třetí strana považovat za závaznou. To ovšem neplatí pro právní úkony provedené do 15 dnů ode dne oznámení, pokud třetí strana prokáže, že jí tato skutečnost nebyla známa a ani jí nemusela být známa (odstavec 2). Společnost musí rovněž považovat nesprávné záznamy za pro ni závazné vůči třetí straně v obchodních transakcích, pokud nesprávný záznam nechala provést sama nebo nenechala takový záznam vymazat, přestože věděla nebo musela vědět, že je nesprávný. Společnost však nemusí považovat nesprávný záznam za pro ni závazný, pokud prokáže, že třetí strana nespoléhala na to, že je záznam správný, nebo že věděla, že je záznam nesprávný, nebo že to nevěděla z hrubé nedbalosti (odstavec 3).

Stanovy akciové společnosti nebo společenská smlouva společnosti s ručením omezeným jsou vždy závazné ve znění uvedeném v obchodním rejstříku, neboť změna stanov či společenské smlouvy nemá žádný právní účinek, dokud není zapsána v obchodním rejstříku (§ 148 odst. 3 zákona o akciových společnostech (Aktiengesetz, AktG), § 49 odst. 2 zákona o společnostech s ručením omezeným (GmbH-Gesetz, GmbHG)).

Nesrovnalosti mezi záznamem v rejstříku a jeho zveřejněním

Vzhledem k tomu, že zápisy v obchodním rejstříku jsou z databáze obchodního rejstříku předávány přímo k další publikaci (v databázi právních oznámení (Ediktsdatei) a v příloze úředního věstníku listu Wiener Zeitung) postupem podporovaným informačními technologiemi, lze prakticky vyloučit nesrovnalosti mezi obsahem zápisu v obchodním rejstříku a obsahem dodatečného zveřejnění. Pokud by však k nesrovnalosti došlo, má přednost zápis do obchodního rejstříku.

Kdo odpovídá za správnost záznamů?

Každý podnikatel je v zásadě povinen zajistit, aby skutečnosti, které se ho týkají a které jsou zapsány v obchodním rejstříku, byly správné a aktuální. Pokud dojde ke změně takových skutečností, musí být obchodnímu rejstříku neprodleně oznámena. Nepodá-li ten, kdo je povinen oznámit obchodnímu rejstříku danou skutečnost, příslušný návrh, může být uložením pokuty přiměn tak učinit.

Postupy pro ochranu osobních údajů

Postupy týkající se práv subjektu údajů v souvislosti se zveřejňováním a uchováváním osobních údajů

Veškeré nároky na ochranu údajů se řídí především ustanoveními o řízení u rejstříkových soudů ( viz § 84 zákona o organizaci soudů (Gerichtsorganisationsgesetz)).

Kontaktní údaje

Který rejstříkový soud je místně příslušný pro určitou právnickou osobu (viz informace k otázce „Jak jsou podané návrhy posuzovány?“), lze zjistit vyhledáváním soudu (Gerichtssuche) na platformě „JustizOnline“. Viz:

https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Užitečné odkazy

https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html

https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Poslední aktualizace: 13/12/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.